รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฏากรณ์ พริ้งเพราะ

Associate Professor Dr.Kidsadagon Pringproa

สาขางานวิจัย : Veterinary Pathology , Veterinary Virology , Neurosciences

e-mail : Kidsadagon.p@cmu.ac.th , kidsadagon@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046


รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี

Associate Professor Dr.Nattawooti Sthitmatee

สาขางานวิจัย : Vaccine Technology , Veterinary Microbiology

e-mail : nattawooti.s@cmu.ac.th , drneaw@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046


รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศรุดา ติวะนันทกร

Associate Professor Dr.Saruda Tiwananthagorn

สาขางานวิจัย : Veterinary Parasitology : Diagnosis, Treatment & Immunoparasitology

e-mail : saruda.t@cmu.ac.th , stiwananthagorn@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วีนา จูเปีย

Assistant Professor Dr.Vena Chupia

สาขางานวิจัย : Veterinary Microbiology

e-mail : vena.ch@cmu.ac.th , jupia_vena@yahoo.com

โทรศัพท์ : 053-948046


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี

Assistant Professor Dr.Phongsakorn Chuammitri

สาขางานวิจัย : Immunopathology

e-mail : phongsakorn.c@cmu.ac.th , phongsakorn@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ประยุทธ แซ่โค้ว

Assistant Professor Dr.Prayout Sarkaou

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขางานวิจัย : Veterinary Microbiology

e-mail : prayuth.saekhow@cmu.ac.th , prayuth_saekhow101@yahoo.co.th

โทรศัพท์ : 053-948046


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ

Assistant Professor Dr.Kanruethai Wongsawan

สาขางานวิจัย : Veterinary Microbiology , Molecular Biology of Steptococci

e-mail : kanruethai.w@cmu.ac.th , kanreuthaiw@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046


อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร

Dr.Thattawan Kaewsakhorn

สาขางานวิจัย : Veterinary Pathology , Calcium Metabolism in Animals

e-mail : thattawan.k@cmu.ac.th , thattawan@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948017


อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์

Dr.Jirapat Arunorat

สาขางานวิจัย : Veterinary Pathology Veterinary Virology

e-mail : dark_xeres@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046


อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ศศิโศภิน ไชยลังการณ์

Lect.SaSisophin Chailangkarn

ตำแหน่ง: อาจารย์

สาขางานวิจัย : Parasitology

e-mail : sasisophin.c@cmu.ac.th , chai_sophin@yahoo.com


อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.บุณฑริกา นามบุปผา

Dr.Boondarika Nambooppha

ตำแหน่ง: อาจารย์

สาขางานวิจัย : -

e-mail : boondarika.n@gmail.com


อาจารย์ ดร.ชนาพร สุทธินันท์

Lecturer Dr.Chanaporn Suttinun

สาขางานวิจัย (Research) : Entomology, Animal Systematics

e-mail : chana.suttinun@gmail.com


อาจารย์ ดร.ธัญมาส กันธวัง

Lecturer Dr.Thunyamas Guntawang

สาขางานวิจัย (Research) : -

e-mail : thunyamas.g@gmail.com