ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีรพงศ์  ตั้งจิตเจริญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

e-mail : weerapongse.t@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948083,8084 ต่อ 109

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

e-mail : pvinitvhaikul@yahoo.com

โทรศัพท์ : 053-948023


สัตวแพทย์หญิง สุภาสินี ชัยยา

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : love_afc@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948037,8038

สัตวแพทย์หญิง สุรีย์พันธ์ โกศัลวัฒน์

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : sureepan.ko@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948037,8038นายจิรศิลป์ ศรีทอง

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : phutjirasi.river@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948037นายจิรพันธ์ นวลสุภา

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : boombsk3@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948037