คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์

คณบดี

dean.vet@cmu.ac.th

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล

รองคณบดีด้านบริหาร

panuwat.y@cmu.ac.th

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา

รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

sukolrat.b@cmu.ac.th

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี

รองคณบดีด้านวิจัย

nattawooti.s@cmu.ac.th

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร

รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

saruda.t@cmu.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ

kriangkrai.th@cmu.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์

ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาบุคลากร

wasan.tangphokhanon@cmu.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์

anucha.sa@cmu.ac.thผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต

ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล

areerath.a@cmu.ac.th

คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร

ตำแหน่ง : เลขานุการคณะ

waralak.s@cmu.ac.th


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙