กิจกรรมประชุมรวมบุคลากร

Posted on December 25, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน "ประชุมรวมบุคลากรและพบปะพูดคุย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564" โดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ถ่ายทอด แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ การกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตของคณะฯ การรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพสัตว์ รวมถึงข่าวสารราชการอื่น ๆ โดยคณะผู้บริหาร เปิดเวทีให้มีการถาม-ตอบประเด็นข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน มอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และมอบของขวัญปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ศึกษาเยี่ยมชมงานห้องกายวิภาคฯ

Posted on December 24, 2020

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับน้อง ๆ จากโรงเรียนสอนภาษา ซัน-ลิงโก้ ในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายวิภาคของสัตว์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรม


รับมอบและขนย้ายตัวอย่างซากสัตว์ป่า

Posted on December 22, 2020

รศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ พร้อมคณะ เข้ารับมอบและขนย้ายตัวอย่างซากสัตว์ป่า จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อนำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563

ภาพกิจกรรม


Most Cited Paper Awards 2021

Posted on December 14, 2020

วารสาร Veterinary Integrative Sciences (Vet. Integr. Sci.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความยินดีที่จะประกาศรางวัล The Most Cited Paper Awards ประจำปี 2021 ซึ่งเป็นรางวัลให้กับบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดเป็นเอกสารที่ตีพิมพ์ในวารสาร Veterinary Integrative Sciences ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดตามฐานข้อมูล 2 แห่ง คือ 1-Scopus และ 2-Web of Science ในช่วงเวลา 3 ปี ที่รวมถึงปีที่ได้ถูกเผยแพร่ (2018-2020)


การประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

Posted on December 9, 2020

คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน การประชุมวิชการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 หรือ CMVC2020 ภายใต้หัวข้อหลัก “Multisystemic Diseases” โดยแบ่งเป็น การสัมมนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ด้านคลินิกสัตว์เล็ก ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และการสัมมนาวิชาการในหัวข้อต่างๆ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย การปาฐกถา เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ศ.นพ.ดร.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. การรายงานสถานการณ์สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2563 การบรรยายด้านคลินิกช้างและสัตว์ป่า คลินิกสุกร รวมถึงกิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรม


Ma CMU Fair: Care for Community 2020

Posted on November 28, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Ma CMU Fair: Care for Community 2020 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการให้คำปรึกษา การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน สุนัข แมว และการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง การประกวดการแต่งสุนัขแฟนซี การแสดงของสุนัขที่ชนะการประกวด การจำหน่ายอาหาร ตลอดจนการเล่นเกมชิงของรางวัลต่างๆ มากมาย ณ ลานกิจกรรมหน้าหอ 2 หญิง เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรม


เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

Posted on November 18, 2020

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นเยียร์ 1 และคุณครู จากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น จำนวน 40 คน เพื่อเรียนรู้ลักษณะทางกายวิภาค การดูแลรักษาสัตว์ชนิดต่าง ๆ การจำแนกสัตว์แต่ละประเภท และเพื่อบูรณาการความรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงนอกห้องเรียนกับความรู้ในชั้นเรียน ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรม


เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

Posted on November 12, 2020

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ให้การต้อนรับ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ. ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร และ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ. ดร. สิริพร ฉัตรทิพากร ในโอกาสเข้าที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ร่วมพิธีสมโภชศาลพระภูมิ ประจำศูนย์การศึกษา มช.หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Posted on November 7, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีสมโภชศาลพระภูมิ ประจำศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณฯ

Posted on November 4, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณ และคณะฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแผนดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ในด้านโครงการ Medicopolis : Chiang Mai (เวชนครเมืองนวัตกรรมการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่), โครงการ Biopolis, Chiang Mai Medical Hub, ศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ, การบริการวิชาการแก่ชุมชนทันตกรรมพระราชทาน ปากแห่วง เพดานโหว่, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพสธ) พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ และพื้นที่การศึกษาแม่เหียะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม


ประชุม พบปะ พูดคุย กับสโมสรนักศึกษาและชมรมศิษย์เก่า

Posted on October 29, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมประชุม พบปะ พูดคุย กับทีมสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และตัวแทนชมรมศิษย์เก่า เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนหารือด้านความร่วมมือจากศิษย์เก่า ในการดำเนินกิจกรรมและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรฯ

Posted on October 28, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและวิทยากร ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่สัตวแพทย์ที่เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ โครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว" ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา 1 เดือน ณ เดือน ตุลาคม 2563 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี

Posted on October 28, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส "วันคล้ายวัสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี" ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563


กิจกรรมลูกช้างจิตอาสาพัฒนารอบรั้ว มช.

Posted on October 18, 2020

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "กิจกรรมลูกช้างจิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่รั้วรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีทอดถวายผ้ากฐินมช.ประจำ ปี 2563

Posted on October 17, 2020

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2563 ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะศรัทธาวัดฝายหิน ร่วมพิธี ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรม


คณบดีเข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายทางวิชาการ

Posted on October 16, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม งานประชุมเพื่อผลักดันและพัฒนาการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม เรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563


ร่วมโครงการอบรมแกนนำสุขภาพฯ (CMU’s Healthy)

Posted on October 15, 2020

ทีมผู้บริหาร โดย ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย เลขานุการคณะ และหัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) เพื่อส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ใส่ใจและดูแลสุขภาพ มีสุขภาวะที่ดี มีความสุขกับการทำงาน เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร ภายใต้การใช้งานระบบสารสนเทศให้เป็นสื่อส่งผ่านความรู้ และเสริมสร้างกิจกรรมการออกกำลังกาย ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ


อบรมการใช้งานระบบ Digital Slides

Posted on October 14, 2020

ห้องปฏิบัติการกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมการใช้งานระบบ Digital Slides และโปรแกรม case view / cell quantitative เพื่อการเรียนการสอน และงานวิจัยขั้นสูง แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง E212 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


มช. ช่วยช้าง ช่วยชุมชน กับภารกิจพิทักษ์สัตว์ใหญ่ต่อลมหายใจให้ช้าง

Posted on October 12, 2020

จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรช้างเลี้ยงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีปางช้างที่เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ก่อเกิดวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ผูกพันกับช้าง ซึ่งแน่นอนว่าประชากรช้างมีตั้งแต่วัยแรกเกิดไล่เรียงไปจนถึงช้างแก่มีอายุมาก และที่สำคัญมีจำนวนลดน้อยลงอย่างน่าเป็นห่วง การดูแลสวัสดิภาพช้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ กับภารกิจพิทักษ์ช้าง ถือเป็นบทบาทสำคัญและนำไปสู่การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตอื่นๆในป่าด้วย


หารือ ปรับปรุง การให้บริการห้องสมุด

Posted on October 9, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการสนับสนุนการให้บริการของห้องสมุด พร้อมแนะนำ นางสาวชนันท์ฐิดา ผะสม หัวหน้างานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ท่านใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


หารือ ปรับปรุง การจัดการวารสารวิชาการฯ

Posted on September 30, 2020

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการจัดการ (Editor in chief) วารสาร Veterinary Integrative Sciences ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทันตแพทย์ ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ ในการเชิญร่วมแลกเปลี่ยน แนะนำแนวทางและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการจัดการวารสารวิชาการ “เชียงใหม่ทันตแพทยสาร” ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


"วันมหิดล" ประจำปี 2563

Posted on September 24, 2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร ร่วมพิธีการและกิจกรรมต่างๆ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันการสาธารณสุข และการอุดมศึกษาของไทย" ภายในงานได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 พิธีเทิดพระเกียรติฯ พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา "กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

Posted on September 19, 2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDGs" ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ.2563

ภาพกิจกรรม


โครงการเตรียมความพร้อมก่อนประเพณีขึ้นดอย

Posted on September 14, 2020

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนประเพณีขึ้นดอย ประจำปี 2563 ประกอบไปด้วย กิจกรรมสอนร้องเพลงของมหาวิทยาลัยและเพลงของคณะให้แก่นักศึกษาใหม่ กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ และอาจารย์ในคณะ และให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักคณะสัตวแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 น. ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ MAHIDOL VIRTUAL RUN

Posted on September 9, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดตัวแคมเปญ MAHIDOL VIRTUAL RUN 2020 กิจกรรมเดิน-วิ่งมหากุศล มหิดล' 63 จัดโดย คณะและสถาบัน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริเวณสันเขื่อนอ่างแก้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Posted on August 29, 2020

หน่วยกิจการนักศึกษา คณสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เรื่อง เทคนิคสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์แก่นักศึกษา (Creative and Innovative Skills) วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม San Pareni Hotel โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์ Director บริษัท Penta Creation เป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสื่อสารมวลชน

Posted on August 28, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ 15 ปี คณะการสื่อสารมวลชน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อบรมเพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กรฯ

Posted on August 26, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.จัดงานอบรมเพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ภายใต้หัวข้อ "สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจ" สำหรับคณาจารย์และตัวแทนบุคลากรที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบและทักษะด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ อดีตคณบดีคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม B210 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

Posted on July 20, 2020

คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ 56 ปี และพิธีทำบุญครบรอบ 111 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสายและบุรพชนคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์

Posted on July 26, 2020

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และ นางสาวอรุณี เผ่าพงษ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ : ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563

Posted on August 13, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "สัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563" ภายใต้หัวข้อ Together Everyone Achieves More with VET CMU Core Value เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข มีสมดุลในชีวิตที่ดีและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เสริมและเพิ่มความผูกพันในองค์กร พร้อมเสริมสร้างแนวทางการบริหารจัดการที่่แตกต่างกันไปตามความต้องการที่หลากหลายของแต่ละกลุ่มคนในองค์กร โดยมี คุณวรภัทร พึ่งพงศ์ Senior HR Organizational Development Officer;Betagro Public Company Limited เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป

Posted on August 1, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป คณบดีก่อตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ เมรุวัดเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ


กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 26 ปี

Posted on July 31, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรและฟังปาฐกถาธรรม ในหัวข้อ "ทำงานให้สตอง ต้องครองด้วยสติ" เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 26 ปี และพิธีทักษิณานุปทานแก่อาจารย์และบุคลากรที่ล่วงลับ" ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต กิจกรรม Kickoff Set Zero (การจัดการขยะ) และกิจกรรมบิ๊กคลินนิ่งเดย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on July 23, 2020

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธี พร้อมกันนี้ นักศึกษาในทุกชั้นปี ยังได้ร่วมกันปฏิญาณตนเพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดีต่อครูอาจารย์ ในการนี้ คณะสัตวแพทย์ ยังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรเรียนดี ทุนเรียนดี เกียรติบัตรสำหรับผู้นำนักศึกษาด้านต่างๆ และเกียรติบัตรสำหรับนักกิจกรรมดีเด่น เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนักศึึกษาด้วย ภายใต้การจัดงานวิถีใหม่ NewNormal ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับ คุณชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์ นักกำกับภาพรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ

Posted on July 20, 2020

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และหัวหน้าโครงการวิจัย “หลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลในทะเลประเทศ” ให้การต้อนรับ คุณชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์ นักกำกับภาพรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ 4 ปี และผู้ก่อตั้ง ThaiWhales Organization ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เพื่อถ่ายทำขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างซากกระดูกวาฬที่นำขึ้นจากทะเล สำหรับนำไปจัดแสดงในนิทรรศการวาฬ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต และถ่ายทำขั้นตอนการเก็บตัวอย่างจากกระดูกวาฬ เพื่อนำไปสกัดสารพันธุกรรมสำหรับตรวจยืนยันเพศและสายพันธุ์ของวาฬด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา

ภาพกิจกรรม


พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

Posted on July 3, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่การดำเนินชีวิต ณ วัดต้นเกว๋น ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อาคันตุกะเข้าพบคณบดี

Posted on July 1, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ น.สพ.จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน และคณะทำงาน ในโอกาสเข้าพบปะและหารือความร่วมมือด้านงานวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ในอนาคต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ต้อนรับเจ้าหน้าที่โครงการฯ

Posted on Julu 1, 2020

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และตัวแทนบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก "โครงการผู้ช่วยวิจัยและวางแผนการตลาดโรงพยาบาลสัตว์ มช." ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมนำเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาพกิจกรรม


รับมอบเงินรายได้จำหน่ายเสื้อที่ระลึก "หมาจ๋า"

Posted on June 26, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ อ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก "หมาจ๋า" ภายในงาน CMU Marathon 2020 วิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่ มาราธอน 2563 ครั้งที่ 5 (CMU - Chiang Mai Marathon 2020) โดย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รับมอบตัวอย่างสำหรับจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

Posted on June 24, 2020

รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้ารับมอบตัวอย่าง เพื่อใช้สำหรับจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563


พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิก ฯ Internship รุ่นที่ 3

Posted on June 1, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 3 ระยะเวลาการอบรม 1 ปี โดยผู้อบรมจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ภาพกิจกรรม


พิธีมอบเกียรติบัตรจบหลักสูตร Internship Program

Posted on May 29, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรจบหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา 12 เดือน (มิย.62– พค.63) โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร​ ทองก้อน​ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ​ และ ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ที่ร่วมหลักสูตรอบรมทุกท่าน ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่​ 29​ พฤษภาคม​ 2563

ภาพกิจกรรม


โครงกระดูก พี่เตี้ย มช. เข้าพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

Posted on May 16, 2020

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ได้ทำการประกอบโครงกระดูกสุนัข "เตี้ย มช." เพื่อจัดแสดงให้ นศ.และคนทั่วไปได้เข้าชมและเรียนรู้ ภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตของ "เตี้ย มช."

Posted on May 6, 2020

 

อ่านรายงานผลการชันสูตร


รับมอบเงินสมทบโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

Posted on May 6, 2020

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบเงินสมทบโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท จากน้องไบร์ท และกลุ่มแฟนคลับ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพช้าง รักษาช้างป่วย และจัดทำกล่องยาเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับช้าง สำหรับแจกจ่ายให้กับเจ้าของช้าง ชุมชนช้าง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลด้านสุขภาพช้าง ในระหว่างการเกิดปัญหาช้างว่างงาน ซึ่งเกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19


อาลัย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป

Posted on April 25, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เดินทางเข้าร่วมแสดงความเคารพและไว้อาลัยต่อการจากไปของ รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป ผู้ริเริ่มโครงการก่อตั้งคณะฯ และถือเป็นคณบดีคนแรกแห่งการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

ภาพกิจกรรม


มอบเงินปรับปรุง พิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

Posted on March 12, 2020

พลตำรวจตรี นิยม ด้วงสี นายตำรวจราชองครักษ์ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโท รัตนเดช พิรุณสาร สารวัตรป้องกันปราบปราม เขลางค์นคร จ.ลำปาง เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินสนับสนุนการปรับปรุง พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองสวัสดิภาพสัตว์

Posted on March 9, 2020

คณะทำงานโครงการ MaCMU (โครงการจัดการปัญหาสุนัข ในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองสวัสดิภาพสัตว์ และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม B205 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


วารสารสัตวแพทย์เข้าฐานข้อมูล Scopus

Posted on March 4, 2020

กองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และทีมงาน TCI ที่และ ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ (ในฐานะ local board) ที่ให้ความกรุณาทำให้วารสารผ่านการประเมินของ Scopusคณะฯ

วารสาร “Veterinary Integrative Sciences” ซึ่งเป็นวารสารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มี รศ. ดร. กรกฏ งานวงศ์พานิชย์ เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (Chief Editor) โนโอกาสที่ได้รับการตอบรับให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวารสารนี้นับเป็นวารสารลำดับที่ 36 ในโครงการ TCI/TRF/SCOPUS Collaboration Project.


พิธีลงเสาเอกอาคารศูนย์สุขภาพสัตวฯ

Posted on February 29, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกอาคารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์แห่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น.

ภาพกิจกรรม


OPEN HOUSE (BMEI – VET Get Together)

Posted on February 28, 2020

หน่วยวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ OPEN HOUSE (BMEI – VET Get Together) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรคณะฯ ได้พบปะกับนักวิจัยของสถาบันวิศวกรรม ชีวการแพทย์ (Biomedical Institute) และระดมสมองเพื่อให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มวิจัยทางด้านวิศวกรรม ชีวการแพทย์ขึ้นในคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00-13.00 น. ณ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตรฯ

Posted on February 25, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ ลานเกียรติภูมิสุขุม อัศเวศน์ และบริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร ฯ

Posted on February 21, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา จากกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร "ค่ายกายวิภาคศาสตร์" จัดโดย ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานลักษณะทางกายวิภาคและชิ้นส่วนต่างๆ ของร่างอุทิศทางสัตวแพทย์ ณ ห้องปฏิบัติการกลางกายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรม


อาคันตุกะพบคณบดี

Posted on February 20, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Associate Professor Lingfu Kong และ Associate Professor Weijie Qu ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ จาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาศึกษางานวิจัย ร่วมกับคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563

ภาพกิจกรรม


อาคันตุกะพบคณบดี

Posted on February 17, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. KIM Do-Hyung รองคณบดี จาก Department of Aquatic Life Medicine College of Fisheries Sciences Pukyong National University ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือและศึกษาดูงานทางวิชาการด้านคลินิกสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โยคะการกุศล

Posted on February 16, 2020

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม "โยคะการกุศล" เพื่อระดมทุนสำหรับปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 – 08.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม


งานสัมมนาวิชาการ

Posted on February 13, 2020

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาวิชาเรื่อง “การโภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยงในสภาวะต่าง ๆ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณพลังงานจากสารอาหารให้เหมาะกับสัตว์เลี้ยงในแต่ละสภาวะ ให้กับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:30 – 20:30 น. ณ ห้อง B 210 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อาคันตุกะเข้าพบคณบดี

Posted on February 11, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และ รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Naoaki Yokoyama จาก National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเป็นวิทยากรงานสัมมนา หัวข้อ “the Role of OIE Reference Laboratory in Control of Bovine Babesiosis” พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านงานวิจัย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมแม่เหียะสัมพันธ์

Posted on February 10, 2020

ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมแม่เหียะสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อันเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง 3 คณะในวิทยาเขตแม่เหียะ ประกอบไปด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น. เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ภาพกิจกรรม


CMU- Chiang Mai Marathon

Posted on February 9, 2020

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมให้กำลังใจและบริการน้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้ แก่นักวิ่งในงาน CMU- Chiang Mai Marathon 2020 ณ ทางเข้าศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรม


ประชุมหารือระดมทุนเพื่อโรงพยาบาลสัตว์ฯ

Posted on January 29, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป คณบดีก่อตั้งฯ ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์ น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ น.สพ.ศักดิชญ์ อนุโลมสมบัติ น.สพ.การุณ ชนะชัย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสร่วม ประชุมหารือการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาการระดมทุนเพื่อโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม A 301 คณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาพกิจกรรม


การนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย)

Posted on January 29, 2020

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยในกระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์(651699) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนำเสนอภาคบรรยาย ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ อาคารหอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Step CMU)

ภาพกิจกรรม


การนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร์)

Posted on January 28, 2020

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยในกระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 (การแสดงผลงานภาคโปสเตอร์) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานต่อนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาชีพทางการสัตวแพทย์ เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์์ ชั้น 1 อาคาร E คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


แสดงความยินดีกับ ดร.เจนีน หลุยส์ บราวน์

Posted on January 27, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.เจนีน หลุยส์ บราวน์ (Dr.Janine L. Brown) ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จาก Smithsonian Conservation Biology Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (Honorary Doctoral Degree in Veterinary Medicine) จากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใน "งานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562" เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทย์ฯ

Posted on January 27, 2020

กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ( บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่ 54) เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีในความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และครอบครัวของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ร่วมในพิธีรับขวัญบัณฑิต เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15.30 - 18.00 น.ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี

Posted on January 24, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และตัวแทนบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 และพิธีสักการะ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2562 และผู้ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563

ภาพกิจกรรม


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาฯ

Posted on January 24, 2020

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 18 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ภาพกิจกรรม


ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มช. รุ่นที่ 54

Posted on January 23, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2562 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563

ภาพกิจกรรม


ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์

Posted on January 18, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ดูแลฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยง ณ กรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพฯ

Posted on January 16, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์​ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ โฮมชัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท เบทาโกรเป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเตรียมความพร้อม การใช้ภาษาอังกฤษ

Posted on January 12, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์​ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สำราญ หม่อมพกุล พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาภาษอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ คณะสัตว​แพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


โครงการสัตวแพทย์ปันน้ำใจ

Posted on January 11, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัตวแพทย์ปันน้ำใจให้สังคม ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนวัดปางเติม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเด็ก เสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม


นักศึกษาต่างชาติเยี่ยมชมคณะ

Posted on January 7, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จาก Pre-Health Student Resource Center, School of Public Health, University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านงานวิจัยช้างและสวัสดิภาพช้าง ห้องปฎิบัติการสัตว์น้ำ และห้องกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม