นางสาวอมรรัตน์ ขัติยศ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างาน)

e-mail : amornrat.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948009


นางอรุณี สถิตเมธี

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : arunee.st@cmu.ac.th

โทรศัพท์ 053-948053

นางสาวณัฐวรรณ อินสาร

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : nattawan.b@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948009

นางทองพูล องค์ไชย

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : thongpool.ongchai@cmu.ac.th

โทรศัพท์ 053-948060

นางวิมพ์วิภา สาคำ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : wimwipa.m@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948009

นายอรรถพล ยอดมีกลิ่น

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : -

โทรศัพท์ : 053-948009

นางสาวชนันท์ฐิดา ผะสม

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

e-mail : chanunthida.p@elearning.cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948030

นางสาวสุจิตราภรณ์ อินถา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : sujittraporn.inta@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948025

นางสาวกนกพร อรุณ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : -

โทรศัพท์ : 053-948025