รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

e-mail : panuwat.y@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023