ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

Professor Dr.Korakot Nganvongpanit

สาขางานวิจัย (Research) : Animal Osteology , Small Animal Orthopedics and Rehabilitation

e-mail : korakot.n@cmu.ac.th , korakot_n@hotmail.com

โทรศัพท์: 053-948046


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา สธนวงศ์์

Assistant Professor Dr.Anucha Sathanawongs

สาขางานวิจัย : Reproductive Biotechnology

e-mail : anucha.sa@cmu.ac.th, sathanawongs@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046


รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ คนมี

Associate Professor Dr.Jaruwan Khonmee

สาขางานวิจัย : Endocrine and Reproductive Physiology , Hormone Monitoring in Wildlife and Domesticated Animals

e-mail : jaruwan.khonmee@cmu.ac.th , khonmeej@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์

Assistant Professor Dr.Wasan Tangphokhanon

สาขางานวิจัย : Vascular Biology , Angiogenesis in Health and Diseases

e-mail : wasan.tangphokhanon@cmu.ac.th , Vet037@yahoo.com

โทรศัพท์ : 053-948046


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์

Assistant Professor Dr.Raktham Maktrirat

สาขางานวิจัย : VETERINARY PHARMACOLOGY, ANT IMICROBIAL RESISTANCE AND THERAPY, VETERINARY INFECT IOUS DISEASES, VETERINARY PHARMACEUT ICAL DEVELOPMENT, NATURAL PRODUCT AND HERBAL SCIENCES

e-mail : maktrirat_cmu_vetmed@yahoo.com

โทรศัพท์ : 053-948046


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ประภาวดี ไพรินทร์

Assistant Professor Dr.Prapawadee Pirint

สาขางานวิจัย : Cardiopulmonary Physiology ,Neurocardiology (Autonomic regulation of cardiovascular function) ,ECG & Continuous ECG monitoring

e-mail : prapawadee.p@cmu.ac.th , prapawadeevet60@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พิชญา มัชฌิมากุล

Assistant Professor Dr.Pitchaya Matchimakul

สาขางานวิจัย : Molecular Cancer (Cholangiocarcinoma associated Trx-1 from Opisthorchis viverrini in Anti-Apoptosis Pathways and Cell Proliferation mechanism)

- Veterinary Physiology (Urinary system)

e-mail : arepit@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน

Assistant Professor Dr.Wanpitak Pongkan

สาขางานวิจัย : Cardiac-Electrophysiology , Cardiac Ischemic and Reperfusion Injury , Cardiac Mitochondrial Function

e-mail : wanpitak.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948046


อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สนธยา อ่ำสำอางค์

Dr.Sonthaya Umsumarng

สาขางานวิจัย : BIOCHEMISTRY, CANCER BIOLOGY, MOLECULAR BIOLOGY, HERBAL MEDICINE

e-mail : sonthaya.u@cmu.ac.th , s.umsumarng@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046


อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ทรงพล พุทธศิริ

Dr.Songphon Buddhasiri

สาขางานวิจัย : -

e-mail : s.buddhasiri@gmail.com

โทรศัพท์ : -


อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พร้อมพร พิบูลย์

Dr.Promporn Piboon

สาขางานวิจัย : -

e-mail : muy_v@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046