คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

San Francisco

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการป้องกัน แนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 ระลอกใหม่

อ่านข่าวประกาศทั้งหมด
San Francisco

Admission 2010

ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Paris

การรับนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

What's NEW...

มอบประกาศนียบัตรฯ(กลุ่มที่ 3)

Posted on July 8, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 3) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ !!!

ผลงานรับรางวัลและความภูมิใจ

...

รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Posted on July 26, 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุุข รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Analysis of DNA methylation stauts in the promotor regions of oncogenic (MYC) and tumor suppressor genes (TP53, CDKN2A, CDKN2B) of canine transmissible veneral tumor (CTVT) and histiocytic tumor จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Veterinary Annual International Conference) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564


ผลงานรับรางวัลและความภูมิใจ

...

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Posted on July 26, 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุุข รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Academic Achhievements of Inter-Professional Learning on Antimicrobial Resistance and Stewardship for Thai Future Workforces from Veterinary and Health Sciences, Chiang Mai University tumor จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Veterinary Annual International Conference) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564

ผลงานรับรางวัลและความภูมิใจ

...

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

Posted on July 21, 2021

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ PODD คว้ารางวัลชนะเลิศในเวทีโลก รางวัล Grand Prize Winner, The Trinity Challenge 2021 จากมหาวิทยาลัย Cambridge ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


อ่านเพิ่มเติม

อ่านข่าวรับรางวัลและความภูมิใจที่นี่ !!!

:: ข่าวผู้บริหาร

...

ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

Posted on May 23, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันตัวเราและคนรอบข้าง "หมอพร้อม มอชอพร้อม" ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวบริการวิชาการ

...

บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on April 3, 2021

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมวของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกลาง โดย คณาจารย์ นักศึกษา และสัตวแพทย์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ และปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 จัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมอญ ตำบลสันกลาง และ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ข้างวัดสันกลางใต้

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา

...

มอบประกาศนียบัตรฯ(กลุ่มที่2)

Posted on June 10, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 2) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม
:: ข่าวกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

...

พิธีปัจฉิมนิเทศฯและพิธีผูกข้อมือ

Posted on March 22, 2021

งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี 6 โดยได้เชิญวิทยากรจากหลายที่ อาทิ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบโรคสัตว์แห่งประเทศไทย , ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 (VET'79) พร้อมผูกข้อมืออวยพรและกล่าวให้โอวาส เพื่อความเป็นศิริมงคลในการทำงาน ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวงานวิจัย

...

การประเมินหลักสูตรและประเมินสถาบันฯ

Posted on March 18, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผ่านการประเมินหลักสูตรและประเมินสถาบันฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ โดย คณะอนุกรรมการฯ จากวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย สัตวแพทยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม:: ข่าวทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและกีฬา

...

อบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

Posted on March 12, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในคณะฯประจำปี 2564 เพื่อการควบคุมความเสี่ยง (Risk Management) ด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยภาคบรรยายได้แนะนำความรู้ ความเข้าใจประเภทของเพลิง ,จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ,การป้องกันและแหล่งกำเนิดการเกิดไฟ ,วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จากนั้นภาคบ่ายเป็นการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและวิธีการอพยหนีไฟ โดยได้รับเกียรติจากเทศบาลนครเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

Responsive image

Responsive image

Responsive image

...
Communication Skills

 

...
Animal Welfare_ subthai

 

...
Application of risk analysis

 

...
Emerging and Re emerging Diseases

 

...
CMU UMN Twinning project feedback

 

...
Epidemiology Determinants of disease

 

...
Zoonoses

 

...
International trade framework

 

Responsive image

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙