คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

ข่าวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

หัวข้อแจ้ง วันที่แจ้ง
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2563 [30 ตุลาคม 2563 ]
- ประกาศรายชื่อผุ้สมัครสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2563 [21 ตุลาคม 2563 ]

- ประกาศทุนบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

[10 กันยายน 2563 ]
- ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ็เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship Program) [14 พฤษภาคม 2563 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship Program) [11 พฤษภาคม 2563 ]
- ประกาศขยายเวลารับสมัครการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship Program) [28 เมษายน 2563 ]
- ประกาศ Announcement Ph.D. and MS. veterinary Science 1-2020 [16 มกราคม 2563 ]
- ประกาศ Announcement Ph.D.Veterinary Science 1-2020 [8 มกราคม 2563 ]
- ประกาศ Announcement MS.Veterinary Science 1-2020 [8 มกราคม 2563 ]
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ [12 ธันวาคม 2562 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ [3 ธันวาคม 2562 ]

- ประกาศทุนบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

[22 ตุลาคม 2562 ]
- Announcement List of Qualified Applicants for Interview Examination for Ph.D. Program semester 2-2019 [16 ตุลาคม 2562 ]
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561 [8 ตุลาคม 2562 ]
- แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการเดินทางของอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างชาติ (W) [2 กันยายน 2562 ]
- ประกาศเรื่องการจัดสรรทุนสนับสนุนการเดินทางของอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างชาติ [2 กันยายน 2562 ]
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 [12 กรกฎาคม 2562 ]
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 [12 กรกฎาคม 2562 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(นานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 [3 กรกฎาคม 2562 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(นานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 [3 กรกฎาคม 2562 ]
- ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสัตว์เล็กเฉพาะทางร่วมกับการศึกษาต่อปริญญาโทการวิจัยทางคลินิก [21 พฤษภาคม 2562 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship Program) [21 พฤษภาคม 2562 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship Program) [3 พฤษภาคม 2562 ]
- ประกาศทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสัตว์เล็กเฉพาะทางร่วมกับการศึกษาต่อปริญญาโทการวิจัยทางคลินิก [22 เมษายน 2562 ]
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562 จำนวน 1 คน [1 เมษายน 2562 ]
- ประกาศผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม English Presentational Skills สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [21 มีนาคม 2562 ]
- ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2561 [19 ธันวาคม 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2561 [6 ธันวาคม 2561 ]
- Announcement Selected Applicanted semester 2-2018 [7 พฤศจิกายน 2561 ]

- ประกาศทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2561

[2 พฤศจิกายน 2561 ]
- The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University wishes to announce the name list of qualified applicants for the interview examination of the Master of Science Program and Doctor of Philosophy Program in Veterinary Science (International Program) for the 2nd Semester of Academic Year 2018 [31 ตุลาคม 2561 ]
   

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙