ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์

Assistant Professor Dr.Siriporn Khumsap

สาขางานวิจัย (Research) : Equine medicine and surgery Responsible Disciplines for Teaching:Equine medicine and surgery

e-mail : siriporn.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948083,8084 ต่อ 102


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศศิธร พนโสภณกุล

Assistant Professor Dr.Sasithorn Panasophonkul

สาขางานวิจัย (Research) : Equine Reproduction , Equine Medicine , In Vitro Embryo Production , Stem Cell Technology

e-mail : sasithorn.pana@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948083,8084 ต่อ 108


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี

Assistant Professor Dr.Siriporn Peansukmanee

สาขางานวิจัย (Research) : Equine Sciences: Joint Diseases, Anaesthesia and Surgery. Responsible Disciplines for Teaching: Equine Practice

e-mail : siriporn.pean@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948083,8084 ต่อ 105


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ปรกต รุ่งศรี

Assistant Professor Dr.Porrakote Rungsri

สาขางานวิจัย (Research) : Acupuncture mixed practice in sport horse and small animal, Equine Sport Medicine (Back pain), Equine Dental Care (Floating)

e-mail : porrakote.rungsri@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948083,8084 ต่อ 113


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง

Assistant Professor Dr.Siriwan Tangyuenyong

สาขางานวิจัย (Research) : Equine Anesthesia, Equine Internal Medicine, Equine Surgery, Diagnostic Imaging

e-mail : siriwan.tangy@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948083,8084 ต่อ 104