นางฐิติรัตน์ โฆษณสันติ

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน

e-mail : thitirat.kosana@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948071


นางสาวไพรินทร์ คุณเศษ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : phairin.khun@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948071

นางจรัสแข เชี่ยวธัญญกิจ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : charatkae.c@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948026

นางสาวปวีณา ทาใจ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : paweena.thajai@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948026

นางสาวจารุวรรณ กวงคำ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : jajung_38@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948071

นางสาวพรสวรรค์ อู่ศิริ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : nooknick.usiri@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948071