รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม

Associate Professor Dr.Chatchote Thitaram

สาขางานวิจัย (Research) : Elephant and zoo animal medicine, reproduction and genetics Responsible Disciplines for Teaching: Elephant and wild animal medicine and reproduction

e-mail : chatchote.thitaram@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948015


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร

Assistant professor Pornsawan Pongsopawijit

e-mail : pornsawan.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948013

สาขางานวิจัย (Research) : ---------- ลาศึกษาต่อ ------------


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด

Assistant professor Dr.Chaleamchat Somgird

สาขางานวิจัย (Research) : Avian and Ornithology mesicine, Elephant and Zooanimal science, Conservation genetic and ecology

e-mail : chaleamchat.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948015


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์

Assistant Professor Dr.Nithidol buranapim

สาขางานวิจัย (Research) : ZOO ANIMAL, WILDLIFE AND EXOTIC PET ANESTHESIOLOGY, WILDLIFE CONSERVATION AND RE-INTRODUCTION

e-mail : armvet64@hotmail.com

โทรศัพท์: 053-948015


อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์

Dr.Pakkanut Bansiddhi

สาขางานวิจัย (Research) : ELEPHANT AND WILDLIFE MEDICINE, ELEPHANT MANAGEMENT AND WELFARE

e-mail : pakkanut.b@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948015