รหัสวิชา 651104 ช้างในวัฒนธรรมไทย
 
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
 
คำอธิบายกระบวนวิชา :การศึกษาความรู้พื้นฐานเรื่องของวัฒนธรรมและศาสตร์การเลี้ยงช้างที่มีมาแต่โบราณของไทย ชีววิทยาของช้าง ความเกี่ยวเนื่องของช้างกับวัฒนธรรม ตำนาน ความเชื่อ ประเพณี ศาสนา และประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คชลักษณ์ การคล้องช้าง การฝึกช้าง การทำไม้ การดูแลและเลี้ยงดูช้าง เป็นต้น ควาญช้าง การจัดการช้างเลี้ยง และ สถานะภาพของช้างไทยในปัจจุบัน
   
  รหัสวิชา 651234 พฤติกรรมสัตว์ การควบคุมบังคับสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์
  หน่วยกิต : 3(2-2-5)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
  คำอธิบายกระบวนวิชา : หลักพฤติกรรมสัตว์ หลักการควบคุมบังคับสัตว์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสัตว์ พฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์ การศึกษาพฤติกรรมสัตว์ พฤติกรรมและการควบคุมบังคับสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ ได้แก่ สุนัขและแมว สัตว์เคี้ยวเอื้อง ม้า ช้างสัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า นกและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์ปีก สุกร และสัตว์น้ำ การเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์
   
  รหัสวิชา 651433 วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
  หน่วยกิต : 3(2-2-5)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การศึกษาความรู้ทั่วไปในการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ทดลอง ชีววิทยาของสัตว์ทดลอง ระบบต่างๆ ในการเลี้ยง การจัดการและการผลิต การป้องกันและควบคุมโรค วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ทดลองและเทคนิคการจับสัตว์ หัตถการในการใช้สัตว์ทดลอง รวมถึงจรรยาบรรณของผู้ใช้สัตว์ทดลอง
   
  รหัสวิชา 651521 อายุรศาสตร์สัตว์ป่าและสัตว์ชนิดพิเศษ
  หน่วยกิต : 3(3-0-6)
  ผู้รับผิดชอบ : รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
  คำอธิบายกระบวนวิชา :ชีววิทยาและอนุกรมวิธานเบื้องต้นของสัตว์ป่า การควบคุมบังคับและการขนย้ายสัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า การจัดการสวนสัตว์และการเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ ระบบการเพาะขยายพันธุ์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ชนิดพิเศษ เวชศาสตร์ป้องกันในสัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า กฎหมาย ข้อควรปฏิบัติ และจรรยาบรรณในการทำงานกับสัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า โรคสัตว์สู่คนจากสัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า โรคที่พบได้บ่อยในสัตว์สวนสัตว์และสัตว์ชนิดพิเศษ วิสัญญีและศัลยกรรมในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
   
  รหัสวิชา 651563 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกช้างและสัตว์ป่า
  หน่วยกิต : 1(0-3-1)
  ผู้รับผิดชอบ : อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะทางคลินิกช้างและสัตว์ป่าในด้านการออกแบบและการจัดการปางช้างและสวนสัตว์ การควบคุมบังคับช้างและสัตว์ป่า เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในช้างและสัตว์ป่า การรักษาโรคที่สำคัญที่พบในช้างและสัตว์ป่า การจัดการช้างและการจัดการสัตว์ป่า และการอนุรักษ์ช้างและสัตว์ป่าในประเทศไทย
   
  รหัสวิชา 651631 คลินิกปฏิบัติช้างและสัตว์ป่า
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การปฏิบัติงานทางคลินิกช้าง สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในด้านการจัดการสุขภาพ การชันสูตร การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค การศึกษา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิชาการหรือผลงานวิจัยทางสัตว์ป่า ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษจากสถาบันสุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์จริง
   
  รหัสวิชา 651666 ปัญหาคลินิกปฏิบัติช้างและสัตว์ป่า
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มทักษะคลินิกเฉพาะทางในช้าง สัตว์ป่า สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และการศึกษาปัญหาที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ อาจารย์พิเศษหรือนายสัตวแพทย์จากศูนย์สุขภาพสัตว์ โรงพยาบาลช้าง ปางช้าง สวนสัตว์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564