คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

ข่าวสารงานพัสดุ

 

หัวข้อแจ้ง วันที่แจ้ง
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1 เมษายน 2565]
-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [23 มีนาคม 2565]
-(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17 มีนาคม 2565]
-ประกาศราคากลางและ TOR งานตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำฯ [17 มีนาคม 2565]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบเครือข่ายและระบบป้องกัน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์ (e-bidding) [15 มีนาคม 2565]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [24 กุมภาพันธ์ 2565]
-ประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบเครือข่ายและระบบป้องกัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [10 กุมภาพันธ์ 2565]
-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [8 กุมภาพันธ์ 2565]
-ประกาศราคากลางและ TOR งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ [7 กุมภาพันธ์ 2565]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบล้างและฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์ (e-bidding) [28 มกราคม 2565]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดงานปรับปรุงระบบไหลเวียนอากาศภายในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 มกราคม 2565]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวัคซีนและชีวภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [28 ธันวาคม 2564]
-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไหลเวียนอากาศภายในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [23 ธันวาคม 2564]
-ประกาศราคากลางและ TOR งานปรับปรุงระบบไหลเวียนอากาศภายในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ [21 ธันวาคม 2564]
-ประกาศประกวดราคาจ้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวัคซีนและชีวภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16 ธันวาคม 2564]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงห้องเพาะเลี้ยงเซลล์ปรสิตและห้องเตรียมตัวอย่างทางปรสิตวิทยา [16 ธันวาคม 2564]
-ประกาศประกวดราคาซื้อระบบล้างและฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16 ธันวาคม 2564]
-ประกาศราคากลางและ TOR ระบบล้างและฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล [16 ธันวาคม 2564]
-ประกาศราคากลางและTOR งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวัคซีนและชีวภัณฑ์ [15 ธันวาคม 2564]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องผ่าชันสูตรซาก ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์(e-bidding) [14 ธันวาคม 2564]
-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องผ่าชันสูตรซาก ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลคทรอนิกส์(e-bidding) [29 ตุลาคม 2564]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน [22 มิถุนายน 2564]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์ความเข็มสูง [28 ธันวาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเตรียมสาร จำนวน 1 ชุด [22 ธันวาคม 2563]
-ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องใบการรักษาด้วยเลเซอร์ความเข้มสูง [22 ธันวาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก [18 ธันวาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้าพร้อมเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความดันต่ำ [18 ธันวาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องลู่วิ่งใต้น้ำกายภาพสำหรับสัตว์ [18 ธันวาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 2 ก๊าซ พร้อมครื่องช่วยหายใจและเครื่องทำน้ำยาสลบเหลวให้กลายเป็นไอ [17 ธันวาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบดูดแก๊สไอเสียส่วนเกินจากเครื่องดมยาสลบออกนอกห้อง สำหรับห้องเรียนอาคารสัตว์ทดลอง เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย [17 ธันวาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสว่านเจาะกรอกระดูก ชนิดแบตเตอรี่ [17 ธันวาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสว่านและเลื่อยสำหรับตัดเจาะกรอกระดูกระบบไฟฟ้า [17 ธันวาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายด้วยแรงลมร้อน [17 ธันวาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล [17 ธันวาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตู้ปลอดเชื้อพร้อมอุปกรณ์ [17 ธันวาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ [17 ธันวาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยระบบไฟฟ้าของสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ [17 ธันวาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการอายุรศาสตร์สัตว์น้ำ [16 ธันวาคม 2563]
-ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องลู่วิ่งใต้น้ำกายภาพสำหรับสัตว์ [30 พฤศจิกายน 2563]
-ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้าฯ [30 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก [30 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง [30 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศราคากลางและTOR เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้าพร้อมเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความดันต่ำ จำนวน 1 ชุด [27 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศราคากลางและTOR เครื่องลู่วิ่งใต้น้ำกายภากสำหรับสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง [27 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศราคากลางและTOR เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง [27 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศราคากลางและTOR เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง จำนวน 1 เครื่อง [27 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์พื้นฐาน จำนวน 20 ชุด [27 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไบโตรเจน [27 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง [27 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเตรียมสาร จำนวน 1 ชุด [27 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายด้วยแรงลมร้อน จำนวน 10 เครื่อง [26 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปลอดเชื้อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด [26 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประปวดราคาซื้อชุดสว่านและเลื่อยสำหรับตัด เจาะ กรอกระดูกระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด [26 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกรอกระดูก ชนิดแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด [26 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทรล จำนวน 4 ชุด [26 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดเตรียมสาร จำนวน 1 ชุด [26 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดสว่านและเลื่อยสำหรับตัด เจาะ กรอกระดูกระบบไฟฟ้า [25 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศราคากลาง ซื้อชุดส่วานเจาะกระดูกชนิดแบตเตอรี่ [25 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศราคากลาง ซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้ารีโมทคอนโทรล [25 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 2 ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ [25 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อระบบดูดแก๊สไอเสียส่วนเกินจากเครื่องดมยาสลบออกนอกห้อง [25 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบอัตโนมัติ [25 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูง [25 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ [25 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจวินิจฉัยระบบไฟฟ้าของสมอง [18 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ [18 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [18 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [18 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม [18 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องอายุรศาสตร์สัตว์น้ำ [18 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัตการอายุรศาสตร์สัตว์น้ำ [17 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 1 เเครื่อง [13 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และก๊าซไนโตรเจน จำนวน 1 ตู้ [13 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติจำนวน 15 เเครื่อง [13 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยระบบไฟฟ้าของสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด [13 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื้อด้วยไฟฟ้าจำนวน 1 ชุด [5 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดพื้นฐานจำนวน 20 ชุด [5 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 รายการ [4 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด [4 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม [4 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [4 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [4 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูง [4 พฤศจิกายน 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการดูแลสวนและบริเวณโดยรอบคณะสัตวแพทยศาสตร์ [8 กันยายน 2563]
- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [8 กันยายน 2563]
- ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย [31 สิงหาคม 2563]
- ประกาศเผนแพร่แผนงานจ้างเหมาทำความสะอาด [31 สิงหาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 [31 สิงหาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 [31 สิงหาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 [31 สิงหาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [21 สิงหาคม 2563]
- ประกาศราคากลางจ้างออกแบบการตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [4 สิงหาคม 2563]
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [29 กรกฎาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2 มิถุนายน 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรั้วลวดหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 พฤษภาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสแกนสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด [24 เมษายน 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องเรียน [20 เมษายน 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสแกนสไลค์อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด [13 เมษายน 2563]
- ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดสแกนสไลด 1 [1 เมษายน 2563]
- ราคากลาง งานปรับปรุงห้องเรียน [1 เมษายน 2563]
- ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ [1 เมษายน 2563]
- ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าจอประสาทตา [1 เมษายน 2563]
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเรียน Smart classroom [1 เมษายน 2563]
- ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในร้านจ้างก่อสร้าง [31 มีนาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลืดแบบอัตโนมัติและเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉัดยา [30 มีนาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อววัดคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจและชุดยาสลบสำหรับสัตว์เล็ก [30 มีนาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบติดตั้งเตียงสำหรับสัตว์และชุดรับสัญญาณภาพเอ็กซเรย์แบบดิจิตอล [30 มีนาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงห้องปฏิบัติการสูติศาสตร์และจอแสดงผลและอุปกรณ์บันทึกการเรียนการสอน [30 มีนาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดฟอกไต [30 มีนาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัด [30 มีนาคม 2563]
-ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ขยายม่านตาฯ [30 มีนาคม 2563]
- ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสว่าน และเลื่อย สำหรับตัด เจาะ กรอกระดูก ระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding [25 มีนาคม 2563]
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [25 มีนาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบระบายอากาศ ห้องปฏิบัติการสูติศาสตร์และห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ ด้วยวิธี e-bidding [23 มีนาคม 2563]
- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดสแกนสไลต์อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด [20 มีนาคม 2563]
- ประกาศจัดซื้อ(ครุภัณฑ์โฆษณา 2 รายการ) [18 มีนาคม 2563]
- ประกาศจัดซื้อ(ครุภัณฑ์วิทย์ 2 รายการ) [18 มีนาคม 2563]
- ประกาศจัดซื้อ(ชุดฟอกไต) [18 มีนาคม 2563]
- ประกาศราคากลางชุดฟอกไต 1 ชุด [16 มีนาคม 2563]
- ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ [16 มีนาคม 2563]
- ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ [16 มีนาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะ ซื้อโต๊ะปฏิบัติการศัลยศาสตร์ 1 ชุด [16 มีนาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องเย็น [13 มีนาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบความร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ [13 มีนาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้ [13 มีนาคม 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่าน และเลื่อยสำหรับตัดฯ จำนวน 1 ชุด [13 มีนาคม 2563]
- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาฯ จำนวน 3 เครื่อง [13 มีนาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 30 ตู้ [12 มีนาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่ซากสัตว์ฯ จำนวน 2 ตู้ [12 มีนาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนฯ จำนวน 3 เครื่อง [12 มีนาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับสัตว์ จำนวน 5 เครื่อง [12 มีนาคม 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังเก็บตัวอย่างไนโตรเจนเหลวฯ จำนวน 1 ถัง [12 มีนาคม 2563]
- ประกวดราคาซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัด ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้ [12 มีนาคม 2563]
- ประกวดราคาซื้อชุดอ่างล้างมือสแตนเลสแบบดันเข่า จำนวน 2 ชุด [12 มีนาคม 2563]
- ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพห้องกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 2 ชุด [12 มีนาคม 2563]
- ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานวิจัย จำนวน 51 ตัว [12 มีนาคม 2563]
- ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 เครื่อง [12 มีนาคม 2563]
- ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายในสำหรับสัตว์ จำนวน 4 เครื่อง [12 มีนาคม 2563]
- ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าสำหรับงานศัลยกรรม จำนวน 8 เครื่อง [12 มีนาคม 2563]
- ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์สำหรับสัตว์ชนิดฯ จำนวน 1 เครื่อง [12 มีนาคม 2563]
- ประกวดราคาซื้อ1.เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซค์ในลมหายใจ จำนวน 15 เครื่อง 2.ชุดเครื่องดมยาสลบฯ จำนวน 5 ชุด [12 มีนาคม 2563]
- ประกวดราคาซื้อ1.เครื่องพิมพ์ตลับชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์สไลค์ชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง [12 มีนาคม 2563]
- ประกวดราคาซื้อ1.เครื่องควบคุมการให้สารละลายฯ จำนวน 50 เครื่อง 2.เครื่องควบคุมการให้สารละลายฯ จำนวน 20 เครื่อง [12 มีนาคม 2563]
- ราคากลางเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา [12 มีนาคม 2563]
- ราคากลางชุดสว่านและเลื่อนสำหรับตัด [12 มีนาคม 2563]
- ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชุดถ่ายทอดสัญญาณห้องกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 2 รายการ [11 มีนาคม 2563]
- ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ [11 มีนาคม 2563]
- ประกาศ TOR การประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเย็นสำหรับห้องเย็นเก็บซากสัตว์ [11 มีนาคม 2563]
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการสูติศาสตร์และห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ ด้วยวิธี e-bidding [11 มีนาคม 2563]
- ประกาศราคากลางตู้เตรียมยาเคมีบำบัดขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้ [4 มีนาคม 2563]
- ประกาศราคากลางชุดอ่างล้างมือสแตนเลสแบบดันเข่า จำนวน 2 ชุด [4 มีนาคม 2563]
- ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (2) [4 มีนาคม 2563]
- ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (1) [4 มีนาคม 2563]
- ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 51 ตัว [4 มีนาคม 2563]
- ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ultrasound จำนวน 1 เครื่อง [4 มีนาคม 2563]
- ประกาศราคากลางเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ จำนวน 4 เครื่อง [4 มีนาคม 2563]
- ประกาศราคากลางเครื่องจี้ไฟฟ้าสำหรับงานศัลยกรรม จำนวน 8 เครื่อง [4 มีนาคม 2563]
- ประกาศราคากลางเครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์สำหรับสัตว์ชนิด High Power Laser Therapy จำนวน 1 เครื่อง [4 มีนาคม 2563]
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ห้องเย็นพร้อมระบบเครื่องทำความเย็นสำหรับห้องเย็นเก็บซากสัตว์ โดยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ [2 มีนาคม 2563]
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้าง ห้องเย็นพร้อมระบบเครื่องทำความเย็นสำหรับห้องเย็นเก็บซากสัตว์ [28 กุมภาพันธ์ 2563]
- ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์โดยวิธีเจาะจง [28 กุมภาพันธ์ 2563]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเจาะจง [28 กุมภาพันธ์ 2563]
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการสูติฯและห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ) [7 กุมภาพันธ์ 2563]
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงห้องเรียน smart classroom (ห้อง E115 และห้องเรียน E408) [7 กุมภาพันธ์ 2563]
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ห้องเย็นพร้อมระบบเครื่องทำความเย็นสำหรับห้องเย็นเก็บซากสัตว์) [7 กุมภาพันธ์ 2563]
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เช่าเครื่องเอกซเรย์) [7 กุมภาพันธ์ 2563]
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปูพื้นบล๊อกคอนกรีตและพื้นผิวทาง ค.ส.ล. [24 มกราคม 2563]
- ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2563 [28 ตุลาคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส 4 [10 ตุลาคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส 3 [10 ตุลาคม 2562]
- ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน [10 ตุลาคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องนิทัศการกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 ตุลาคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด รพ สัตว์เล็กโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 กันยายน 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด [26 กันยายน 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย [26 กันยายน 2562]
- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 291 รายการ [24 กันยายน 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [19 กันยายน 2562]
- ประกาศตารางราคากลางงานบริการทำความสะอาด แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [19 กันยายน 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนและบริเวณโดยรอบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ [19 กันยายน 2562]
- ตารางราคากลางงานบริการรักษาความปลอดภัย แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย [10 กันยายน 2562]
- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [10 กันยายน 2562]
- ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [10 กันยายน 2562]
- ตารางราคากลางงานบริการทำความสะอาด แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย [10 กันยายน 2562]
- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [10 กันยายน 2562]
- ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [10 กันยายน 2562]
- ประกาศ Tor งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ [19 มิถุนายน 2562]
- ประกาศ ราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ [19 มิถุนายน 2562]
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [10 มิถุนายน 2562]
- ประกาศเผยแพร่แผนงานปรับปรุงห้องกักกันเชื้อโรค [10 มิถุนายน 2562]
- ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [23 พฤษภาคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 [13 พฤษภาคม 2562]
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 มีนาคม 2562]
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [12 มีนาคม 2562]
- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [11 มีนาคม 2562]
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [28 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [28 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศราคากลางขึ้นงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [27 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ (ครั้งที่2) [31 มกราคม 2562]
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [23 มกราคม 2562]
- ประกาศราคากลางขึ้นงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [21 มกราคม 2562]
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [21 มกราคม 2562]
- ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [21 มกราคม 2562]
- ประกาศราคากลางขึ้นงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [18 มกราคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ โดยวิธีคัดเลือก [17 มกราคม 2562]
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [8 มกราคม 2562]
   

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙