แอปพลิเคชั่นเพื่อคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในการคัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยงแบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสไวโรน่า 2019) Coronavirus 2019 Self-Screening) 新型冠状病毒疑似感染者个人检疫表