ข้อมูลพื้นฐาน

การปฏิบัติงาน

- ด้านจัดการศึกษา
     - คู่มืออาจารย์ด้านการสอน
     - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
     - คู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2558)
     - คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     - คู่มือวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     - คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับหลักสูตร 
- ด้านการวิจัย
     - คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย
     - ขั้นตอนการยื่นขอรับทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย
     - แนวปฏิบัติในการยื่นขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
     - ขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อเสนอขอรับการพิจารณา จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
     - มาตรฐานงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (CMU-IBC)
     - แนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี
     - ขั้นตอนการขออนุญาตใช้และเข้าเก็บตัวอย่าง/ข้อมูลจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ด้านแผนงาน
     - คู่มือ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับแก้ 8 ธ.ค. 64)
     - คู่มือการจัดทำ บริหาร งบประมาณ 
- ด้านบริหารงานบุคคล
     - คู่มือการบริหารงานบุคคล
     - คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     - ประกาศเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป
     - คู่มือด้านการเงินการคลัง
     - องค์ความรู้ทางด้านพัสดุ
     - หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     - ขั้นตอนการบริจาค CMU e-donation
- กองทุนสงเคราะห์สัตว์
     - ขั้นตอนการขอกองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ

การให้บริการ

- ด้านการจัดการศึกษา
     - การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
     - การลงทะเบียน
     - การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
     - การให้บริการเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา
     - คู่มือแนะนำการใช้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     - ระเบียบ/ประกาศเรื่องการสมัครสมาชิกและการรับบริการ
     - คู่มือการใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษา (CMU IT Life)
- ด้านการวิจัย
     - นายสัตวแพทย์
         -แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
- ด้านการบริการวิชาการ
     - ขั้นตอนการเข้ามารับบริการ จัดประชุมวิชาการ
- ด้านการบริการสุขภาพ
     - ขั้นตอนการรับบริการรักษาสัตว์ป่วยนอกโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
     - ขั้นตอนการรัับการตรวจตัวอย่างห้องปฏิบัติการซีรั่มวิทยา

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ด้านจัดการศึกษา
     - ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรืองแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี
     - แนวปฏิบัติในการเสนออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่
     - กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนักศึกษา
- ด้านการวิจัย
     - คำสั่งคณะกรรมการวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
- ด้านบริการวิชาการ
     - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ กับ สหกรณ์โคนมแม่วาง
     - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ กับ สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง จำกัด
     - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ กับ สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด
     - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ กับ สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด
- ด้านบริหารจัดการ
     - คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน
     - การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2567)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

© Copyright The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University - All Rights Reserved

 Free Website  Building Software

Designed with Mobirise ‌

Free HTML Site Creator