ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

e-mail : warangkhana.chai@cmu.ac.th ,fonvet62@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948073


สพ.ญ.ชลิตา ใจนนถีย์

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : chalita.j@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948073

นางสาวธนภรณ์ ขุนกอง

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : thanaporn081.mg@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948073

นางสาวผกามาส งามสง่า

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

e-mail : vphcap.resasst@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948073