ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์

Assistant Professor Dr.Siriporn Khumsap

e-mail : siriporn.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948083,8084 ต่อ 102

นางวรางกุล ณะชัยวงค์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : warangkul.n@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948015