ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วิทยา สุริยาสถาพร

Professor Dr.Witaya Suriyasathaporn

สาขางานวิจัย (Research) : Application of epidemiological,statisticsl and mathematical methods to animal disease research Herd health in dairy cattle.An approach based on understanding epidemiology,physiology and pathobiology of the disease. Understanding population dynamics of infectious diseases

e-mail : witaya.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์

Assistant Professor Dr.Khwanchai Kreausukon

สาขางานวิจัย (Research) : HERD HEALTH, PREVENTIVE MEDICINE

e-mail : dean.vet@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023


รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา

Associate Professor Dr.Veerasak punyapornwithaya

สาขางานวิจัย (Research) : Dairy herd health and production management Advance applied biostatistic

e-mail : veerasak.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล

Assistant Professor Dr.Paramintra Vinitchaikul

สาขางานวิจัย (Research) : RUMINANTNUTRITION AND MANAGEMENT, GASTROINTESTINAL AND METABOLIC DISORDERS, DAIRY HERD HEALTH AND PRODUCTION MEDICINE

e-mail : pvinitvhaikul@yahoo.com

โทรศัพท์: 053-948023


รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วาสนา ไชยศรี

Associate Professor Dr.Wasana Chaisri

สาขางานวิจัย (Research) : BOVINE MEDICINE, HERBAL MEDICINE, NANAOTECHNOLOGY/DRUG DELIVERY SYSTEM

e-mail : wasana.ch@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า

Assistant Professor Dr.Tawatchai Singhla

สาขางานวิจัย (Research) : Bovine medicine, Epidemiology

e-mail : TAWATCHAI.SINGH@CMU.AC.TH

โทรศัพท์: 053-948023


อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อัมรินทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์

Dr.Amarin Rittipornlertrak

สาขางานวิจัย (Research) : -

e-mail : mate_vet@hotmail.com

โทรศัพท์: -