คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

เครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3827, อีเมล onestop@cmu.ac.th

แผนผัง WiFI

.

คณะมีระบบ Wi-Fi Jumbo Plus ของมหาวิทยาลัย ให้บริการครอบคลุม จำนวน 26 จุด

พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ
- บริเวณศูนย์สารสนเทศ (ใต้ห้องสมุด) - บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 - บริเวณอาคารห้องสมุด
- บริเวณห้องภาควิชาสัตว์บริโภคชั้น 2 - บริเวณอาคารหน้าห้องเรียน B403 - บริเวณห้องภาควิชาชีวศาสตร์ฯ ชั้น 3
- บริเวณห้องเรียน B210 - บริเวณห้องภาคสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ชั้น 2 - บริเวณอาคารห้องสมุด
- ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP) ชั้น 4 - ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 หน้าห้อง F305 - หน้าห้องนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 4
- อาคารชันสูตร - บริเวณหน้าห้อง Self Learning - บริเวณศูนย์ฝึกอบรมทางสัตวแพทย์ ชั้น 1
- หน้าห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1 ตึก A - ห้อง LAB ชั้น 3 อาคาร E และ 4 อาคาร D - ห้องประชุม E115
- ห้องผ่าซาก - ห้องคณบดี - โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
- อาคารชันสูตร - ห้องศัลยกรรม - ห้อง Anatomi
- โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ชั้น 1 และ ชั้น 2 - ห้องประชุม A301  

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙