นางสาวอรุณี เผ่าพงษ์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างาน)

e-mail : arunee.paopong@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948010


นางสาวสุลัดดา เอี่ยมมาก

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

e-mail : suladda.iammak@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948010

นางอาภรณ์ พัชนี

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : arporn.m@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948049

นางญาณัจฉรา สุนทรพิธ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : yanatchara.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948049

นางสาวปลายฟ้า ธเนศนิตย์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : pr.vetcmu@gmail.com

โทรศัพท์ 053-948028

นางสาวเดือนนภา ตาอินทุ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : duannapa.t@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948028

นายภพ มูรพันธ์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : sophon.m@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948028