เกี่ยวกับคณะ

ความร่วมมือ (MOU)

ความร่วมมือ (MOU)

ความร่วมมือระดับนานาชาติ


      คณะสัตวแพทยศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและสถาบันต่างประเทศ ในหลาย ๆ ด้านทั้งทางด้านการศึกษา ฝึกอบรม และการวิจัย โดยโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2555 มีประเทศที่คณะมีความร่วมมือด้วย 6 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเคนยา รูปแบบความร่วมมือมีทั้งประเภทที่มีการลงนามสัญญาความร่วมมือและไม่มีการลงนามสัญญาความร่วมมือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1.ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Asia :

 • Azabu University, Japan (ระดับมหาวิทยาลัย)
 • Nippon Veterinary and Life Science University, Japan (ระดับมหาวิทยาลัย)
 • Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan (ระดับมหาวิทยาลัย)
 • Small Animal Family Hospital, Kameoka, Japan
 • Obihiro Universityof Agriculture, Japan (ระดับมหาวิทยาลัย)
 • College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University, Taiwan

Europe :

 • Faculty of Veterinary Medicine, Freie Universitaet, Berlin, Germany
 • Faculty of Agriculture, University of Bonn, Germany
 • The Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands

USA :

 • College of Veterinary Medicine, Michigan State University
 • The Washington National Primate Research Center, University of Washington
 • Center for Global Field Studies, University of Washington
 • College of Veterinary Medicine, University of Minnesota
 • The Ohio State University ? College of Veterinary Medicine, Iowa State University

Africa :

 • International Livestock Research Center (ILRI), Kenya

2.โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ

3.การจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับต่างประเทศ

4. การสนับสนุนทุนเพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

5. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ/ประชุมวิชาการ/ดูงาน/ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ

6. โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ของนักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ

7.โครงการส่งนักศึกษาไทยไปฝึกงานทางคลินิกปฏิบัติ ณ ต่างประเทศ

8. อาคันตุกะเยือนคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙