คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

San Francisco

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการป้องกัน แนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 ระลอกใหม่

อ่านข่าวประกาศทั้งหมด
San Francisco

Admission 2022

ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Paris

การรับนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

What's NEW...

พิธีส่งมอบงานคณบดี

Posted on March 23, 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีส่งมอบงาน โดยคณบดี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ ส่งมอบงานบริหารคณะฯ ให้กับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ที่จะดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมีตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม E115

ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ !!!

ผลงานรับรางวัลและความภูมิใจ

...

 

Posted on March 21, 2022

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับช่อดอกไม้ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565


ผลงานรับรางวัลและความภูมิใจ

...

 

Posted on March 18, 2022

คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณให้กับ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565ผลงานรับรางวัลและความภูมิใจ

...

 

Posted on February 28, 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คลินิกช้างและสัตว์ป่า ในโอกาสได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2564 สาขาศัลยศาสตร์อ่านข่าวรับรางวัลและความภูมิใจที่นี่ !!!

:: ข่าวผู้บริหาร

...

กิจกรรม 1-Day for Pre-Vet Workshop

Posted on February 23, 2022

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำทีมคณาจารย์ให้การต้อนรับ น้องๆ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน สำหรับเป็นข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


:: ข่าวบริการวิชาการ

...

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

Posted on October 9, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว เนื่องในโอกาสวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ซึ่งตรงกันวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ณ ลานกิจกรรมโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 -10 ตุลาคม 2564 โดยมีสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 223 ตัว ภายในงานยังจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงจากสัตวแพทย์ จัดโดย กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา

...

มอบประกาศนียบัตรสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 11)

Posted on March 16, 2022

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 11) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม
:: ข่าวกิจกรรมนักศึกษา / ศิษย์เก่า

...

กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทย์ฯ รุ่นที่ 20

Posted on March 22, 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 20 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 56) พร้อมมอบของที่ระลึก และกล่าวให้โอวาส โดย ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

ภาพกิจกรรม


:: ข่าวความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

...

ต้อนรับผู้อำนวยการ (CADIC) และคณะ

Posted on February 28, 2022

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม และ รศ.สพ.ญ.ศรุดา ติวะนันทกร นำทีมงาน ให้การต้อนรับ Prof. Naoaki Mizawa Director, Center for Animal Diseases Control (CADIC), University of Miyazaki ประเทศญี่ป่น และคณะ ในโอกาสเข้าหารือโครงการวิจัย "The Project for the Acceleration of Livestock Revolution in Thailand aiming to be the Kitchen of the World through the Development of Novel Technologies for Stable Livestock Production and Food Safety” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development หรือ SATREPS) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว:: ข่าวทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและกีฬา

...

กอล์ฟการกุศล รายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯ

Posted on February 18, 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล รายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ของคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เพื่อจัดหาเงินทุนดำเนินโครงการสร้างโรงพยาบาล รองรับการรักษาเฉพาะทาง และการส่งต่อระดับภาคเหนือ และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์ ในวิทยาเขตดอยคำ รวมถึงการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติ ยศ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้เป็นการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามกอล์ฟ North Hill Club อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน นายสัตวแพทย์ มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ กรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ และประธานจัดการแข่งขัน ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม


Responsive image

Responsive image

Responsive image

...
Communication Skills

 

...
Animal Welfare_ subthai

 

...
Application of risk analysis

 

...
Emerging and Re emerging Diseases

 

...
CMU UMN Twinning project feedback

 

...
Epidemiology Determinants of disease

 

...
Zoonoses

 

...
International trade framework

 

Responsive image

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙