.

ชมรมศิษย์เก่า [VMCMUA]

 เริ่มจัดตั้งชมรมเมื่อ กรกฎาคม 2549 มีชื่อเรียกว่า “ชมรม ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”มีอักษรย่อว่า “ศ.สพ.มช.”มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Veterinary Medicine of Chaing Mai University Alumni ” มีอักษรย่อว่า “VMCMUA” 


โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อเป็นองค์กรในการประสานงานและดำเนินกิจกรรมของศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาชิก
  2. เพื่อส่งเสริมกิจการและการดำเนินงานต่างๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. เพื่อส่งเสริมให้วิชาชีพสัตวแพทย์เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม รวมทั้ง เกษตรกร ราชการ ธุรกิจเอกชน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง ถ่องแท้ ในองค์ความรู้ทางวิชาชีพสัตวแพทย์ เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ให้ดีขึ้น และสามารถปรับตัวให้รู้ทันต่อเหตุการณ์ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
  5. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้า การสำรวจ การวิจัย และเผยแพร่ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพสัตวแพทย์ให้กว้างขวางมากขึ้นในประเทศไทย
  6. เพื่อให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ และประสานงานกับสมาชิกและองค์การอื่น ในการดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกหรือสังคมส่วนรวม
  7. เพื่อธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ เกียรติ และศักดิ์ศรีของวิชาชีพสัตวแพทย์

รายชื่อประธานชมรม

ปีที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ Email
ปี 2549-2550 นายสัตวแพทย์ อภิเษก กองแก้ว  
ปี 2550-2552 นายสัตวแพทย์ รักพงษ์ ตาใจ  
ปี2552-2554 นายสัตวแพทย์ สาโรจน์ วิริยชาติ  
ปี2554-2555 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์  
ปี2555-2557
นายสัตวแพทย์ ปฐมวัฒน์ ยงสถาพรพิสิฐ
 
ปี2557-ปัจจุบัน สัตวแพทย์หญิง ปนัดดา ประเสริฐวิทยากิจ  

ติดต่อชมรมศิษย์เก่า
E-mail: pae_panad@yahoo.com ,โทรศัพท์ 084 045 9884

 

 

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙