รหัสวิชา 651438 ฝึกปฏิบัติการศัลยศาสตร์และสูติศาสตร์ในปศุสัตว์
  หน่วยกิต : 1(0-3-1)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
  คำอธิบายกระบวนวิชา : ฝึกปฏิบัติการใช้ยาสงบประสาททั้งการระงับความรู้สึกเฉพาะที่และการระงับความรู้สึกทั้งตัวในสัตว์เคี้ยวเอื้อง สุกร และปลา การทำศัลยกรรมพื้นฐานในสัตว์เคี้ยวเอื้อง สุกร และปลา การจัดการระบบสืบพันธุ์และสูติกรรมในสัตว์เคี้ยวเอื้อง สุกร ปลา และสัตว์ปีก สุกร ปลา และสัตว์ปีก
   
  รหัสวิชา 651529 โรคของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  หน่วยกิต : 4(4-0-8)
  ผู้รับผิดชอบ : อ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า
  คำอธิบายกระบวนวิชา :การเก็บข้อมูลสัตว์ป่วย และการตรวจร่างกาย สาเหตุของโรค พยาธิกำเนิด อาการทางคลินิก การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคที่พบในสัตว์เคี้ยวเอื้องตามระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์และความผิดปกติแต่กำเนิด ระบบประสาท ระบบผิวหนังและกล้ามเนื้อ โรคทางระบบเมตาโบลิก เต้านมอักเสบในสัตว์เคี้ยวเอื้อง การควบคุมและการป้องกันโรคในสัตว์เคี้ยวเอื้อง และการรายงานโรคระบาดสัตว์
   
  รหัสวิชา 651553 การจัดการสุขภาพระดับฝูงและอายุรศาสตร์การผลิตในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
  คำอธิบายกระบวนวิชา : วงจรการผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม มาตรฐานฟาร์มโคนม การจัดการด้านอาหาร ดัชนีชี้วัดที่สำคัญต่อผลผลิต การจัดเก็บข้อมูลการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูง การจัดเก็บข้อมูลตัวโค การบันทึกข้อมูลคุณภาพน้ำนม สุขภาพเต้านม การทำงานของระบบเครื่องรีดนม ความไม่สมบูรณ์พันธุ์และการจัดการระบบสืบพันธุ์ในโค
   
  รหัสวิชา 651567 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  หน่วยกิต : 1(0-3-1)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
  คำอธิบายกระบวนวิชา : ฝึกปฏิบัติการซักและเก็บประวัติสัตว์ป่วยเฉพาะตัวและระดับฝูงในสัตว์เคี้ยวเอื้อง การตรวจร่างกาย การเก็บตัวอย่างชนิดต่างๆเพื่อส่งตรวจและแปลผลการตรวจ การอธิบาย แนะนำ และตอบปัญหาด้านสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้องและการรักษาขั้นพื้นฐาน การบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ และผลผลิต และวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่ได้ การประเมินสภาวะโภชนาการ และการให้คำแนะนำหลักการให้อาหารและการเลี้ยงดูสัตว์เคี้ยวเอื้อง
   
  รหัสวิชา 651647 คลินิกปฏิบัติสัตว์กระเพาะรวม 1
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
  คำอธิบายกระบวนวิชา :การฝึกทักษะทางคลินิกในโคนม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษจากศูนย์สุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  รหัสวิชา 651657 ปัญหาคลินิกปฏิบัติสัตว์กระเพาะรวม
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางคลินิก หรือการศึกษาปัญหาที่นักศึกษาสนใจในโคนม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษจากศูนย์สุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  รหัสวิชา 651660 ปัญหาคลินิกปฏิบัติทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางคลินิก หรือการศึกษาปัญหาที่นักศึกษาสนใจเกี่ยวกับวิทยาการ สืบพันธุ์ในสัตว์เศรษฐกิจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษจากศูนย์สุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564