ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อติกันต์ ทองทาบ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

e-mail : atigan.t@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948078

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป

e-mail : kannika.p@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ คนมี

jaruwan.khonmee@cmu.ac.th , khonmeej@gmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล

pvinitvhaikul@yahoo.com

ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว

surachai.pikul@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม

chatchote.thitaram@cmu.ac.th