รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ประภาส พัชนี

Associate Professor Dr.Prapas Patchanee

e-mail : prapas.pat@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023,8073 ต่อ 15

นางสาวภิญญาพัชญ์ สมเครื่อง

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : chanida.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948023