ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ คนมี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน

e-mail : jaruwan.khonmee@cmu.ac.th , khonmeej@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046


รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน ด้านกิจการสัตว์ใหญ่

e-mail : veerasak.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 0 6923 5053

 

สัตวแพทย์หญิงกนกวรรณ น้อยเครือ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน ด้านกิจการสัตว์เล็ก

e-mail : joobjib.kn@gmail.com

โทรศัพท์ : 0 6923 5053

 


สัตวแพทย์หญิงชมพูนุช อุดอิน

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : chompunuch.a.p@gmail.com

โทรศัพท์ : 0 6923 5053

 

สัตวแพทย์หญิงศิริรัตน์ หาญพาณิชย์

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : may_ichi_go@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0 6923 5053

สัตวแพทย์หญิงนงนภัส แสงแก้ว

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : -

โทรศัพท์ : 0 6923 5053

 

นายสัตวแพทย์ภาณุวิชย์ ประกายพรรณ

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : -

โทรศัพท์ : 0 6923 5053

 

 


นางสาวภัทรารัตน์ ตาปัน

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : -

โทรศัพท์ : 0 6923 5053

นางสาวจำนง สุภาเฟย

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : -

โทรศัพท์ : 0 6923 5053

 

 

 

นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ ปัญญาปัน

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : surachet_401@hotmail.com

 

นางสาววันวิสาข์ คำพิมพ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน