ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง

Assistant Professor Dr.Kannika Na Lampang

e-mail : kannika.nalampang@cmu.ac.th , kna_lampang@hotmail.com

โทรศัพท์: 053-948083,8084 ต่อ 115

นายนิวัฒน์ ไชยมาลา

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : niwat.c@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948046