คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

San Francisco

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการป้องกัน แนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 ระลอกใหม่

อ่านข่าวประกาศทั้งหมด
San Francisco

Admission 2010

ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Paris

การรับนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

What's NEW...

วันคล้ายวันสถาปนา มช. ประจำปี 2564

Posted on January 24, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับรางวัลประเภทต่างๆดังนี้ 1.รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวธีรรัตน์ ประเสริฐศรี รหัส 591451003 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ประภาส พัชนี ,ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี และผศ.ดร.มาณู ดีอุดม 2.รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวชนากานต์ อารีวงศ์ รหัส 591431002 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี ,ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย และผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์ 3. รางวัลหลักสูตรดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ภาพกิจกรรม


อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ !!!

ผลงานอาจารย์ / นักศึกษา

...

หลักสูตรดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Posted on january 11, 2021

ขอแสดงความยินดี หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการรับรางวัล

อ่านเพิ่มเติม

ผลงานอาจารย์ / นักศึกษา

...

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก

Posted on january 24, 2021

นางสาวธีรรัตน์ ประเสริฐศรี รหัส 591451003 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ วิทยานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ตลอดจีโนมของเชื้อซัลโมเนลลา เอ็นเทอริกา ที่เพาะแยกได้จากเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคและผู้ป่วยในโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี

2. ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี

3. ผศ.ดร.มาณู ดีอุดม

ผลงานอาจารย์ / นักศึกษา

...

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท

Posted on january 24, 2021

นางสาวชนากานต์ อารีวงศ์ รหัส 591431002 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาชุดตรวจวิธีการเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอเบนท์ที่เตรียมขึ้นเองเพื่อติดตามระดับแอนติบอดีของเสือต่อวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมว

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี

2. ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย

3. ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์

อ่านข่าวรับรางวัลและความภูมิใจที่นี่ !!!

:: ข่าวผู้บริหาร

...

รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564

Posted on January 4, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 จากคณะทำงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ท่านคณบดี ได้ให้พรแก่คณะทำงาน เพื่อความเป็นศิริมงคลในการเริ่มต้นทำงานในปี 2564

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวบริการวิชาการ

...

ศึกษาเยี่ยมชมงานห้องกายวิภาคฯ

Posted on December 24, 2020

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับน้อง ๆ จากโรงเรียนสอนภาษา ซัน-ลิงโก้ ในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายวิภาคของสัตว์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรม:: ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา

...

การประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

Posted on December 9, 2020

คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน การประชุมวิชการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 หรือ CMVC2020 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรม:: ข่าวกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

...

กิจกรรมลูกช้างจิตอาสาพัฒนารอบรั้ว มช.

Posted on October 18, 2020

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "กิจกรรมลูกช้างจิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่รั้วรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวงานวิจัย

...

Most Cited Paper Awards 2021

Posted on December 14, 2020

วารสาร Veterinary Integrative Sciences (Vet. Integr. Sci.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความยินดีที่จะประกาศรางวัล The Most Cited Paper Awards ประจำปี 2021 ซึ่งเป็นรางวัลให้กับบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดเป็นเอกสารที่ตีพิมพ์ในวารสาร Veterinary Integrative Sciences ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดตามฐานข้อมูล 2 แห่ง คือ 1-Scopus และ 2-Web of Science ในช่วงเวลา 3 ปี ที่รวมถึงปีที่ได้ถูกเผยแพร่ (2018-2020)

:: ข่าวทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและกีฬา

...

พิธีทำบุญไหว้เจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

Posted on January 17, 2021

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญไหว้เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก และถวายสังฆทาน ณ วัดฝายหิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นศิริมงคล

ภาพกิจกรรม

Responsive image

Responsive image

Responsive image

...
Communication Skills

 

...
Animal Welfare_ subthai

 

...
Application of risk analysis

 

...
Emerging and Re emerging Diseases

 

...
CMU UMN Twinning project feedback

 

...
Epidemiology Determinants of disease

 

...
Zoonoses

 

...
International trade framework

 

Responsive image

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙