รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี (รักษาการ)

e-mail : surachai.pikul@cmu.ac.th


อาจารย์ ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานงานบริการทางคลินิก

e-mail : montira.intanon@cmu.ac.th ,montira.intanon@gmail.com

ดร.ชรัชดา พันธุ์วิทยากูล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและงานถ่ายทอดเทคโนโลยี

e-mail : punvittayagul@hotmail.com

นายสัตวแพทย์กิตติกร บุญศรี

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการชันสูตรโรคสัตว์และการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก

e-mail : kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948042

สัตวแพทย์หญิงสราลี ศรีวรกุล

Saralee Srivorakul DVM, MSc

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : saralee.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948042

นายสัตวแพทย์คทาวัชร ผัดวัน

Khathawat Phatwan, DVM

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : katawat.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948041

นายสัตวแพทย์กรวีร์ โพธิชัย

Kornravee Photichai, DVM

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : Kornravee.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948042

นายพงศธร คำชมภู

Pongsathon Komchompoo

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : pongsathon.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948041