ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์

Posted on December 26, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สัตวแพทย์ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ 2563

Posted on December 25, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สัตวแพทย์ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ 2563” โดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอวยพรปีใหม่ให้กับชาวสัตวแพทย์ ซึ่งจัดภายใต้ธีม Colerful โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลฮาเฮ เพื่อสุขภาพและสร้างความสามัคคี ส่วนในช่วงค่ำได้มีการพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2562 การจับฉลากของรางวัล และกิจกรรมการแสดงของบุคลากร ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับนักศึกษาจากต่างประเทศ

Posted on December 18, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Veterinary Medicine, The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมนำเยี่ยมชมดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรม


การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ 2562

Posted on December 10, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ที่สำคัญ โดยเฉพาะของภาคเหนือและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของภาคีหุ้นส่วน ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และนักวิชาการ ในด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


Vet CMU Run 2019 - หมอหมาพาวิ่ง ครั้งที่ 4

Posted on December 8, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพคนและสัตว์ ในชื่อ "สัตวแพทย์ มช. มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 (หมอหมาพาวิ่ง)” โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่คนและสัตว์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศึกษา

Posted on November 29, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาบุคลากร ตัวแทนผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศึกษา (Medical Technology Education Center: MTEC) ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นแหล่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอนทางแพทย์ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ทางการแพทย์ตลอดชีวิต เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562


พิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5

Posted on November 15, 2019

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เป็นผู้มอบเสื้อกาวน์ และกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที 5 ปีการศึกษา 2562 ก่อนการเรียนกระบวนวิชาคลินิกปฏิบัติเวียน" จัดโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง B402 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Locking Plate for Cat

Posted on November 12, 2019

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Locking Plate for Cat” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะเทคนิคการรักษาภาวะกระดูกหักในแมวด้วย locking plate system และส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญาสำหรับสัตวแพทย์สัตว์เล็ก ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม B402 และ ห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมการทำวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ

Posted on November 2, 2019

มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต" : Wheelchair for Pets การทำวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ ครั้งที่ 38 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์

Posted on October 28, 2019

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีฝ่ายด้านวิจัย และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี ประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มช.ประจำ ปี 256

Posted on October 26, 2019

ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชิยงใหม่ ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่


เยี่ยมชมดูงานฟาร์มโคนมและโรงผลิตนม

Posted on October 25, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ zศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เดินทางเข้าพบปะ Dean Hongjiang Wei คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน (Yunnan Agricultural University) เพื่อประชุมหารือเรื่องการกิจกรรมความร่วมมือกันในอนาคต พร้อมเยี่ยมชมดูงานฟาร์มโคนมและโรงผลิตนม ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพกิจกรรม


ให้การต้อนรับ อาคันตุกะ

Posted on October 17, 2019

รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ให้การต้อนรับ Assistant Professor Dr. D.P.(Daan) van Uhm จาก Faculty of Law, Economics and Governance, Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology, Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุยด้านความร่วมมือการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายสัตว์ป่าและชิ้นส่วนของสัตว์ป่าระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการต่อไป


อาคันตุกะ เข้าพบคณบดี

Posted on October 15, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Kristin Warren Academic Chair - Postgraduate Studies in Conservation Medicine และ Dr Lian Yeap จาก School of Veterinary Medicine, Murdoc University ประเทศออสเตรเลีย ในการเข้าพบปะพูดคุยและหารือในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านช้างและสัตว์ป่า พร้อมนำคณะนักศึกษาเข้าฟังการบรรยายในด้านช้างและสัตว์ป่าของไทย จัดโดยศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า (Center Elephant and wildlife Research) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562

ภาพกิจกรรม


งานแถลงข่าว วิ่งการกุศลมช.

Posted on October 9, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวงานโครงการ “วิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน 2563 ครั้งที่ 5 (CMU - Chiang Mai Marathon 2020)” ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ภาพกิจกรรม


พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และบูชาเทพ

Posted on October 5, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และบูชาเทพ เพื่อบอกกล่าวอาณาบริเวณของการก่อสร้างอาคารแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ "โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์" คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานจอดรถคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับ Dr. Zhaobing Gu จากประเทศจีน

Posted on September 26, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Zhaobing Gu อาจารย์จากคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน (YAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสศึกษาดูงานและพัฒนาโครงงานวิจัยด้านวัว อันเป็นโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้กิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU) ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 27 ธันวาคม 2562

 


งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2562

Posted on September 26, 2019

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2562 โดยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่เกษียณอายุงานได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ นิวัฒน์ สินสุวงศ์ 2.นางนฤมล คำอ้าย เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดล

Posted on September 24, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.เกรียงกมล ชิดบุรี ในโอกาสเข้ารับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนจาก "กองทุนหมอเจ้าฟ้า" ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีพวงมาลาถวายบังคมฯ

Posted on September 24, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร ร่วมพิธีพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

Posted on September 24, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 โดยมี นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมขันโตกสัตวแพทย์ล้านนา

Posted on September 21, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมขันโตก สัตว์แพทย์ล้านนา ประจำปี 2562เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เพื่อน รุ่นพี่ อาจารย์ ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ของชาวไทยล้านนา เพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ออกตรวจสุขภาพสุนัขวิทยาเขตศรีบัวบาน

Posted on September 21, 2019

โครงการ หมาซีเอ็มยู (MaCMU) นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ พร้อมกับสัตวแพทย์อินเทิร์นจากโรงพยาบาลสัตว์เล็ก นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ออกตรวจสุขภาพสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาเขตศรีบัวบาน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญชัย" จังหวัดลำพูน ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 นอกจากนั้นยังได้มีการเจาะเลือดสุนัขทุกตัวเพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฝังไมโครชิพ และใส่ปลอกคอกำจัดเห็บหมัดสุนัข

ภาพกิจกรรม


อาคันตุกะเข้าพบคณบดี

Posted on September 17, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย ให้การต้อนรับ Professor Dr.Venugopal Nair OBE หัวหน้าหน่วยวิจัยสัตว์ปีก The Pirbright Institute ,University of Oxford, United Kingdom และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์และหารือทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย 2562

Posted on September 14, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2562 “๕๕ ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” รวมใจ มช. เป็นหนึ่งเดียว เดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหมู่นักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรม


การทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

Posted on September 9, 2019

งานนโยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม การทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีกล่าวเปิดงาน และทีมผู้บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะในภาพรวมแต่ละตัวชี้วัด และกิจกรรมสันทนาการ “อยู่รอด เติบโต ผูกพัน และมีความสุข สนุกกับงาน” โดยวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ , คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


MaCMU Fair: Care for Health 2019

Posted on September 1, 2019

โครงการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน หรือ โครงการ MaCMU จัดกิจกรรม “MaCMU Fair: Care for Health 2019” เพื่อแสดงให้เห็นว่าสุนัขและทุก ๆ คน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


VET CMU Open House 2019

Posted on August 30, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “VET CMU Open House 2019" โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมออกบูธแนะนำหลักสูตร และผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังพาน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการกายวิภาคฯ, ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ, ห้องแล๊ปพยาธิวิทยา และส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ เปิดบ้านให้ทุกน้องๆได้ชมดูบรรยากาศการเรียนการสอน และร่วมทำกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

Posted on August 28, 2019

คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย คุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562 ครบรอบ 55 ปี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน

Posted on August 27, 2019

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมตัวแทนบุคลากร เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันครบรอบ 14 ปี การสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน และ 55 ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะการสื่อสารมวลชน ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562


ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์

Posted on August 26, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562


กิจกรรม "ถอดบทเรียน"การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on August 26, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาล 3 ตำบล ได้แก่ 1.เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง 2. เทศบาลต.สันกลาง อ.สันกำแพง และ 3.เทศบาล ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรม "ถอดบทเรียน" ของโครงการ การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการจัดการปัญหาสุนัขอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2" นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ และคณะทำงานจากงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ โดยในงานมีการร่วมระดมสมองในการหาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และ นำไปสู่เคล็ดลับความสำเร็จของโครงการ ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 . ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์

ภาพกิจกรรม


NVLU Study Tour 2019

Posted on August 21, 2019

Prof. Shinpe Wada จาก Laboratory of Aquatic Medicine, Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาชาวญี่ปุ่น จำนวน 24 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในโครงการ NVLU Study Tour 2019 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 โดยได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และในช่วงเย็นได้มีการจัดต้อนรับ Welcome Party NVLU study tour 2019 จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบขันโตกชาวเหนือ มีการแสดงที่สวยงาม การรับประทานอาหารแบบขันโตก และการทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาไทย

ภาพกิจกรรม


มทร.ตะวันออก ดูงานด้านงานบริหารงานบุคคล

Posted on August 20, 2019

ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านงานบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงงานของบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน ตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรม CMU e-Document (Version 2)

Posted on August 16, 2019

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรม CMU e-Document (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) (Version 2) ให้กับหน่วยงานภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลดการใช้กระดาษภายในสำนักงาน ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา

Posted on August 15, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตราภรณ์ ป้อมเผือก นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 6 ได้รับ "ทุนการศึกษาของนายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย" เนื่องจากมีผลการเรียนดีเด่น และได้ทำคะแนนสูงสุดในกระบวนวิชาทางด้านระบาดวิทยาและความปลอดภัยอาหาร ประจำการศึกษา 2562 และ "ทุนโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ด้านสัตว์เล็ก" ที่มีผลการเรียนดีเด่นและทำคะแนนสูงสุดในกระบวนวิชาของสายคลินิกสัตว์เล็ก ประจำการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on August 15, 2019

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธี พร้อมกันนี้ นักศึกษาในทุกชั้นปี ยังได้ร่วมกันปฏิญาณตนเพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดีต่อครูอาจารย์ ในการนี้ คณะสัตวแพทย์ ยังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรเรียนดี ทุนเรียนดี เกีียรติบัตรสำหรับผู้นำนักศึกษาด้านต่างๆ และเกีียรติบัตรสำหรับนักกิจกรรมดีเด่น เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนักศึึกษาด้วย

ภาพกิจกรรม


รับรางวัล Exemplary Learning Award

Posted on August 14, 2019

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดี พร้อมตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี ที่ได้รับรางวัล Exemplary Learning Award จากรายวิชา “โรคของม้า” ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019) ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

Posted on August 14, 2019

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดี ตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (ก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

Posted on August 12, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ

Posted on August 9, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัดการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection) ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในสุนัขและแมว ในหัวข้อ เรื่อง The Practical Use of Fluoroquinolones and UTI Management in Cats and Dogs ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ สำหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ และนักวิชาการ จำนวนรวมกว่า 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม fluoroquinolones ในการรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในสุนัขและแมว ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัย และการจัดการสัตว์ป่วยด้วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน

ภาพกิจกรรม


มอบโล่จากการประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

Posted on August 6, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับมอบโล่จากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผ่านการประเมินได้รับฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ระดับดีมาก พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลฯ ดังกล่าว

รายละเอียดและภาพข่าวเพิ่มเติม

ที่มาข่าว 1

ที่มาข่าว 2

ภาพกิจกรรม


การบรรยายเนื่องในวันสัตวแพทย์ไทย

Posted on August 2, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ชมรมสัตวแพทย์ล้านนา ร่วมจัดกิจกรรมการบรรยายภายใต้หัวข้อ "แนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ไทย" ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง "อาชีพสัตวแพทย์ในภาคเหนือและความรับผิดชอบต่อสังคม" เนื่องในวันสัตวแพทย์ไทย วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง A301

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 25 ปี

Posted on August 2, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรและฟังปาฐกถาธรรม ในหัวข้อ "เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน" เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 25 ปี และวันสัตว์แพทย์ไทย" ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต (Happy Soul) ให้กับงานบริการเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม มช.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

Posted on July 28, 2019

นักศึกษาใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม มช.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (กิจกรรมจิตอาสาลูกช้างเพี่ยวแวดบ้าน) โดยทำการเก็บขยะข้างทางเข้าไร่แม่เหียะ ทาสีที่จอดรถมอเตอร์ไชต์ ทำความสะอาดโรงอาหาร และลานกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ผู้บริหารคณะพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

Posted on July 25, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานวันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนแนะนำทีมคณาจารย์ที่ปรึกษาของน้องๆนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ให้กับผู้ปกครอง ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีมอบม้าบริจาค เพื่อการเรียนการสอน

Posted on July 22, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอขอบคุณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ในการบริจาคม้าเพศเมีย จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่เป็นผู้รับมอบม้าบริจาคจาก พันเอก อภิลักษณ์ จุมปา รองผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรม


ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

Posted on July 19, 2019

ตัวแทนคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้กิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200

Posted on July 12, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ) ในการตรวจเยี่ยมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 11- 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ศึกษาดูงานการสื่อสารองค์กร

Posted on July 9, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในนามประธานคณะทำงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก นำทีมคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศศิกานต์ ลิมปิติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการนำมาปรับใช้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on July 6, 2019

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ให้การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกำจัดเห็บหมัดให้แก่สุนัขและแมวบริเวณวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงและประชาชนในเขตอำเภอจอมทอง ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2562 "โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดการปัญหาสุนัขแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่" เพื่อสนองปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รวมทั้งเป็นกิจกรรมกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระธาตุศรีจองทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์

Posted on July 4, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมถวายเทียน และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยได้จัดองค์ผ้าป่ามหากุศล และร่วมกันถวายเทียนพรรษา และช่วยกันปลูกต้นไม้ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์, ศูนย์สัตว์ทดลอง, คณะอุตสาหกรรมการเกษตร, ศูนยฺวิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ,อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนาและสำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักแม่เหียะ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระธาตุชุ่มเมือง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและสมทบกองทุนเพื่อการพัฒนาวัดพระธาตุชุ่มเมือง

ภาพกิจกรรม


ร่วมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ

Posted on July 2, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมร่วมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงานโครงการ MaCMU

Posted on June 25, 2019

อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน รองประธาน พร้อมคณะทำงาน โครงการ MaCMU คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในการเข้าดูงานสำหรับเป็นแนวทางในการปรับใช้ในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อาคันตุกะเข้าพบคณบดี

Posted on June 25, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เนื่องในโอกาสเข้าคารวะและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องคณบดี


สัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Posted on June 22, 2019

คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เดินทางร่วมงานสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เรื่อง "ก้าวอย่างไรในโลก Disruptive" ระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ จังหวัดเชียงราย


อบรมพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Posted on June 22, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและดำเนินชีวิต" สำหรับบุคลากร โดยได้มีการจัด Workshop และแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านการยกตัวอย่างการจำลองสถานการณ์ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและดำเนินชีวิต โดยทีมวิทยากรสำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง B303 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


Prof. Kichio Hatai เข้าพบปะคณบดี

Posted on June 18, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof. Kichio Hatai จาก Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุย เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


MOUความร่วมมือเพื่อการดูแลช้างเอเชียระหว่างประเทศ

Posted on June 18, 2019

ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณ Tint Lwin Thaung ผู้อำนวยการ The Nature Conservancy Myanmar Country Program สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะ ในการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมและงานวิจัยต่างๆของของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลช้างเอเชียระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต และ คุณ Tint Lwin Thaung ได้เข้าพบปะหารือร่วมกับ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมระยะสั้นให้บุคลากรราชอาณาจักรฎูฏาณ

Posted on June 17, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงค์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ Yak Husbandry and Processing จากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมโครงการฯ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรฎูฏาณ ระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


โครงการศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

Posted on June 17, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย พร้อมคณาจารย์และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในการเข้าศึกษาดูงานด้านงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการงานวิจัยด้านปรสิตวิทยา งานวิจัยด้านไวรัสวิทยา งานวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์ งานวิจัยด้านสัตว์น้ำ และงานวิจัยทางด้านพัฒนาวัคซีน ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สัมมนากรรมการวิจัย กรรมการจรรยาบรรณฯ

Posted on June 14, 2019

งานบริหารงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนากรรมการวิจัย กรรมการจรรยาบรรณ การใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ และกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมไอบีส สไตล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


โครงการระดมสมองทีมวิจัยในอนาคต

Posted on June 14, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการระดมสมองระหว่างผู้เกี่ยวข้อง(ทีมวิจัยในอนาคต)และคณะทำงานจากหลาายภาคส่วน เพื่อเตรียมโครงร่างงานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยระดับประเทศต่อไป ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมไอบีส สไตล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเจ็บปวดในสัตวเลี้ยง"

Posted on June 14, 2019

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเจ็บปวดในสัตวเลี้ยง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกใช้ยาระงับปวดในสัตว์ทำให้ได้ทราบถึงประโยชน์ และความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้กัญชาในวงการสัตวแพทย์ โดยมีวิทยากรได้แก่ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.สพ.ญ.กณวีร์ วาฤทธิ์ ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมไอบีส สไตล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น

Posted on June 12, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และทีมงาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof. Noboru Inoue, D.V.M., Ph.D. Executive Vice President (Research & International Cooperation) OIE Reference Laboratory Expert (Surra) และทีมงาน เพื่อประชุมหารือการจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันและการดำเนินงานของศูนย์ “Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine International Corner” ซึ่งจะเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมงานวิจัยร่วมกันระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัยในอนาคต ณ ห้องประชุม B203 (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมสร้างสื่อการสอน Info Graphic

Posted on June 12, 2019

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมสร้างสื่อการสอน Info Graphic สำหรับมือใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มบทบาทในงานประชาสัมพันธ์หรือสื่อออนไลด์ตามแหล่งต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้เข้าชมด้วยการสื่อความหมายด้วยภาพที่ได้ประสิทธิภาพมากกว่าการแสดงผลข้อความ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิค แนวทางการพัฒนา info graphic กับงานสื่อและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไปพัฒนางานประชาสัมพันธ์องค์กร หรือส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และการเขียนตำรา ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธิติ เกตุทัต คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัตการเรื่อง การจัดการสุขภาพช้างฯ

Posted on June 10, 2019

ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ The Royal Veterinary College, University of London ประเทศอังกฤษ และ Zoological Society of London ประเทศอังกฤษ จัดอบรมเชิงปฏิบัตการเรื่อง การจัดการสุขภาพ ระบบสืบพันธุ์ และ ผสมพันธุ์ช้างเอเชีย (International Training Course on “Asian Elephant Health, Reproduction and Breeding Management”) ขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ สถาบันคชบาลแห่งชาติ จังหวัดลำปาง โดยมีสัตวแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช้าง ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมงานทั้งสิ้น 26 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนทักษะ ในเรื่องการจัดการดูแลสุขภาพ ตลอดจนทางด้านระบบสืบพันธุ์และพันธุกรรมของช้างเอเชีย อันจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการทำงานต่อไป

ภาพกิจกรรม


การอบรมการวิเคราะห์คุณค่าทางเศรษฐกิจฯ

Posted on June 8, 2019

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานอบรม "การวิเคราะห์คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงาน" โดย ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง B303 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

Posted on June 7, 2019

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ร่วมกับ วารสาร Veterinary Integrative Sciences จัดการโครงการสัมมนาเรื่อง “เตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ถูกต้อง และสามารถนำเสนอในผลงานวิชาการสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้อย่างมีคุณภาพดี และสวยงาม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการวารสาร Veterinary Integrative Sciences , ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.ดร.กิตติศักดิ์ พุทธชาติ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรบรรยาย ใน วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรติล้านนา เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

Posted on June 6, 2019

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเบื้องต้นสำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีแนวทางการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมี อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ พุทธชาติ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรอบรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00น. ณ ห้อง B303 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ปฐมนิเทศ"หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ"รุ่นที่ 2

Posted on June 4, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศตามโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่สัตวแพทย์จบใหม่และนายสัตวแพทย์ที่มีความสนใจด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ฝึกอบรมจะปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 1 ปี

ภาพกิจกรรม


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Posted on June 3, 2019

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ โถงสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562


อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างรายงานด้วย Power BI Dashboard

Posted on May 29, 2019

หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างรายงานด้วย Power BI Dashboard โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะให้กับคณาจารย์ บุคลากรในด้านการสร้างรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อที่สวยงาม และน่าสนใจแบบ Interactive และสามารถนำทักษะที่ได้ไปจัดทำรายงานแบบ 360 องศา ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม


มอบใบประกาศหลักสูตร (Internship Program)

Posted on May 28, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีให้แก่สัตวแพทย์ จำนวน 6 คน ในโอกาสจบหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับการอบรมในด้านเวชศาสตร์สัตว์เล็กในหน่วยต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มช. เป็นระยะเวลา 12 เดือน (มิย.61 – พค.62) โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศนียบัตร อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ มอบของที่ระลึก และ อ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร กล่าวแสดงความยินดี ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

ภาพกิจกรรม


รับมอบเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ

Posted on May 25, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย และ อ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เข้ารับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า โดย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน "การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่ มาราธอน 2562 ครั้งที่ 4 (CMU - Chiang Mai Marathon 2019)" เพื่อสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการ

Posted on May 24, 2019

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแล และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านจิตใจ" โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. มาเป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง B303 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สัมมนาเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรฯ

Posted on May 24, 2019

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนา "เตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรต่างๆในคณะสัตวแพทย์" สำหรับคณาจารย์ได้ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการหลักสูตรต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง B303 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สัมมนาภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า

Posted on May 23, 2019

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า จัดโครงการสัมมนาภาควิชาฯ โดยมีวิทยากร อาทิ ศ.นพ.คณิตศ์ สนั่นพานิช ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ การบรรยาย หัวข้อ “ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียนหนังสือ / ตำรา” , รศ.นสพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรยาย หัวข้อ “การเขียนหนังสือ/ตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” การบรรยาย หัวข้อ “ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียนหนังสือ / ตำรา”,ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ “การออกข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และการอัพโหลดข้อสอบ” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง B303 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมในหัวข้อ "หมาว้อบ่มีตี้สันกลาง ครั้งที่ 2

Posted on May 22, 2019

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันกลาง จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ "หมาว้อบ่มีตี้สันกลาง ครั้งที่ 2" ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2562 "โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดการปัญหาสุนัขแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติและจัดการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันกลาง ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


โครงการทำหมันดีดี ตี้แม่เหียะ

Posted on May 11-12, 2019

งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.นำโดยคณาจารย์ สัตวแพทย์ อินเทิร์น นักศึกษาสัตวแพทย์ โท ตรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวทั้งหมด 118 ตัว ในโครงการ "ทำหมันดีดี ตี้แม่เหียะ" ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การฝึกอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพฯ

Posted on May 10, 2019

หน่วยวิจัย ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม "โครงการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา" ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมวิทยากรจากห้องปฏิบัติการกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เตรียมข้อมูลมาแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านชีวภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม B402 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2562

Posted on May 10, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลจัดหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อระดมเงินทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลและศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์และพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกอล์ฟเชียงใหม่ ไฮแลนด์กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี ๖

Posted on May 3, 2019

งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี 6 โดยได้เชิญวิทยากรจากหลายที่ อาทิ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบโรคสัตว์แห่งประเทศไทย , ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย E115 สำหรับในช่วงเย็นได้มีพิธีผูกข้อมือเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษา และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆมาร่วมให้โอวาท ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


รับเกียรติบัตรจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Posted on May 2, 2019

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้า ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับเกียรติบัตรจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการปกป้องคุ้มครองสัตว์และส่งเสริมสวัสดิภาพของช้าง


MOU ศึกษางานทางวิจัยด้านช้าง

Posted on April 30, 2019

ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้อนรับ Mr.Olaf August Cornelis Paree นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสเข้าศึกษางานทางวิจัยด้านช้าง ภายใต้กิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบัน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2562 โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


กิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสและคณบดี

Posted on April 26, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย บุคลากรร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสและคณบดี

Posted on April 26, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมดำหัวหัวผู้อาวุโสและคณบดี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา โดยมี คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ

Posted on April 25, 2019

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย เป็นตัวแทนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หมาว้อบ่มีตี้แม่เหียะ ครั้งที่ 2

Posted on April 25, 2019

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ "หมาว้อบ่มีตี้แม่เหียะ ครั้งที่ 2" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติและจัดการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในเขตเมืองแม่เหียะ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2562 "โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดการปัญหาสุนัขแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่" เพื่อสนองปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รวมทั้ง เป็นกิจกรรมกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีตัวแทนอาสาสมัครจาก 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน

ภาพกิจกรรม


การประชุมผู้บริหารฯ สาขาวิทยาศาสาตร์สุขภาพ

Posted on April 24, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม "ผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสาตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2562" เพื่อสรุปกิจกรรม พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์

Posted on April 21, 2019

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ อินสดา รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นมา เพื่อสรุปการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ และอธิบายแนวทางในการทำงานให้กับสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ชุดใหม่ พร้อมร่วมกันวางแผนกิจกรรมต่างๆ โครงการในปีการศึกษา 2562 อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสริมทักษะและพลังใจในการทำงานโดยวิทยากร ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม "Bathing Your Dogs"

Posted on April 6, 2019

โครงการจัดการปัญหาสุนัข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MaCMU)ร่วมกับงานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม "Bathing Your Dogs" เพื่อให้เกร็ดความรู้ทั้งในเรื่องของ "โรคผิวหนังในสุนัขที่พบบ่อย" โดย สพ.ญ.ณัฐวัณณ์ ศรีฟ้าวัฒนา ตลอดจน "การกำจัดเห็บหมัดในสุนัข" โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร พร้อมกับรับชมวิดีทัศน์ "การอาบน้ำสุนัข" ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 15

Posted on April 6, 2019

สโมสรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 15" เพื่อที่ได้เปิดบ้านต้อนรับ น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย​จากทั่วประเทศ มาสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวเข้ามาครอบครัวสัตวแพทย์ ผ่านกิจกรรมเชิงวิชาการ รูปแบบการเรียนการสอนของคณะฯ และกิจกรรมสันทนาการระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


มอบภาพถ่ายกิจกรรม “ช้างในวัฒนธรรมไทย”

Posted on April 1, 2019

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า พร้อมทีมงาน เข้ามอบภาพถ่ายช้าง จากโครงการประกวดถ่ายภาพและการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง “ช้างในวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 2 ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนในการรับมอบ ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องคณบดี


โครงการ "Play and Learn Camp"

Posted on March 28, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ทั้งเด็กปกติ น้องผู้มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และน้องที่มีภาวะสมาธิสั้น จากโครงการ "Play and Learn Camp" จัดโดย กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ร่วมกับ กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสวนปรุง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 พร้อมจัดกิจกรรมแบ่งฐานให้น้องๆ ได้มีโอกาสเตรียมอาหารม้า ทำความสะอาดตัวม้า ทำความสะอาดคอกม้า ตลอดจนฝึกใช้จ่ายเงินซื้ออาหารว่างม้า โดยมีพี่ๆ โครงการอาชาบำบัด ประกอบด้วย ครูพี่เอ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี ครูพี่ใหญ่ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศศิธร พนโสภณกุล และ ครูพี่พุฒ จิรศิลป์ ศรีทอง ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

ภาพกิจกรรม


อบรม "English Presentation Skills"

Posted on March 27, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม "English Presentation Skills" 2 วัน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม และ วันที่ 3 เมษายน 2562 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยทีมวิทยากรจาก ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม B402

ภาพกิจกรรม


สมทบทุนปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

Posted on March 25, 2019

ทันตแพทย์หญิงภารณี ชวาลวุฒิ และครอบครัว เดินทางเข้ามอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธวิทยาทางสัตวแพทย์ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร และ รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบ


ร่วมพิธีทำบุญงานสถาปนากองพันฯ

Posted on March 19, 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี อาจารย์ประจำคลินิคม้า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากกองพันสัตว์ต่าง ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 48 ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ลานพิธีหน้าอาคาร กองบังคับการกองพันสัตว์ต่าง ณ กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการฝังเข็ม

Posted on March 18, 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการฝังเข็มในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Basic Canine Acupuncture” ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 10 ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคาร 60ปี สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจาก สกว.

Posted on March 9, 2018

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ได้ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนประเภท ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ผศ.ดร. ศิริวรรณ ตั้งยืนยง และ.สพ.ญ.ดร. คคนางค์ ปิยะรังษี สำหรับภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้แก่ น.สพ.ดร. วันพิทักษ์ ป้องกัน


มอบรถให้บริการวิชาการและการรักษาช้างเคลื่อนที่

Posted on March 13, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าและทีมงาน ให้การต้อนรับ Ms. Linda Reifschneider ประธาน Asian Elephant Support และคณะ ในโอกาสเข้ามอบเงินบริจาคให้แก่ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า สำหรับจัดซื้อรถให้บริการวิชาการและการรักษาช้างเคลื่อนที่ ในพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ลานน้ำพุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เงินสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า

Posted on March 13, 2019

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้ารับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า จาก ปางช้างแม่สาอาณาจักรไทย MSEC&Elephant Kingdom และ มูลนิธิชูชาติกัลมาพิจิตร จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562


ร่วมสนทนาในรายการ "เช้านี่ที่ภาคเหนือ"

Posted on March 12, 2019

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์​มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสนทนาเรื่อง "พิษสุนัขบ้่า ร้ายแรง แต่ป้องกันได้" ในรายการ เช้านี่ที่ภาคเหนือ ออกอากาศทางช่อง NBT สำหรับใครที่ไม่ได้ดู สามารถชมย้อนหลัง (ตั้งแต่นาทีที่ 37.00 -​ 58.50)​

รับชมวีดีโอที่นี่


นิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย “ช้างในวัฒนธรรมไทย”

Posted on March 9-10, 2019

ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ตลอดจนผู้สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย กิจกรรมประกวดถ่ายภาพช้างในหัวข้อ “ช้างในวัฒนธรรมไทย” จาก โครงการประกวดถ่ายภาพและการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง “ช้างในวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับช้างผ่านเลนส์ เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย "ช้างในวัฒนธรรมไทย"

ภาพกิจกรรม


เดินทางความร่วมมือด้านงานวิจัย

Posted on February 26, 2018

รศ.น.สพ.ดร. กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ และอาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าพบปะพูดคุยความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย National Chung Hsing ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 26 กพ -1 มีค 2562 โดยมี Prof.Dr.Chao-Chin Chang คณบดี และ Prof. Dr. Wei-Li Hsu ให้การต้อนรับ


รางวัล "Excellent presentation"

Posted on February 16, 2018

ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.สราลี ศรีวรกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ได้รับรางวัล "Excellent presentation" การนำเสนอภาคบรรยาย เรื่อง A case of Nontuberculous mycobacteriosis in aquarium-reared sharphead flyingfish (Hirundichthys oxycephalus) population associated with a dematiaceous fungal infection ในงาน The 29th NMS medical research conference for foreign visitors วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดย International exchange center, Nippon medical school ณ Kitsuo hall, Nippon medical school เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม วิ่งม่วนใจ๋ไปกับน้องหมา

Posted on February 17, 2019

กองทุนกำลังใจ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ชมรมสาระธรรม กองทัพภาค 3 และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วิ่งม่วนใจ๋ไปกับน้องหมา ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.00 – 09.00 น. แบ่งเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ 3.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร นักวิ่ง จำนวน 300 คน สุนัขจำนวน 300 ตัว ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ รณรงค์การไม่ทำร้ายสัตว์ โดยรายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019

Posted on February 11-14, 2019

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota จัดประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 (International Conference on One Medicine One Science) ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี Srirama Rao, Chair of the International Conference on One Medicine One Science, United States เป็นประธานเปิดการประชุม ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Trevor Ames, Dean, College of Veterinary Medicine, University of Minnesota, United States กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


มอบเงินปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

Posted on February 8, 2019

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ และสัตวแพทย์สาธารณสุข มอบเงินที่ได้จากรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รางวัลระดับดี จำนวน 100,000 บาท ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นตัวแทนรับมอบ


การนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร์)

Posted on February 5, 2019

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยในกระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 (การแสดงผลงานภาคโปสเตอร์) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานต่อนักศึกษาและคณาจารย์ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาชีพทางการสัตวแพทย์ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร B คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อาจารย์คณะสัตวแพทย์ฯรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

Posted on February 2, 2019

ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก จากงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและวิลดากลิปตินต่อการบาดเจ็บ ของหัวใจจากภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงในหนู ที่ตัดอัณฑะร่วมกับมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน จากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

ภาพกิจกรรม


อาจารย์คณะสัตวแพทย์ฯรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

Posted on February 2, 2018

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ และคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี จากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปริมาณแร่ธาตุในงา กระดูกและฟันเพื่อประโยชน์ในการจัดจำแนก” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีเปิดงานกีฬานักศึกษา

Posted on February 2, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำทีมคณาจารย์และบุลากร ร่วมพิธีเปิดงานกีฬานักศึกษา มหาวิทยาวิทยาลัยเชียงใหม่และการแสดงสปิริต ประจำปีการศึกษา 2561 "CMU GAME: Sport Day and Spirit Night 2018" เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ยังร่วมให้กำลังนักศึกษาในการแข่งขันกีฬาและการแสดงสปริตของน้องๆ สัตวแพทย์ภายใต้แนวคิด "VETOPIA

ภาพกิจกรรม


รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Posted on February 2, 2019

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวนสองท่านที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้ได้มี รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลนี้

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม "มองหมามุมใหม่ ไปกับ MaCMU"

Posted on January 31, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม "มองหมามุมใหม่ ไปกับ MaCMU" ของโครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู (MaCMU Project) เพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการ อัพเดทกิจกรรมและแนวทางการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสุนัขมช. แก่ตัวแทนบุคลากร อาจารย์ จากคณะและส่วนงานต่างๆจากทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพาณี เชียววานิช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา เข้าทัศนศึกษา

Posted on January 31, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 75 คน ในโอกาสที่ได้เข้าทัศนศึกษา ดูงานตามโครงการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ ให้การกล่าวต้อนรับ พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ และห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ลงนามความร่วมมือด้านงานวิชาการ

Posted on January 25, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศ.ดร.โฮงเจียง เว่ย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน ประเทศจีน เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมลงนามความร่วมมือด้านงานวิชาการร่วมกันในอนาคต ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีรับเกียรติบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ครบวาระ

Posted on January 24, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และคณะผู้บริหาร เดินทางร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมรับเกียรติบัตรผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 23 มกราคม 2562) วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทย์ฯ รุ่นที่ 17

Posted on January 23, 2019

กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 17 ( บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่ 53) เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีในความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และครอบครัวของบัณฑิตและมหาบัณฑิตร่วมในพิธีวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น.ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53

Posted on January 20, 2019

  • - กิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 06.00 - 06.15 น. ณ อนุสาวรีย์พระบิดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • - กิจกรรมฝึกพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


บุคลากรรับรางวัลระดับชาติ PULINET

Posted on January 14, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ หัวหน้างานห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ PULINET และรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานด้วยวาจา. กลุ่มที่ 1 การบริการสารสนเทศ​ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์​ (CRM) ในงานวันวิชาการครั้งที่ 9 (PULINET National Conference 2019) ระหว่าง วันที่ 9​-10​ มกราคม ​ พ.ศ.2562​ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


ต้อนรับคณะนักศึกษา Pre-health จาก University of Minnesota

Posted on January 8, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ต้อนรับคณะนักศึกษา Pre-health จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การกล่าวต้อนรับ พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ และห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศจีน

Posted on January 7, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัย​จาก Lanzhou Institute of Animal Husbandry and Pharmaceutical Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมึการหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เภสัชภัณฑ์สมุนไพรจีน-ไทย ในสัตว์เศรษฐกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอเร้น ท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศจีน

Posted on January 7, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัย​จาก Lanzhou Institute of Animal Husbandry and Pharmaceutical Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมึการหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เภสัชภัณฑ์สมุนไพรจีน-ไทย ในสัตว์เศรษฐกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอเร้น ท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร

Posted on January 2, 2019

ชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกความสุขที่มอบให้สำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ 2562

ภาพผู้มาร่วมแสดงความยินดี