บริการของเรา


 • ตรวจสุขภาพทั่วไป (ตรวจรักษา)
 • บริการนอกสถานที่ /กิโลเมตร
 • ถ่ายพยาธิ
 • วัคซีนบาดทะยัก
 • วัคซีนไข้สมองอักเสบ
 • วัคซีนไข้หวัดม้า
 • ตรวจโรคโลหิตจางติดต่อ
 • ตรวจโรคพยาธิเม็ดเลือด
 • การตรวจรักษาทางทันตกรรม
 • ตรวจทางรังสีเทคนิค (X-RAY)
 • ตรวจโดยใช้คลื่นเสียง (Ultrasound)
 • ตรวจภายในระบบสืบพันธุ์ม้าเพศเมีย
 • ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินหายใจ
 • ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร
 • ตอนตัวผู้ ในท่ายืน(ไม่รวมค่าpost care)
 • ตอนตัวผู้ในท่านอน (+ค่ายาสลบตามน้ำหนักตัว)
 • งานบริการฝังเข็ม
 • ตัดแต่งกีบม้า
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • ศัลยกรรมข้อต่อ