คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย

ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์

e-mail : warangkhana.chai@cmu.ac.th ,fonvet62@hotmail.com

รองผู้อำนวยการฯ ด้านวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ

ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา

veerasak.p@cmu.ac.th

รองผู้อำนวยการฯ ด้าน OIE Collaborating Center

อาจารย์ สัตวแพทยหญิง.ดร.ทองกร มีแย้ม

tongkorn.meeyam@cmu.ac.th

รองผู้อำนวยการฯ ด้านการศึกษา

อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์

e-mail : nattakarn.a@cmu.ac.th


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙