คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์

siriporn.k@cmu.ac.th

ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค

รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี

prapas.pat@cmu.ac.th

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ และสัตวแพทย์สาธารณสุข

ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง

kannika.nalampang@cmu.ac.th


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙