รับมอบเครี่องมือจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมีฯ

Posted on December 30, 2021

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับมอบ เครี่องมือจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมีของส่วนงาน (BOTTLE CRUSHER) จาก โครงการพัฒนาเครื่องมือการจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมี ภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมีของส่วนงาน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ภาพกิจกรรม


สัตวแพทย์ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ 2565

Posted on December 30, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สัตวแพทย์ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ 2565” ซึ่งปีนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 โดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อวยพรปีใหม่ให้กับชาวสัตวแพทย์ และมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการเล่นเกมส์ การจับฉลากของรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องเทเลคอนเฟอเร้นท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรฯ (VACT Program)

Posted on December 29, 2021

ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานโครงการพัฒนาทักษะผู้ช่วยสัตวแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่น 2 (VACT Program) มอบเกียรติบัตรจบหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระยะเวลา 6 เดือน (ระหว่างเดือนกรกฏาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564) ให้กับผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์เล็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

ภาพกิจกรรม


ให้การต้อนรับผู้แทนจาก TUAT ประเทศญี่ปุ่น

Posted on December 28, 2021

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Eiichi KAWAI, Dr.Eng, ผู้แทนของ ASEAN Office (Bangkok), Tokyo University of Agriculture and Technology( TUAT) ประเทศญี่ปุ่่น ในการเยือนเพื่อหารือการต่อ MoU และแผนกิจกรรมความร่วมมือในอนาคตระหว่างสถาบัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564


กิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2564

Posted on December 25, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2564 "มช.ฮ่วมใจ๋ศรัทธา ป่าเวณีสืบสาน ขึ้นดอยนมัสการ พระบรมธาตุดอยสุเทพ" สืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

ภาพกิจกรรม


มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรฯ (กลุ่มที่7)

Posted on December 22, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 7) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" ณ โรงพยาบาลัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

ภาพกิจกรรม


มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรฯ

Posted on December 15, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่ม ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีเปิดการประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

Posted on December 8, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้องาน “New Normal in Veterinary Medicine” โดยมุ่งเน้นการประชุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตวแพทย์ นักวิชาการในสาขาสัตวแพทย์ บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการสุขภาพสัตว์ คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านร่วมการประชุมในรูปแบบ Online และ Onsite (Hybrid Conference) ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ2564

ภาพพิธีเปิด

ภาพกิจกรรมภายในงาน


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Posted on December 7, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The CMUAH Special Seminar Series: Canine and Feline Ophthalmology (from the Theory to Practice)” ) เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจตาขั้นพื้นฐาน การตรวจวินิจฉัย และการรรักษาทางด้านอายุรกรรม และศัลยกรรม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยได้รับเกียรติจาก อ.น.สพ.ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร อาจารย์ประจำคลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กและรังสีวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นวิทยากร พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ร่วมกับ น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


โครงการการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับไก่พื้นเมืองไทยสู่สัตว์เศรษฐกิจฯ

Posted on December 1, 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คลินิกสัตว์ปีก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับไก่พื้นเมืองไทยสู่สัตว์เศรษฐกิจและยกระดับ-กระจายรายได้สู่เกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์สำคัญคือการยกระดับ สร้างเสริมอาชีพและเศรษฐกิจระดับฐานรากให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในจังหวัดพะเยา อันประกอบไปด้วย ไก่เหลืองบุษราคัมพะเยา และไก่ประดู่หางดำ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ ในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัยฯ ผศ.ดร. ฑีฆา โยธาภักดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ 4 การพัฒนาแบบจำลองเครือข่ายทางสังคมของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มเกษตกรไก่ประดู่หางดำในภาคเหนือของประเทศไทย อาจารย์ ดร. วัชรพงศ์ นรพัลลภ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “จากจมูกถึงหาง” การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์และการรับรู้ผลิตภัณฑ์ สู่ความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหารโปรตีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดงาน “ไก่สู่กว๊าน” ขึ้น เพื่อนำเสนอเมนูอาหารจากไก่พื้นเมืองที่มีคุณภาพและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพะเยา

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Posted on November 19, 2021

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์ ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการ สกสว. ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ Fundamental Fund ประจำปี 2564 พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและ รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและห้องปฏิบัติการต้นแบบวัคซีนและชีวภัณฑ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อรองรับงานวิจัยขั้นสูง รวมทั้งชี้แจงนโยบายและทิศทางการสนับสนุนงบประมาณของ สกสว. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


รับมอบชุดตรวจ ATK จากชมรมศิษย์เก่าฯ

Posted on October 29, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบชุดตรวจ ATK จากชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ตรวจก่อนฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

ภาพกิจกรรม


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา CMU-EdPEX

Posted on October 11, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง CMU-EdPEX ประจำปีการศึกษา 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

ภาพกิจกรรม


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

Posted on October 9, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว เนื่องในโอกาสวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ซึ่งตรงกันวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ณ ลานกิจกรรมโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 -10 ตุลาคม 2564 โดยมีสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 223 ตัว ภายในงานยังจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงจากสัตวแพทย์ จัดโดย กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพกิจกรรม


มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 6)

Posted on October 6, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 6) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ประชุมหารือการยกระดับการผลิตไก่พื้นเมืองฯ

Posted on October 1, 2021

รศ.น.สพ.ดร. ประภาส พัชนี หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค และ ผศ.น.สพ.ดร. สุวิทย์ โชตินันท์ อาจารย์ประจำคลินิกสัตว์ปีก ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ประชุมหารือร่วมกับ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.สพ.นพพร วายุโชติ ที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอจอมทอง คุณซิมโอน ปัญญา ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง และคุณรัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด ผู้แทนจากมูลนิธิเซ็นทรัลพัฒนา เรื่องการยกระดับการผลิตไก่พื้นเมืองให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร โดยการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ปีกไก่พื้นเมืองระดับ GMP รวมถึงช่องทางการขยายและกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไก่พื้นเมืองและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

Posted on September 27, 2021

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" สาขาชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sciences) ข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564


พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

Posted on September 24, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวเปิดและกล่าวถวายราชสดุดี ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564


พิธีพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

Posted on September 24, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือวันมหิดล ประจำปี 2564 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวถวายราชสดุดี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ พระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ น้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Posted on September 24, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ น้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ

Posted on September 23, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เนื่องในวันมหิดล วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เสวนาออนไลน์ “ถอดบทเรียนโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin) ในโคเนื้อ-โคนม เขตภาคเหนือ”

Posted on September 17, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาออนไลน์ “ถอดบทเรียนโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin) ในโคเนื้อ-โคนม เขตภาคเหนือ” ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้ อาทิ รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค , รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ และอาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ,รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และ อ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการเสวนา

ภาพกิจกรรม รับชมย้อนหลังมอบประกาศนียบัตรสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 5)

Posted on September 8, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 5) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 ( ในรูปแบบออนไลน์)

Posted on September 1, 2021

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย ในความร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 (The 6th International Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia Pacific) ในหัวข้อ Current Update on Emerging Pandemic Diseases and Food System ( ในรูปแบบออนไลน์) อันเป็นกิจกรรมภายใต้ศูนย์ OIE Collaborating Center for Veterinary Services Capacity Building ซึ่งเป็นศูนย์ทางสัตวแพทย์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 126 คน จาก 13 ประเทศ อาทิเช่น อินเดีย ปากีสถาน เยอรมนี บังกลาเทศ กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น

ภาพกิจกรรม


งานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2564

Posted on August 18, 2021

ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ กับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง ในการจัดงานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ช้างในกาลหน้า” โดยรุปแบบการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

ภาพกิจกรรม


มอบประกาศนียบัตรสัตวแพทย์ที่ผ่านหลักสูตรฯ

Posted on August 18, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 4) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


รับมอบเงินสนับสนุนการวิจัย จำนวน 100,000 บาท

Posted on August 3, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม และ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำคลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ คุณประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) และคณะผู้บริหาร จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ามอบเงินสนับสนุนการวิจัย "การปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพเพื่อความยังยืน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่" เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีเปิดการฝึกอบรมนานาชาติ

Posted on August 2, 2021

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ , ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย และ ดร. หทัยชนกสิริวัฒนากุล ผู้อํานวยการกองกําลังพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารที่มาจากสัตว์ : สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งเพื่อความยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้รับทุนนานาชาติ ณ ห้อง 202 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรม


สัมมนาบุคลากร 2564 ประจำปี 2564

Posted on August 2, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2564 ในหัวข้อเรื่อง "การเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานตาม Competencies และ Core Values" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติงานในสำนักงานคณะ ทั้ง 5 งาน เกิดการเรียนรู้พัฒนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของงานที่รับผิดชอบ สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการเรียนรู้พัฒนา และสามารถอธิบายสรุปแนวทางการนำความรู้และทักษะที่ได้รับการเรียนรู้ มาประยุกต์ใช้ในงาน ในรูปแบบผสมผสานทั้งออนไลน์ และออนไซต์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.55-14.40น. ณ ห้องบรรยาย E 115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์

Posted on August 2, 2021

ทำบุญถวายภัตตาหาร และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564 ครบรอบ 27 ปี ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) จังหวัดเชียงใหม่ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทางคณะฯ จึงได้งดเว้นการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ภาพกิจกรรม


มอบประกาศนียบัตรฯ (กลุ่มที่ 3)

Posted on July 8, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 3) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


มอบประกาศนียบัตรฯ (กลุ่มที่ 2)

Posted on June 10, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 2) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิก ฯ Internship รุ่นที่ 4

Posted on June 1, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 4 ระยะเวลาการอบรม 1 ปี โดยผู้ฝึกอบรมจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีมอบเกียรติบัตรจบหลักสูตร Internship Program

Posted on May 31, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรจบหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา 12 เดือน (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 - เดือนพฤษภาคม 2564) โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ชลลดา โสดารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ที่ร่วมหลักสูตรอบรมทุกท่าน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ภาพกิจกรรม


ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

Posted on May 23, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันตัวเราและคนรอบข้าง "หมอพร้อม มอชอพร้อม" ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับผู้บริหารจากบัณฑิตวิทยาลัย

Posted on May 17, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการงานบัณฑิตศึกษา ในวันจันทร์ ที่17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์

Posted on May 13-14, 2021

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The CMUAH Special Seminar Series: Canine and Feline Ophthalmology (from the Theory to Practice) เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจตาขั้นพื้นฐาน การตรวจวินิจฉัย และการรรักษาทางด้านอายุรกรรม และศัลยกรรม โดยมี นายสัตวแพทย์ชัชวาล ศรีวิชัย สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร อาจารย์ประจำ คลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กและรังสีวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 13 -14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยเป็นการบรรยายเป็นแบบ Zoom Online

ภาพกิจกรรม


บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on April 3, 2021

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมวของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกลาง โดย คณาจารย์ นักศึกษา และสัตวแพทย์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ และปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 จัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมอญ ตำบลสันกลาง และ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ข้างวัดสันกลางใต้

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ฯ

Posted on March 31, 2021

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564


พิธีปัจฉิมนิเทศฯและพิธีผูกข้อมือ

Posted on March 22, 2021

งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี 6 โดยได้เชิญวิทยากรจากหลายที่ อาทิ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบโรคสัตว์แห่งประเทศไทย , ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 (VET'79) พร้อมผูกข้อมืออวยพรและกล่าวให้โอวาส เพื่อความเป็นศิริมงคลในการทำงาน ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

ภาพกิจกรรม


การประเมินหลักสูตรและประเมินสถาบันฯ

Posted on March 18, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผ่านการประเมินหลักสูตรและประเมินสถาบันฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ โดย คณะอนุกรรมการฯ จากวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย สัตวแพทยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

Posted on March 12, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในคณะฯประจำปี 2564 เพื่อการควบคุมความเสี่ยง (Risk Management) ด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยภาคบรรยายได้แนะนำความรู้ ความเข้าใจประเภทของเพลิง ,จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ,การป้องกันและแหล่งกำเนิดการเกิดไฟ ,วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จากนั้นภาคบ่ายเป็นการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและวิธีการอพยหนีไฟ โดยได้รับเกียรติจากเทศบาลนครเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


มอบประกาศนียบัตร

Posted on March 3, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและวิทยากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้แก่สัตวแพทย์ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว" ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา 1 เดือน เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564

Posted on February 2, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 เพื่อตรวจดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะแสดงอาการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคลินิก 108 งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้นำทีมงาน พร้อมรถ เอ๊กซเรย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพเชิงรุก ไปยังสถานประกอบการ เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันคล้ายวันสถาปนา มช. ประจำปี 2564

Posted on January 24, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับรางวัลประเภทต่างๆดังนี้ 1.รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวธีรรัตน์ ประเสริฐศรี รหัส 591451003 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ประภาส พัชนี ,ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี และผศ.ดร.มาณู ดีอุดม 2.รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวชนากานต์ อารีวงศ์ รหัส 591431002 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี ,ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย และผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์ 3. รางวัลหลักสูตรดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ภาพกิจกรรม


พิธีทำบุญไหว้เจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

Posted on January 17, 2021

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญไหว้เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก และถวายสังฆทาน ณ วัดฝายหิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นศิริมงคล

ภาพกิจกรรม


 

Posted on January 4, 2021

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โปรดประทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ เป็นตัวแทนรับ ส.ค.ส. ประทาน ในครั้งนี้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ต่อคณะผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคน

ภาพกิจกรรม


รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564

Posted on January 4, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 จากคณะทำงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ท่านคณบดี ได้ให้พรแก่คณะทำงาน เพื่อความเป็นศิริมงคลในการเริ่มต้นทำงานในปี 2564

ภาพกิจกรรม