html5 templates

แบบฟอร์มใบสมัครงาน
- ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย,พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้),พนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว) [PDF File] [Doc File
- ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการ [PDF File] [Doc File]
- แบบขอรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสัตวแพทย์เฉพาะทางร่วมกับศึกษาต่อระดับปริญญาโท (เน้นการวิจัยทางคลินิก) [PDF File] [Doc File]
- ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ
การขอตำแหน่งทางวิชาการ / กองบริหารงานบุคคล
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แบบประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
- การนับระยะเวลาการเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทตำราสำหรับกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบรายปี
- แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการของ มช.
- ใบนำส่งเอกสารสำหรับผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ (ใหม่)
- การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการว่าด้วยศาสตราจารย์คลินิกใน มช. พ.ศ.๒๕๕๘
- แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
- ข้อบังคับการขอ ผศ รศ ศ ใหม่ (ปี 2557)
- ข้อบังคับการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน 2557
- คู่มือการกรอก กพอ03 ออนไลน์ของอาจารย์
- แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณะสัตวแพทย์ ปรับปรุง 2557
- แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอตำแหน่งทางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พศ.2558
- การนับระยะเวลาเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทตำราสำหรับการจัดกระบวนวิชา
- เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุมิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ 10 รายชื่อ