คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

San Francisco

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการป้องกัน แนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 ระลอกใหม่

อ่านข่าวประกาศทั้งหมด
San Francisco

Admission 2010

ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Paris

การรับนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

What's NEW...

อบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์

Posted on May 13-14, 2021

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The CMUAH Special Seminar Series: Canine and Feline Ophthalmology (from the Theory to Practice) เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจตาขั้นพื้นฐาน การตรวจวินิจฉัย และการรรักษาทางด้านอายุรกรรม และศัลยกรรม โดยมี นายสัตวแพทย์ชัชวาล ศรีวิชัย สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร อาจารย์ประจำ คลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กและรังสีวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 13 -14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยเป็นการบรรยายเป็นแบบ Zoom Online

ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ !!!

ผลงานอาจารย์ / นักศึกษา

...

ความสำเร็จในการประเมินอายุของพะยูน

Posted on March 24, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กรมทรัพยากรชายทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสบความสำเร็จในการวิจัย เพื่อหาวิธีการทำนายอายุของพะยูนได้จากการวัดความยาวของเทโลเมียร์ที่อยู่ในเซลล์ด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา โดยรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย และ ดร. ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน นับเป็นความสำเร็จในนำเสนอเทคนิคใหม่เพื่อใช้ในประเมินอายุจากเดิมที่ต้องการวัดเส้นทึบแสงในฟันหน้าซึ่งมีข้อจำกัดมากมาย

ผลงานอาจารย์ / นักศึกษา

...

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Posted on February 15, 2021

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ อาจารย์ประจำหน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

ผลงานอาจารย์ / นักศึกษา

...

หลักสูตรดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Posted on january 11, 2021

ขอแสดงความยินดี หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการรับรางวัล

อ่านเพิ่มเติม

อ่านข่าวรับรางวัลและความภูมิใจที่นี่ !!!

:: ข่าวผู้บริหาร

...

ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ฯ

Posted on March 31, 2021

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564


:: ข่าวบริการวิชาการ

...

บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on April 3, 2021

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมวของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกลาง โดย คณาจารย์ นักศึกษา และสัตวแพทย์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ และปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 จัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมอญ ตำบลสันกลาง และ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ข้างวัดสันกลางใต้

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา

...

มอบประกาศนียบัตร

Posted on March 3, 2021

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและวิทยากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้แก่สัตวแพทย์ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว" ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา 1 เดือน เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


:: ข่าวกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

...

พิธีปัจฉิมนิเทศฯและพิธีผูกข้อมือ

Posted on March 22, 2021

งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี 6 โดยได้เชิญวิทยากรจากหลายที่ อาทิ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบโรคสัตว์แห่งประเทศไทย , ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 (VET'79) พร้อมผูกข้อมืออวยพรและกล่าวให้โอวาส เพื่อความเป็นศิริมงคลในการทำงาน ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวงานวิจัย

...

การประเมินหลักสูตรและประเมินสถาบันฯ

Posted on March 18, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผ่านการประเมินหลักสูตรและประเมินสถาบันฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ โดย คณะอนุกรรมการฯ จากวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย สัตวแพทยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม:: ข่าวทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและกีฬา

...

อบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

Posted on March 12, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในคณะฯประจำปี 2564 เพื่อการควบคุมความเสี่ยง (Risk Management) ด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยภาคบรรยายได้แนะนำความรู้ ความเข้าใจประเภทของเพลิง ,จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ,การป้องกันและแหล่งกำเนิดการเกิดไฟ ,วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จากนั้นภาคบ่ายเป็นการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและวิธีการอพยหนีไฟ โดยได้รับเกียรติจากเทศบาลนครเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

Responsive image

Responsive image

Responsive image

...
Communication Skills

 

...
Animal Welfare_ subthai

 

...
Application of risk analysis

 

...
Emerging and Re emerging Diseases

 

...
CMU UMN Twinning project feedback

 

...
Epidemiology Determinants of disease

 

...
Zoonoses

 

...
International trade framework

 

Responsive image

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙