คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป

ดำรงวาระ:: (2538 – 2545)

รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร

ดำรงวาระ:: (2545 – 2549

รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ

ดำรงวาระ:: (2549 - 2557)

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์

ดำรงวาระ:: (2557 - ปัจจุบัน)

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙