พิธีส่งมอบงานคณบดี

Posted on March 23, 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีส่งมอบงาน โดยคณบดี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ ส่งมอบงานบริหารคณะฯ ให้กับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ที่จะดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมีตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม E115

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทย์ฯ รุ่นที่ 20

Posted on March 22, 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 20 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 56) พร้อมมอบของที่ระลึก และกล่าวให้โอวาส โดย ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

ภาพกิจกรรม


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

Posted on March 22, 2022

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกพิธีซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 20 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 56) ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

ภาพกิจกรรม


มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณผู้บริหารที่ครบวาระ

Posted on March 18, 2022

คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณให้กับ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565


มอบประกาศนียบัตรสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 11)

Posted on March 16, 2022

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 11) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับผู้อำนวยการ (CADIC) และคณะ

Posted on February 28, 2022

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม และ รศ.สพ.ญ.ศรุดา ติวะนันทกร นำทีมงาน ให้การต้อนรับ Prof. Naoaki Mizawa Director, Center for Animal Diseases Control (CADIC), University of Miyazaki ประเทศญี่ป่น และคณะ ในโอกาสเข้าหารือโครงการวิจัย "The Project for the Acceleration of Livestock Revolution in Thailand aiming to be the Kitchen of the World through the Development of Novel Technologies for Stable Livestock Production and Food Safety” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development หรือ SATREPS) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม 1-Day for Pre-Vet Workshop

Posted on February 23, 2022

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำทีมคณาจารย์ให้การต้อนรับ น้องๆ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน สำหรับเป็นข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กอล์ฟการกุศล รายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯ

Posted on February 18, 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล รายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ของคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เพื่อจัดหาเงินทุนดำเนินโครงการสร้างโรงพยาบาล รองรับการรักษาเฉพาะทาง และการส่งต่อระดับภาคเหนือ และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์ ในวิทยาเขตดอยคำ รวมถึงการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติ ยศ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้เป็นการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามกอล์ฟ North Hill Club อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน นายสัตวแพทย์ มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ กรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ และประธานจัดการแข่งขัน ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Posted on February 15, 2022

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุยความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือช้างฯ

Posted on February 15, 2022

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน ในโอกาสเป็นตัวแทน Keynote Speaker Panelist Moderator และผู้ร่วมงาน จากงานประชุมทางวิชาการ AAPBS 2021 Virtual Academic Conference เข้ามอบเงินบริจาคให้กับศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า ( Center of Elephant and Wildlife Health FVM CMU ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือช้างในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ช้างเอเชียไว้เพื่อการศึกษา การวิจัย และสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวต่อไป เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


โครงการสัตวแพทย์เชียงใหม่ ปันน้ำใจให้สังคม ครั้งที่ 7

Posted on February 11, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษา เดินทางไปมอบของเล่น อุปกรณ์การเรียน และเสื้อผ้าที่ได้รับการบริจาค จากโครงการสัตวแพทย์เชียงใหม่ ปันน้ำใจให้สังคม ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรม


มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 10)

Posted on February 9, 2022

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 10) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มช.

Posted on January 27, 2022

ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็กให้การต้อนรับ ผศ.น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากร เข้าดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

ภาพกิจกรรม


โครงการ Healthy VET CMU

Posted on January 17, 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Healthy VET CMU ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเริ่มกิจกรรมวันแรกในวันที่ 19 มกราคม 2565 และได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มาเป็นผู้นำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กับบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก่อนออกเดิน-วิ่งออกกำลังกายร่วมกันภายในไร่แม่เหียะ

ภาพกิจกรรม


โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อมอบทุนการศึกษา

Posted on January 17, 2022

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหน่วยกิจการนักศึกษาให้การต้อนรับ สพ.ญ.จิตต์พิสุทธิ์ แก้วดวงแสง ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ และ คุณธัญญลักษณ์ โมกขะรัตน์ รองผู้จัดการ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ในโอกาสเข้ามอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวณัชชา ธนะขว้าง นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้คะแนนสูงสุดในกระบวนวิชาของสาขาคลินิกสัตว์เล็ก ในชั้นที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทย์ฯ รุ่นที่ 19

Posted on January 14, 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 19 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 55) พร้อมมอบของที่ระลึก และกล่าวให้โอวาส โดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

ภาพกิจกรรม


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

Posted on January 11, 2022

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกพิธีซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 19 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55) ในวันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

ภาพกิจกรรม


ผู้บริหารร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 19

Posted on January 11, 2022

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 19 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55) ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ไร่ฟอร์ด มหาวิยาลัยเชียงใหม่


บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯเข้าสวัสดีปีใหม่ท่านคณบดี

Posted on January 4, 2022

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการ นำบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานตลอดปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

ภาพกิจกรรม