รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน

e-mail : veerasak.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948023


สัตวแพทย์หญิง ชมพูนุช อุดอิน

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : chompunuch.a.p@gmail.com

โทรศัพท์ : 0 6923 5053

สัตวแพทย์หญิง กนกวรรณ น้อยเครือ

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : joobjib.kn@gmail.com

โทรศัพท์ : 0 6923 5053

นายเอกรินทร์ ปาแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : aeknarin.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 0 6923 5053

 

 

นางสาววันวิสาข์ คำพิมพ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 

 

 

สัตวแพทย์หญิง ศิริรัตน์ กันธิยะ

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : may_ichi_go@hotmail.com

 

สัตวแพทย์หญิง เปรมวดี ยศอิ

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : Y_Pramwadee@hotmail.com

 

สัตวแพทย์หญิง ณัฐดาว กลางแสง

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : nut_daw_naja@hotmail.com