รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฏากรณ์ พริ้งเพราะ

Kidsadagon Pringproa, DVM, MS, PhD, Diplomate, TBVP

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

e-mail : Kidsadagon.p@cmu.ac.th , kidsadagon@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุรีรัตน์ หนูมี

Sureerat Numee, D.V.M., M.Sc., Dr.Med.Vet.

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

e-mail : sureerat.n@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์

Jirapat Arunorat DVM, PhD

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

e-mail : dark_xeres@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948046

นายสัตวแพทย์ กิตติกร บุญศรี

Kittikorn Boonsri, DVM, MSc, Diplomate TBVP

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ชำนาญการ

e-mail : kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948042

สัตวแพทย์หญิง สราลี ศรีวรกุล

Saralee Srivorakul DVM, MSc

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : saralee.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948042

นายสัตวแพทย์ คทาวัชร ผัดวัน

Khathawat Phatwan, DVM

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : katawat.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948041
นางสาวเดือนนภา ตาอินทุ

Duannapa Ta-Inthu

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน

e-mail : duannapa.t@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948041

นางนิลวรรณ์ พรมวัง

Ninlawan Pomwang

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : ninlawan.sri@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948041

นายพงศธร คำชมภู

Pongsathon Komchompoo

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : pongsathon.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948041

นายณภัทร ไกรฤกษ์

Naphat Kraireak

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : napat.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948041