ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รัชต์ ขัตติยะ

Assistant Professor Dr.Rutch Khattiya

สาขางานวิจัย (Research) : Fish Medicine and Surgery, Fish Bacteriology

e-mail : rutch.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร

Assistant Professor Dr.Dilok Wongsathein

สาขางานวิจัย (Research) : Fish Medicine and Surgery, Fish Bacteriology

e-mail : dilok.w@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023


รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว

Associate Professor Dr.SURACHAI PIKULKAEW

สาขางานวิจัย (Research) : Aquatic Medicine, Nanotechnology, Molecular biology Responsible Disciplines for Teaching: Aquatic Medicine

e-mail : surachai.pikul@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023