Paris

คลินิกสุกร

more detail
New York

คลินิกสัตว์ปีก

more detail
San Francisco

คลินิกสัตว์น้ำ

more detail
San Francisco

คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง

more detail

 


 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค"
 นักวิจัยอันดับ 1 ของ มช. ด้านการวิจัยสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ในโอกาสที่ได้รับการจัดอันดับจาก Alper-Doger Scientific Index, World Scientist and University Rankings 2021 เป็นนักวิจัยอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอันดับ 10 ของประเทศไทย ในด้านการวิจัยสาขาสัตวแพทยศาสตร์
 รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก นางสาวธีรรัตน์ ประเสริฐศรี รหัส 591451003 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ วิทยานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ตลอดจีโนมของเชื้อซัลโมเนลลา เอ็นเทอริกา ที่เพาะแยกได้จากเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคและผู้ป่วยในโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี 2. ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี 3. ผศ.ดร.มาณู ดีอุดม

  รศ.น.สพ.ดร. ประภาส พัชนี หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค และ ผศ.น.สพ.ดร. สุวิทย์ โชตินันท์ อาจารย์ประจำคลินิกสัตว์ปีก ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ประชุมหารือร่วมกับ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.สพ.นพพร วายุโชติ ที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอจอมทอง คุณซิมโอน ปัญญา ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง และคุณรัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด ผู้แทนจากมูลนิธิเซ็นทรัลพัฒนา เรื่องการยกระดับการผลิตไก่พื้นเมืองให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร โดยการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ปีกไก่พื้นเมืองระดับ GMP รวมถึงช่องทางการขยายและกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไก่พื้นเมืองและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาออนไลน์ “ถอดบทเรียนโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin) ในโคเนื้อ-โคนม เขตภาคเหนือ” ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้ อาทิ รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค , รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ และอาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ,รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และ อ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการเสวนา

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564