รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร

Associate Professor Dr.Wanna Suriyasathaporn

สาขางานวิจัย (Research) : Clinical sciences of companion animal

e-mail : wanna.suri@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948005


รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชวลิต บุญญาภากร

Associate Professor Dr.Chavalit Boonyapakorn

สาขางานวิจัย (Research) : small animal cardiorespiratory medicine

e-mail : chavalit.b@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948003


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ชลลดา โสดารัตน์

Assistant Professor Dr.Chollada Sodarat

สาขางานวิจัย (Research) : Internal medicine and specialist

e-mail : chollada.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948015


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย

Assistant Professor Dr.Worapat Prachasilchai

สาขางานวิจัย (Research) : Veterinary Pharmacology Surgery Ischemia-reperfusion injury: Acute kidney injury

e-mail : worapat.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948015


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นิยดา ทิตาราม

Assistant Professor Dr.Niyada Thitaram

สาขางานวิจัย (Research) : Small Animal Orthopedic and surgery

e-mail : niyada.t@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948015


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์

Assistant Professor Dr.Sahatchai Tangtrongsup

สาขางานวิจัย (Research) : Molecular Epidemiology of Giardia and Cryptosporidium in dogs and cats Molecular genetics Phylogenetic analysis

e-mail : sahatchai.t@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948015


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อติกันต์ ทองทาบ

Assistant Professor Dr.Atigan Thongtharb

สาขางานวิจัย (Research) : Cancer in companion animals

e-mail : attvet62@hotmail.com

โทรศัพท์: 053-948015


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน

Assistant Professor Dr.Kriangkrai Thongkorn

สาขางานวิจัย (Research) : Small Animal Dentistry, Biomaterials, Maxillofacial Surgery in Small Animals

e-mail : kriangkrai.th@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948015


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต

Assistant Professor Dr.Areerath Akatvipat

สาขางานวิจัย (Research) : VETERINARY CLINICAL RESEARCH IN SMALLANIMAL, ORTHOPEDIC, TRAUMATOLOGY AND NEUROLOGY, MULTIDRUG RESISTANCE, ELECTRODIAGNOST IC E.G. , ELECTROENCEPHALOGRAPHY, ELECTROMYOGRAPHY

e-mail : areerath.a@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948015


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง กรรณิการ์ พงษ์รูป

Assistant Professor Kannika Phongroop

สาขางานวิจัย (Research) : Small Animal Dermatology, Small Animal Internal Medicine

e-mail : kannika.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948015


อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง กณวีร์ วาฤทธิ์

Lecturer Kanawee Warrit

สาขางานวิจัย (Research) : ANESTHESIA, PAIN MANAGEMENT

e-mail : kwarrit@gmail.com

โทรศัพท์: 053-948015


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.คคนางค์ ปิยะรังษี

Assistant Professor Dr.Kakanang Piyarungsri

สาขางานวิจัย (Research) : SMALLANIMAL INTERNAL MEDICINE, FELINE MEDICINE, UROLOGY OF DOGS AND CATS, DIAGNOSTIC IMAGING

e-mail : kakanang.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948015


อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ปิ่นกาญจน์ จันทวงค์

Lecturer Dr.Pinkarn Chantawong

สาขางานวิจัย (Research) : SMALL ANIMAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY, SMALL ANIMAL SOFTT ISSUE SURGERY

e-mail : Pinkarn_@hotmail.com

โทรศัพท์: 053-948015


อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.นาวิน มานะชัย

Lecturer Dr.Nawin manachai

สาขางานวิจัย (Research) : COMPARAT IVE HEMATOLOGICAL DISORDERS, SMALL ANIMAL TRANSFUSION MEDICINE AND BLOOD BANK, LABORATORY MOLECULAR ONCOLOGY AND MEDICINE, SMALL ANIMAL IMMUNOPATHOLOGY OF INFECTIOUS DISEASE AND BLOOD CANCER, HTLV- 1/ATL

e-mail : m_nawin@hotmail.com

โทรศัพท์: 053-948015


อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บุรินทร์ บุญศรี

Lecturer Dr.Borin Boonsri

สาขางานวิจัย (Research) : SMALL ANIMALS BONE AND JOINTS DISEASES, BONE ANATOMY, EMERGENCY AND CRITICAL CARE IN SMALL ANIMALS

e-mail : boo_chan87@hotmail.com

โทรศัพท์: 053-948015


อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ชมพูนุท เพิ่มคำ

Lecturer Dr.Chompunut Permkam

สาขางานวิจัย (Research) : Ophthalmology, Biomaterials and Veterinary Biosciences

e-mail : chompunut.permkam@gmail.com

โทรศัพท์: 053-948015