Posted on March 21, 2022

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับช่อดอกไม้ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

 


 

Posted on March 18, 2022

คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณให้กับ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

 


 

Posted on February 28, 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คลินิกช้างและสัตว์ป่า ในโอกาสได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2564 สาขาศัลยศาสตร์


 

Posted on February 28, 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์ ปิยะรังษี สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คลินิกสัตว์เล็ก ในโอกาสได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2564 สาขาอายุรศาสตร์


รับรางวัล “นักศึกษาเก่าเกียรติยศ”

Posted on February 25, 2022

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ สังกัดหน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้รับรางวัล “นักศึกษาเก่าเกียรติยศ” ด้านบริหารองค์กรการศึกษา ในวาระการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคณาจารย์ งานวันคล้ายวันสถาปนา มช.

Posted on January 24, 2022

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคณาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ซึ่งได้แก่ รศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ภาพกิจกรรม