กองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ


กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้น เพื่อการช่วยเหลือสัตว์ป่วยทนทุกข์ทรมาน รวมถึงพัฒนาคุณภาพในการบริการสุขภาพสัตว์ให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการรักษาสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อการกุศล

เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
วีดีโอแนะนำ
การบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ

บัญชี “กองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.“

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 667 - 400434 - 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8078