รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ประภาส พัชนี

Associate Professor Dr.Prapas Patchanee

สาขางานวิจัย (Research) : Food & Safety, Epidemiology

e-mail : prapas.pat@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023,8073 ต่อ 15


รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล

Associate Professor Panuwat Yamsakul

สาขางานวิจัย (Research) : Swine nutrition (Clinical nutrition) , Swine pathology and Immunology

e-mail : panuwat.y@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ เทิดศักดิ์ ญาโน

Assistant Professor Terdsak Yano

สาขางานวิจัย (Research): Epidemiology, Foot and Mouth Disease Responsible Disciplines for Teaching: Swine Clinic, Epidemiology

e-mail : terdsak.yano@cmu.ac.th vetjek@gmail.com

โทรศัพท์: 053-948023


รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภาคภูมิ ตาดี

Associate Professor Dr.Pakpoom Tadee

สาขางานวิจัย (Research): MOLECULAR EPIDEMIOLOGY, PUBLIC HEALTH, SWINE MEDICINE

e-mail : td_pakpoom@hotmail.com

โทรศัพท์: 053-948023