ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

e-mail : pvinitvhaikul@yahoo.com

โทรศัพท์ : 053-948023


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศศิธร พนโสภณกุล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

e-mail : sasithorn.pana@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948083,8084 ต่อ 108


 

สัตวแพทย์หญิง สุภาสินี ชัยยา

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : love_afc@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948037,8038

 

สัตวแพทย์หญิง สุรีย์พันธ์ โกศัลวัฒน์

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : sureepan.ko@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948037,8038

 

นางนิลวรรณ์ พรมวัง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : ninlawan.sri@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948041

 

นายนิพนธ์ ดวงติ๊บ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : -

โทรศัพท์ : 053-948037