รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ

Associate Professor Dr.Anucha Sirimalaisuwan

สาขางานวิจัย : Zoonotic EID, Tuberculosis ,Emerging infect ious disease

e-mail : anucha.siri@gmail.com , anucha.siri@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948083,8084 ต่อ 112


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ดวงพร พิชผล

Assistant Professor Dr.Duangporn Pichpol

สาขางานวิจัย : FOOD MICROBIOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTS, ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN FOOD MICROBIOLOGY, FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM, FOODBORNE ZOONOTIC DISEASES, INTEGRATIVE APPROACH: ONEHEALTH AND ECOHEALTH ANIMALWELFARE IN FOOD ANIMAL PRODUCTION

e-mail : duangporn.p@cmu.ac.th , dpichpol@gmail.com

โทรศัพท์: 053-948083,8084 ต่อ 117


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง

Assistant Professor Dr.Kannika Na Lampang

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Position : Assistant Professor

สาขางานวิจัย : Epidemiology , Biostatistics , FOOD HYGIENE, Antimicrobial in Food Animal

e-mail : kannika.nalampang@cmu.ac.th , kna_lampang@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948083,8084 ต่อ 115


อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทองกร มีแย้ม

Dr.Tongkorn Meeyam

สาขางานวิจัย : Food safety, OneHealth and EcoHealth

e-mail : tongkorn.meeyam@cmu.ac.th , tongkorn.meeyam@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948083,8084 ต่อ 116


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์

Assistant Professor Dr.Warangkhana Chaisowwong

สาขางานวิจัย : Food Microbiology , Animal and Food Hygiene , Participatory Epidemiology

e-mail : warangkhana.chai@cmu.ac.th, fonvet62@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053 948083 ต่อ 109


อาจารย์ ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน

Dr.Montira Intanon

สาขางานวิจัย : Food chemistry, Food biotechnology, Protein structure and function

e-mail : montira.intanon@cmu.ac.th ,montira.intanon@gmail.com

โทรศัพท์ : 053 948083 ต่อ 109