รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้จัดการห้องปฏิบัติการกลาง (รักษาการ)

e-mail : surachai.pikul@cmu.ac.th


นางสาวปิยะมาศ คงถึง

Piyamat Kongtueng

นักวิทยาศาสตร์

e-mail : piyamat.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948046

นายธีระพงศ์ โปธา

Teerapong Potha

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

e-mail : teerapong.po@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948061

นางสาวนิตยา ชะนะญาติ

Nittaya chanayat

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

e-mail : nittaya.cha@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948059

นางสาวกนกกาญจน์ แก้วพรม

Kanokkan Kaewporm

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

e-mail : kanokkan.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948059

นางดวงหทัย ศรีภักดี

Duanghatai Sripakdee

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

e-mail : duanghatai.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948059

นายพัลลพ ตันแก้ว

Pallop Tankaew

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

e-mail : pallop.tank@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948059

นางสาวธัญญา วรินทร์รักษ์

Thanya Varinrak

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

e-mail : thanya.var@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948059

นางสาวธีรยา รินอุตย์

Theeraya Rin-ut

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

e-mail : saowaratcharee.r@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948059

นางสาวเบญจพร ศรเพ็ชร์

Benjaporn Sornpet

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

e-mail : benjaporn.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948059

นางสาววรางค์พิชา ค้อชากุล

Varankpicha Kochagul

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

e-mail : chomchay.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948059

นางสาวจิรภัทร์ นิลสุวรรณ์

Jirapat Ninsuwon

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

e-mail : jirapat.n@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948059

นางสาวศศิวิมล ซุ้นสวัสดิ์

Sasiwimon Soonsawat

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

e-mail : -

โทรศัพท์ : 053-948059

นางสาวนริชา คำหลวง

Naricha Khamluang

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

e-mail : naricha.kh@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948059

นายยุทธนา ชะนะญาติ

Yuttana Chanayat

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์

e-mail : yuttana.c@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948059

นายอินทร อุ่นแสน

Intorn Unsan

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝึมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

e-mail : intorn.u@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948051

นายนิรันดร์ เมืองแก้ว

Nirun Muangkeaw

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝึมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

e-mail : nirun.m@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948019

นายสมพร ใจธิกร

Somporn Jaitikorn

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : somporn.jai@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948019