นางสาววราลักษณ์ เศรษฐเสถียร

ตำแหน่ง : เลขานุการคณะ

e-mail : waralak.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948002


นางศิริญาณีย์ สารชัย

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างาน)

e-mail : siriyanee.sarachai@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948002


นางรุ่งฟ้า ดำรงประเสริฐ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : rungfah.d@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948006

นางพัชรี ยะภิระ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : patcharee.y@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948006

นางสาวกัญญาพัชร หล้าโสด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : kanyapach.las@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948029

นายดำรงศักดิ์ อินเตจ๊ะ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : damrongsak.intaja@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948029

นายเทอดศักดิ์ ไชยเทพ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

e-mail : therdsak.c@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948045,18

นายสิทธิโชค พงษ์แสนรักษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

e-mail : sittichoke.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948018

นายธรนินทร์ เจริญสุข

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : toranin.cha@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948045

นายวัฒนกร แก้วภักดี

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : watanagorn.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948050

นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย

ตำแหน่ง : วิศวกรสาขาโยธา

e-mail : supakit_1996@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948050

นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : akekashan.so@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948050

นายชุติพงษ์ หนูคำปัน

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน

e-mail : chutipong.n@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948050

นายประจักษ์ ถ่านคำ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

e-mail : prachak.t@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-94805

นายสหชาติ สายแก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

e-mail : sahachat.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948050

นายไพรัชต์ เพ็ชรพิเศษ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

e-mail : pirat.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948050

นายเจษฎาพร กันทวี

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

e-mail : chetsadaphorn.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948050

นายภาคภูมิ ขจีจิตร

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

e-mail : -

โทรศัพท์ : 053-948050

นายปฐมพงศ์ จินดา

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

e-mail : -

โทรศัพท์ : 053-948050