ข่าวกิจกรรม

ประจำปี 2566

หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ ที่เริ่มปฏิบัติงานในเดือน มกราคม 2566 เข้าแนะนำตัวต่อ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ คณบดีกล่าวให้การต้อนรับบุคลากรใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์ พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางก่อนเริ่มการทำงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณศิวัจน์ วิมลนพลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมพูดคุยความก้าวหน้าของการคิดค้นและพัฒนาอาหารสัตว์ป่วย การดำเนินความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมและโภชนาการอาหารสัตว์ สำหรับใช้เพื่อสนับสนุนการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่วยให้มีชีวิตที่แข็งแรงและยืนยาวตลอดช่วงอายุขัย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย น.สพ.ชัชวาล อนุชาติกิจเจริญ และ สพ.ญ.ณัฏฐิรา ลือโฮ้ง สัตวแพทย์บริการด้านสัตว์ปีก ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมคารวะ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและการจัดหารายได้ ให้การต้อนรับ คุณอรวรรณ อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา เวทโปรดักส์ รีเสิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 

งานอบรม Service Excellence ระหว่างวันที่ 12 -13 มกราคม 2566 จัดโดย หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำหรับให้คณาจารย์และบุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมเพิ่มพูนเทคนิคการให้บริการที่ตรงใจและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากล อันจะเป็นการเสริมสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.ฐิติรัตน์ ไชยมี Senior Marketing & Technical Manager บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณธนธัส รักยงค์ ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัย และการดูแลสุขภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณนพวรรณ ฟูติตระกูล ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.วิพัฒน์ คุรุจิตธรรม กรรมการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAOHUN) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือและการดำเนินการทางวิชาการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณปิยะมาศ คงถึง นักวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณชนาเนตร วีรชาติ ตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท แรพพอท จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมแนะนำข้อมูลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฎิบัติการที่ได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ให้สามารถสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี นำตัวแทนคณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าคารวะและสวัสดีใหม่ รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมน้อมรับฟังโอวาท คำอวยพรถือเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นทำงานในปีใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี นำคณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าคารวะและสวัสดีใหม่ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม และ ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ในนามกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พร้อมด้วย คุณธัญลักษณ์ ก๋ากาศ เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. พร้อมแจกันดอกไม้ เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ให้แก่ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เข้ารับประทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. พร้อมแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ณ กองบิน 41 กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนครอบครัวคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม “Vet Camp Series for Kids: Pony Groom Project ครั้งที่ 2” พร้อมต้อนรับครอบครัวและน้อง ๆ ร่วมสัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติของม้า ผ่านกิจกรรมปฏิบัติกับม้าตัวจริง ได้แก่ Hello….Ponies มารู้จักกับม้ากันเถอะ....ฮี้ๆ ๆ Walk Together แนะนำและรู้จักวิธีเข้าหาม้า ขึ้นม้า จูงม้า Groom Me Please แปรงขนทำความสะอาดม้า กอดม้า รักม้า และปิดท้ายด้วย Good Bye…Ponies เตรียมหญ้าและให้อาหารม้า โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และพี่ ๆ ทีมงาน ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน และ อ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ บุญศรี อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่และร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม (Elephant Nature Park) ในโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสจาก ท่านเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ในฐานะผู้อนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมของโลก ก่อนหารือแนวทางการดำเนินงานทั้งในด้านงานวิชาการ การดำเนินกิจกรรมเพื่อการบริการสุขภาพและสวัสดิภาพของช้าง ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ชนิดอื่นร่วมกัน อันจะส่งผลสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ต่อไป เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน ให้การต้อนรับ คุณจำลอง ไชยวรรณา ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านงานวิชาการร่วมกัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

 รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ กล่าวสวัสดีปีใหม่ต่อ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอพร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมไหว้พระพุทธสัตวแพทย์บรมติโลกนาถประทานพร และศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวสัตวแพทย์ และให้เกิดความร่มเย็น ผาสุก ปลอดภัยตลอดปี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566

ที่อยู่

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อสอบถาม 
Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

Follow Us
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • tel.053 948031

 • โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 • tel.053-948038

 • โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
 • tel.053-037071

 • ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า
 • tel.053 948097

 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • tel.053-948041

 • ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP)
 • tel.053-948073
 Web Software

Designed with Mobirise ‌

Web Site Maker