ข่าวกิจกรรม

ประจำปี 2565


ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. รวมทีมพบหน้าให้หายคิดถึงส่งท้ายปี ร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลกระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมค่านิยมองค์กรเพื่อการสร้างความผูกพันและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Satoshi Ohkura จาก Laboratory of Animal Production Science, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(นานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนเข้าหารือแนวทางการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ นำคณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศ.สพ.ญ.ดร.นงนุช อินปันบุตร และ Assoc. Prof. Adam Rubinsky ในการนำคณะนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Veterinary Medicine, The Ohio State University เข้าเยี่ยมเยือนคลินิกช้างและสัตว์ป่า คลินิกสัตว์น้ำ และคลินิกฝังเข็ม ภายใต้โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทางคลินิกโรคสัตว์เขตร้อนใน ระหว่างวันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวแทนกลุ่ม HUG MA VET CMU เข้ามอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในการรับมอบ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผศ.รณกฤต บุระเตมีย์ และ อ.ธัญญารัตน์ ทองใจ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (กลุ่มวิชาประติมากรรม) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 18 คน เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เพื่อนำความรู้มาฝึกปฏิบัติวาดรูปประกอบการศึกษา ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติงานในรอบเดือนธันวาคม 2565 เข้าพบ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่ที่พร้อมมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวสัตวแพทย์
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน VET CMU RUN 2022 หมอหมาพาวิ่ง ครั้งที่ 5 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศ.น.สพ.ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ ประธานการจัดงาน และตัวแทนคณะผู้บริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะ Prof. Dr. Satoru Tsuchikawa คณบดี และคณะผู้บริหาร Graduate School of Bioagricultural Sciences (GSBS), Nagoya University (NU) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดความร่วมมือทั้งในด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสองสถาบันให้มีความเข้มแข็ง ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ Graduate School of Bioagricultural Sciences (GSBS), Nagoya University (NU) ประเทศญี่ปุ่น

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดงานการนำเสนอผลงานวิจัย กระบวนวิชา การวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์ (651697) ประจำปีการศึกษา 2565 จัดพื้นที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 6 นำผลงานวิจัยมานำเสนอทั้งในรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้คำแนะนำ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ และ คุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีถวายพระพร และสวดมนต์อธิษฐานจิตแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง โดยมี ศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้ร่วมพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เข้าเยี่ยมคาราวะ Prof. Dr. Hiroetsu Suzuki อธิการบดี Nippon Veterinary and Life Science University (NVLU) พร้อมด้วย Prof. Dr. Yoshikazu Tanaka คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ Prof. Dr. Yoshikazu Tanaka ประธานคณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ในการต่อยอดความร่วมมือด้านการดำเนินงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างสองสถาบันร่วมกัน ตามแนวทางพัฒนาตามแผนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ณ Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และนางสาววราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ เป็นผู้แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สพ.ญ.ลัดดาวรรณ สมรูป รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก นำตัวแทนสัตวแพทย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick off) ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อันจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของสัตว์ เจ้าของสัตว์เลี้ยง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เข้าเยี่ยมคาราวะ Prof. Dr. Yasushi Kawakami อธิการบดี Azabu University พร้อมด้วย Prof. Dr. Katsuji Uetake คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ Prof. Dr. Kensuke Taira ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานคณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ในการต่อยอดความร่วมมือด้านการดำเนินงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างสองสถาบัน ให้มีความเข้มแข็งตามแนวทางพัฒนาตามแผนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ Azabu University ประเทศญี่ปุ่น

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เดินทางเข้าหารือร่วมกับ Prof. Dr. Ryo Funada คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น และคณะผู้บริหาร ในการต่อยอดความร่วมมือด้านการดำเนินงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และบุคลากร รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างสองสถาบัน ให้มีความเข้มแข็งตามแนวทางพัฒนาตามแผนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น และเข้าดูงาน ณ Center for Infectious Disease Epidemiology and Prevention Research โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Tetsuya Mizutani และ Asst. Prof. Hitoshi Takemae ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เดินทางเข้าเยี่ยมชมดูงาน Koganei Emergency Hospital, Laboratory of Veterinary Physiology, Laboratory of Veterinary Animal Health และ Laboratory of Veterinary Infectious disease ณ Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (NOVEL CMU) ที่กำลังจะเปิดให้บริการในอนาคต พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และบุคลากรระหว่างสองสถาบัน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องออกสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Tetsuya Furuya, Division of Animal Life Science, Institute of Agriculture Food - Watanabe Team, Institute of Global Innovation Research และคณะ ประกอบไปด้วย Prof. Dr. Ryuji Fukushima จาก Animal Medical Emergency Center, Prof. Dr. Kentaro Nagaoka จาก Laboratory of Veterinary Physiology, Assoc. Prof. Tetsuya Furuya จาก Laboratory of Veterinary Infectious disease และ Prof. Dr.Kazuaki Takehara จาก Laboratory of Veterinary Animal Health ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้ร่วมการประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ InnoTech in Animal Health, for the Better Life นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า พร้อมจัดพิธีขอบคุณผู้มีอุปการคุณและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย น.สพ.กิตติกร บุญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการชันสูตรโรคสัตว์และการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 47 คน เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เพื่อศึกษาและเรียนรู้โครงกระดูก อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์นานาชนิดและสัตว์สตัฟฟ์ เพื่อให้นักศึกษาในกระบวนวิชา 147102 EXPERIMENTAL ART 2 ได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ด้านศิลปะ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณวิรมน ยิ่งเจริญ จากบริษัท เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จำกัด ในโอกาสมอบเงินจำนวน 15,000 บาท สมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยยากไร้ รวมถึงเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ The CMUAH Special Seminar Series: Advanced Surgical Skill Workshop for Canine and Feline Oral Tumors "การทำศัลยกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเนื้องอกช่องปากในสัตว์เลี้ยง" เพื่อให้สัตวแพทย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมได้เพิ่มความรู้ความมั่นใจในการทำหัตถการ การทำศัลยกรรมผ่าตัดกระดูกขากรรไกร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้องอกช่องปากที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยง โดยคณาจารย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ จัดโดย โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยบริการวิชาการ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2565

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ในนามอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมขี่ม้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง "Pony Pre-Test ประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 2" จัดโดย ชมรมขี่ม้า สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์ พร้อมเข้าเยี่ยมชมคอกม้าชั่วคราวสำหรับจัดเก็บม้าในการแข่งขัน และคอกเก็บม้าของชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับ Dr. Will Pitt ผู้จัดการ Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการติดตามความคืบหน้างานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ SCBI ภายใต้การดูแลของ Dr. Janine L. Brown พร้อมทำความร่วมมือเพิ่มเติมทางด้านงานวิจัยเกี่ยวกับช้างและสัตว์ป่า และสัตว์ชนิดอื่น ๆ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ Ms. Anna Katharine Rusche หัวหน้าฝ่าย Scholarship Programmes Asia และ Ms. Natalie Bursinski จาก German Academic Exchange Service (DAAD) ประเทศเยอรมนี ในโอกาสให้ข้อมูลการสนับสนุนหลักสูตรนานาชาติและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ DAAD พร้อมหารือแนวทางสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด " งานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 " จัดโดย“โครงงานมหิดล” นักศึกษา 6 คณะ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย อ.น.สพ.ดร.สนธยา อ่ำสำอาง และ อ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ บุญศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณสุปริญญา วาระนัง ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ามอบน้ำดื่มและของที่ระลึก เพื่อใช้ในการจัดโครงการหมอหมาพาวิ่งครั้งที่ 5 VET CMU RUN 2022 ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานขึ้นเพื่อระดมทุนจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณจิราทรัพย์ กิจการสังวร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด ในโอกาสเข้ามอบเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการหมอหมาพาวิ่งครั้งที่ 5 VET CMU RUN 2022 ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน ศิษย์เก่า และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และคณะทำงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการผลักดันวารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Nursing Journal CMU) ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ในฐานะที่ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ เป็นบรรณาธิการวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences ณ ห้อง Teleconference (B205) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย นำโดย คุณประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาค 1 (ภาคเหนือ) ในโอกาสเข้ามอบเงินจากการระดมทุน จำนวน 244,400 บาท เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับสนับสนุนการดำเนินโครงการบริการสุขภาพและสวัสดิภาพของช้างเลี้ยง เพื่อช่วยเหลือเจ้าของช้างและปางช้างในรูปแบบคลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ที่ดำเนินการโดย ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ทีมสัตวแพทย์จะให้บริการออกตรวจรักษาช้างป่วย พร้อมให้คำแนะนำการจัดการ การเลี้ยงดูช้าง และการป้องกันโรคแก่ควาญช้าง เจ้าของช้าง และปางช้างในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 รวมระยะเวลา 1 ปี

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 NORTHERN AGRI CMU EXPO 2022 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของประเทศไทย เรื่อง การอนุรักษ์ประชากรและพันธุกรรมของพะยูนไทย ในงานสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 41 เพื่อเป็นเวทีหรือพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน รวบรวมแนวความคิดด้านการจัดการและการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากทุก ๆ หน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดการทรัพยากรสัตวป่าของไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Hiroichi Kono จาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น ในการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย และการจัดตั้ง Obihiro International Corner ร่วมกันระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 NORTHERN AGRI CMU EXPO 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ในบริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Fighting back superbugs: from sample collection to MIC application in small animal practice ซึ่งจัดขึ้นระหว่าวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 เป็นกิจกรรมสำหรับให้ นายสัตวแพทย์ (สพ.บ.) ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางคลินิก ได้เพิ่มพูนทักษะการตรวจยืนยันชนิดเชื้อและการทดสอบหาค่า MIC การคำนวณและแปลผลค่า MIC เพื่อการรักษาทางคลินิก รวมถึงเรียนรู้หลักการใช้งานเครื่อง VITEK 2 Automate เพื่อความถูกต้องแม่นยำ ให้ผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ร่วมกล่าวปิดกิจกรรมพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Intermediate level of fracture repair in small animals” ที่เปิดโอกาสให้สัตวแพทย์มาร่วมเรียนรู้กระบวนการรักษาและผ่าตัดกระดูกในสัตว์เลี้ยงแบบเชิงลึก จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านการผ่าตัดกระดูกในสัตว์เล็กอย่างใกล้ชิด ตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับ สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด โดย คุณอดุลย์ กันธาจักร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคุณเนตรดาว วงค์ขันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด ร่วมลงนามเป็นพยาน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงโคนมให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานการเรียนการสอน และงานวิจัยทางด้านโคนม ให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทางหนึ่งด้วย

คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศศิธร พนโสภณกุล อาจารย์ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหารือการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Double degree) หลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับ Prof. Dr. Fang-Chia Chang คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ กล่าวเปิดกิจกรรม " Vet Camp Series for Kids: Pony Groom Project ครั้งที่ 1 พร้อมต้อนรับน้อง ๆ และครอบครัว ร่วมสร้างการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์เข้าสู่โลกของอาชาผู้สง่างาม แสนใจดี ร่วมสัมผัสและเรียนรู้ถึงธรรมชาติของม้า สัมผัสม้าในด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมปฏิบัติกับม้าตัวจริงเสียงจริง โดยพี่ ๆ ทีมงาน และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลการตัดสิน ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ Northern Regional Veterinary Healthcare and Learning Center (NOVEL CMU) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาววราภร สารีวงษ์
อาจารย์ จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เป็นผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาในหัวข้อเรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ “บุคลากรสายวิชาการ” ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับฟังทั้งผ่านระบบ ZOOM Conference และรับฟังในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Intermediate level of fracture repair in small animals” จัดโดย ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic fracture repair I ที่จัดขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนให้สัตวแพทย์ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการรักษาและผ่าตัดกระดูกในสัตว์เลี้ยงแบบเชิงลึก จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านการผ่าตัดกระดูกในสัตว์เล็ก ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27 ภายใต้แนวคิด “อ่านเพื่อชีวิตดิจิทัล : Read, Read, Read for Digital Life” จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน บริเวณลานไม้หน้าอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ CMU Lifelong Education ในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พร้อมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาตลอดชีวิตและหลักสูตร Skill4lifes ร่วมกับ รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเติมเต็มสมรรถภาพด้านการทำงานและการเข้าสังคมให้แก่บุคคลในทุกช่วงวัย

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามตัวแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45 (The International Conference On Veterinary Science 2022 : The ICVS 2022) ภายใต้หัวข้อ “One Health for the New Era” จัดโดย สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต ในนามตัวแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 NORTHERN AGRI CMU EXPO 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ในบริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Smart Agri for Well Being” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนับสนุนการจัดงาน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงาน

รศ.น.สพ.ดร.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย คุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน (CIC) โดยใช้งานอาคารนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การให้บริการวิชาการด้านการสื่อสารแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชน และประกอบกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบโจทย์แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามหัวหน้าครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ให้การต้อนรับศิษย์เก่าร่วมกิจกรรม “คืนรังฟ้าหม่นเชิงดอย” เพื่อพบปะ พูดคุย อัพเดตการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของคณะ โดยบรรยากาศถูกจัดขึ้นอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย เต็มไปด้วยความอบอุ่น และความคิดถึง พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ Autuus Studio เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมรำลึกฟ้าหม่นเชิงดอย จัดโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณาจารย์ ผ่านเวทีเสวนาอดีตสู่อนาคตคณะสัตวแพทยศาสตร์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง พร้อมเชิญชวนรุ่นพี่ระดมทุนการศึกษาสำหรับรุ่นน้อง และน้อง ๆ ก็ได้จัดเตรียมกิจกรรมที่แสดงความขอบคุณสำหรับรุ่นพี่ ต่อด้วยพิธีส่งมอบห้องสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปิดท้ายด้วยตัวแทนชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ แสดงความยินดีกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่ง คณบดี และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำน้อง ๆ นักศึกษาสัตวแพทย์ เดินขึ้นดอยเพื่อกราบนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ในกิจกรรม “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” ประจำ ปี 2565 กิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพี่ ๆ ศิษย์เก่า ร่วมเดินขึ้นดอยไปกับน้อง ๆ ตลอดระยะทาง 14 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” ประจำ ปี 2565 กิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 กว่า 18,000 คน ร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอย โดยเริ่มเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่นักศึกษา รวมระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับนักศึกษาที่จะร่วมประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565 ตลอดจนให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่และอาจารย์ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย และอ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงานจาก บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติ เป็นวิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประชุม “เตรียมตัวอย่างไร ให้เข้าสู่ตำแหน่ง ผศ./รศ. ได้ทันเวลา” แก่คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ สำหรับเป็นแนวทางเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ อันจะเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ นำครอบครัวสัตวแพทย์ สายสนับสนุน ร่วมประชุมปูเสื่อ เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราว ข้อมูลข่าวสารการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ ทั้งกิจกรรมที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ และกิจกรรมที่กำลังจจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนาม ประธานคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMVC2022) ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม CMVC2022 เชิญชวนเจ้าของนำสัตว์เลี้ยงตรวจสุขภาพสัตว์ พร้อมรับชมการจัดแสดงนิทรรศการสัตว์พิเศษ ... ฟรี!! ในงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7/2566 จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ในการให้การต้อนรับ พร้อมกับให้บริการน้ำดื่มกับทีมนักวิ่งจากกิจกรรม CMU Marathon 2022 บริเวณหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จุด O) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมขี่ม้า สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเชิงรุกให้บริการตรวจเลือดม้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเซอร่า (Surra) ก่อนเข้าร่วมแข่งขัน ในงาน Pony Pre-test ประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวัน 3-5 ธันวาคม 2565 ณ ชมรมขี่ม้า ลัดดาแลนด์ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของในการนำม้าเข้าร่วมงานแข่งขัน

ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. นำโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เปิดบ้านต้อนรับ น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน ผ่าน 5 ฐานกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูเซลล์ และเนื้อเยื่อจากตัวอย่างชิ้นเนื้ออวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ และกิจกรรมการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูพยาธิ ปรสิต ชนิดต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ ทำความรู้จักและเรียนรู้กระบวนการจัดการ และดูแลรักษาสัตว์น้ำ ณ ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ เรียนรู้การให้บริการ การจัดการคอกม้า และดูแลรักษาม้า ณ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ก่อนเดินทางกลับ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และคณะทำงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าพบปะและให้คำแนะนำแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสัตวแพทย์ ทั้งในเรื่องแนวทางการเรียนการสอน การประกอบวิชาชีพหลังเรียนจบ และแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูณธิดา จับจ่าย คุณครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้การต้อนรับ

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ พร้อมพูดคุย ชี้แนะแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะทำงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมประชุมกับ Prof. Dr. Uwe Roesler, President of the International Society for Animal Hygiene (ISAH) และ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ของ Freie Universit?t Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อหารือแนวทางในเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 21st Congress of the International Society for Animal Hygiene 2024 (ISAH2024) ที่จะจัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบ Video Conference ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ VET CMU Green Office เพื่อเป็นการเริ่มกิจกรรมการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างเป็นทางการ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาสำนักงานสีเขียว ร่วมให้ข้อมูล พร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรม Green Office แก่ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ที่ร่วมรับฟังทั้งระบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และคณะทำงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าให้คำแนะนำแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำกระบวนการเรียนการสอน และแนวทางในการประกอบวิชาชีพเมื่อเรียนจบ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยมี คุณครูพัทธนันท์ ตั้งพิพัฒน์การกูล คุณครูฝ่ายแนะแนวโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย Dr. Janine L. Brown จาก Smithsonian Conservation Biology Institute และคุณ Linda Reifschneider จาก Asian Elephant Support คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สัตวแพทย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังการนำเสนอเรื่อง “Animal Welfare at Zoos Victoria and Collaborations to Support Elephant Research” โดย Dr. Allison Clarke ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพสัตว์ จาก Zoos Australia และ The Melbourne Zoo ประเทศออสเตรเลีย ทั้งในรูปแบบระบบ ZOOM Conference และรับฟังแบบ onsite ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ เพื่อการพัฒนางานวิจัยด้าน animal welfare ร่วมกันต่อไปด้วย

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) สำหรับนักวิทยาศาสตร์และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.อาสูตร สงวนเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการและการดำเนินการเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมฟังกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมคณาจารย์ นักศึกษาสัตวแพทย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบูธให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และหยอดยากำจัดเห็บหมัด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีเจ้าของนำสัตว์เลี้ยงแสนรักมาร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพสัตว์ รวมมากกว่า 500 ตัว ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ในงาน Back to Chiangmai Pet Fair 2022 ครั้งที่ 4 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร อาจารย์สังกัดคลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและการจัดหารายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามผู้อำนวยการแผนงานวิจัย การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ ร่วมพิธีเปิด “งานมหัศจรรย์ไก่พื้นเมืองน่าน” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสินค้าท้องถิ่น สู่วัฒนธรรมอาหารสากล Nan gastronomy tourism เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ แสงทองรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และคณะทำงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เดินทางให้คำแนะนำแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะสัตวแพทยศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน และการประกอบวิชาชีพ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยมี คุณครูปราณี บัวซอย หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณะครู ให้การต้อนรับ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี และ อ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ บุญศรี คณาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า และ ทีมแพทย์ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมวางแผนและออกแบบขาเทียมให้กับ “น้องน้ำตาล” สุนัขจร อายุ 2 ปี ที่ได้รับการดูแลจากมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม หลังถูกตัดขาระดับเหนือเข่าเนื่องจากอุบัติเหตุ เพื่อให้น้องน้ำตาลสามารถกลับมาวิ่งเล่นกับเพื่อน ๆ สี่ขาได้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ มูลนิธิขาเทียมฯ

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr. Sandie Choong Siew Shean, Deputy Dean for Academic & Student Development จาก Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย ในการมาเยือนเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า นำตัวแทนบุคลากร พร้อมปัจจัยที่ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมทำบุญสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้าง และอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษา ณ วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ร่วมกับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างพร้อมเพียง

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Veterinary Medicine, National Taiwan University ประเทศไต้หวัน เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการวิจัย สนับสนุนให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างกัน อันจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เป็นพยาน และ Assoc. Prof. Dr. Pei Shiue Tsai, Director for International Affairs เป็นผู้แทนและพยานในการลงนาม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศเกาหลีใต้ Prof. Dong-Hyuk Jeong จาก Laboratory of Wildlife and Conservation Medicine, College of Veterinary Medicine, Chungbuk National University พร้อมด้วย Prof. YoungMin Yun และนักศึกษา จาก Veterinary Teaching Hospital, Jeju Wildlife Rescue Center, Jeju National University เข้าเยี่ยมชมการทำงานส่วนต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เป็นต้น รวมถึงศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี และพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ และตัวแทนคณะทำงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการเตรียมพื้นที่ดำเนินการติดตั้ง “เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ” สำหรับให้บริการแก่คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 63 ปี ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565

คุณอมรรัตน์ ขัติยศ หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. และเครือข่ายแกนนำสุขภาพบุคลากร มช. ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวการดูแลสุขภาพ ในหัวข้อ Show & Share การสร้างเสริมสุขภาพจากคณะต้นแบบแกนนำสุขภาพบุคลากร มช. ผ่านการกิจกรรมโครงการ “ฟื้นฟูสมรรถนะแกนนำสุขภาพบุคลากร มช. สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน CMU’s Health Volunteers Retraining Program” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU กล่าวแนะนำโครงการฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์วิวฮอล์ 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Asian Society of Conservation Medicine (ASCM) เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “The 15th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine” Moving Forward: Challenges in One Health and Conservation Medicine ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Prof. Junpei Kimura President of Asian Society of Conservation Medicine ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมกว่า 21 ประเทศ จากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ร่วมมีผู้ร่วมงานประชุมทั้งสิ้น มากกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์ปาฐก และ รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะวิทยากรจากนานาประเทศร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและหัวหน้างาน ให้การต้อนรับ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุยนโยบายและแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อพัฒนางานด้านการเรียนการสอน บริการวิชาการ งานวิจัยเชิงบูรณาการและสร้างนวัตกรรม รวมทั้งให้การบริหารงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเนินไปอย่างมั่นคงต่อเนื่อง ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดภาคปฏิบัติการ (Pre-conference workshop) ในการประชุมนานาชาติ “The 15th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย Reptile Clinical Pathology Workshop- Keys to success disease diagnosis และ Elephant Endotheliotropic Herpesviruses (EEHV): Clinical hematology ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน จากนานาประเทศ

คณาจารย์คลินิกม้า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า และสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยสัตวแพทย์ กรมการสัตว์ทหารบก ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผ่าตัดแก้ไขภาวะเสียดท้องในสัตว์ตระกูลม้า (Colic Surgery Workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นายสัตวแพทย์ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะเสียดท้องในม้า ลา และล่อ ทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดโดย โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2565 โดยมี ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม ผศ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย สพ.ญ.ธวัลหทัย อภิชัยมงคลกุล และคณะทำงานจากคลินิกม้า ร่วมเป็นวิทยากร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ คุณดวงกมล ปัจฉิมสวัสดิ์ เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ ประกอบไปด้วย Nasogastric Tube, Colon Tray และ เครื่อง Suction สำหรับใช้ในการผ่าตัดแก้ไขภาวะเสียดท้องในสัตว์ตระกูลม้า (Colic Surgery) อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการดูแลรักษาและการวิจัยสัตว์ตระกูลม้าต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นตัวแทนในการส่งมอบ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์คลินิกม้าและสัตวแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาตลอดชีวิต Lifelong Learning” ในการประชุมโต๊ะกลม แบบ Hybrid สำหรับคณาจารย์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณศุภกร ศิริณัฏสมบูรณ์ ผู้แทนฝ่ายขายแผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะ ในการเข้าแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการวินิจฉัยโรค ซึ่งส่งผลสำคัญต่อการให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวาระพิเศษชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานดำเนินการประชุม และ คุณรุ่งฟ้า ดำรงประเสริฐ ฝ่ายบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อมูล ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 180 คน และคณะครูผู้ดูแล จาก ค่ายกวดวิชากับสถาบันกวดวิชา Strong Academy พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ก่อนนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ และเดินชมบรรยากาศโดยรอบของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ กรมการสัตว์ทหารบก โดย พลตรี พนาเวศ จันทรังษี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เพื่อร่วมพัฒนางานด้านวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ทั้งยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ในตระกูลม้าและสัตว์อื่นที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม พร้อมกันนี้ยังมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาอีกจำนวน 5 แห่ง ร่วมลงนามในวันเดียวกัน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมปูเสื่อ โดยหน่วยคลังเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เพื่อเป็นโอกาสสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และเป็นเวทีสำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสายสนับสนุนเข้าประชุมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม B402 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Janine L. Brown จาก Smithsonian Conservation Biology Institute, USA ในโอกาสร่วมให้คำปรึกษาด้านการเรียนการสอนคลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต ให้การต้อนรับ Dr.Alona T. Badua คณบดีจาก The College of Agriculture มหาวิทยาลัย Central Luzon State, Philippines ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุย พร้อมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการศึกษาร่วมกัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ให้การต้อนรับ อ.ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าพูดคุยและหารือแนวทางพัฒนาการให้บริการบริการด้านระบบเครือข่ายไร้สาย (JUMBO NET) ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดียิ่งขึ้น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี นำตัวแทนครอบครัวสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยตัวแทนชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ น.สพ.เอกภพ แดงสุวรรณ ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ รุ่นที่ 3 (VET’62) ณ ห้องจันทร์เป็ง อาคารพันธกิจ พระวิหารคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565

ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สพ.ญ.พัทธรา สอาดวุธ สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน พร้อมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยต่าง ๆ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.วันชาติ ยิบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ให้การต้อนรับ และ สพ.ญ.อริศ อารีกุล สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ร่วมพูดคุยและพาเยี่ยมชม

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ Echocardiography Seminar and Workshop: basic and clinical application จัดโดย ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข เพื่อให้สัตวแพทย์ได้มีโอกาสเพิ่มทักษะการวินิจฉัยโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยงผ่านการใช้เครื่อง echocardiography พร้อมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของหัวใจในสัตว์เลี้ยงและการรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีภาวะโรคหัวใจจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค นำคณาจารย์สังกัดคลินิกสุกร ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 กรมปศุสัตว์ พร้อมคณะทำงาน และ สพ.ญ.วิจิตรา อนุกูล หัวหน้ากลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง กรมปศุสัตว์ ในโอกาสเข้าให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการตรวจโรคอหิวาต์สุกรในห้องปฏิบัติการ พร้อมวางแผนเตรียมการเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ก่อนลงพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 ร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่ตำบลสะเอียบมีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารสัตว์ ตลอดจนมีปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่เหมาะกับการเลี้ยงสุกร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานงานบริการทางคลินิก น.สพ.กิตติกร บุญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการชันสูตรโรคสัตว์และการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก และสัตวแพทย์ประจำศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบรับส่งตัวอย่าง และการจัดการห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนางานด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล โดยการออกแบบและศึกษาในกระบวนการให้เกิดในผลสัมฤทธิ์ โดยมีคุณสังคม วิทยนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ 2/2565" ขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เพื่อแจ้งข่าวและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัวสัตวแพทย์ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดประเด็นพูดคุย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณกุลปรียา พุทธฤดีสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุย เพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ในด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาสัตว์ ตลอดจนในด้านการเรียนการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์เป็นสำคัญ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ให้การต้อนรับ น.สพ.ประพืด อักษรพันธ์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในการเข้าหารือแนวทางการสร้างความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาสัตว์ต่อไป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดับเบิลยู มอลล์ จำกัด (W Mall) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาและจัดทำพื้นที่สถานพยาบาลสัตว์เพื่อให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์ โดย คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับเบิลยู มอลล์ จำกัด ลงนามกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวฯ ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ ที่เริ่มปฏิบัติงานในเดือน ตุลาคม 2565 เข้าพบ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ คณบดีกล่าวยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ที่พร้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานสัมมนา Digitizing Business with Ai & IoT เรียนรู้แนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Ai) พร้อมติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ในการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการสั่งการ ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยทีมงานจาก บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และการสัมมนาในหัวข้อ Advanced security inside the data center network โดยทีมงานจาก บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ร่วมงาน Dell Technologies Forum 2022 จัดโดย บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อติดตามความก้าวหน้า พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับใช้เป็นข้อมูลและแนวทางการนำไปใช้พัฒนาการดำเนินงาน การจัดเก็บข้อมูล และการจัดการเรียนการสอนในอนาคต ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ได้รับเกียรติจาก บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เชิญร่วมงานสัมมนาด้านนวัตกรรมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางในการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ขององค์กร ภายใต้หัวข้อ ระบบ Data Center Infrastructure Management Platform ณ บริษัท ชไนเดอร์ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์อันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ในหัวข้อ Next-generation Security Operations Center ณ ศูนย์เรียนรู้ Fortinet Thailand Experience Center เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในคณะฯ ประจำปี 2565 สำหรับตัวแทนนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการควบคุมความเสี่ยง (Risk Management) ด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยภาคบรรยายได้แนะนำความรู้ ความเข้าใจประเภทของเพลิง จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การป้องกันและแหล่งกำเนิดการเกิดไฟ วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากหน่วยดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน เทศบาลนครเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

 ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เสวนาวิชาการช้างและสัตว์ป่า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Special animals special care” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ และงานวิจัยทางด้านช้าง สัตว์ป่า สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการเสวนา ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ประเภทอาหารสัตว์ป่วย โดย คุณศิวัจน์ วิมลนพลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด ลงนามกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา และ ผศ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์ ปิยะรังษี หัวหน้าหน่วยสร้างสรรค์และพัฒนาอาหารสัตว์ป่วย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดังกล่าวฯ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อร่วมมือกันคิดค้นผลิต และพัฒนาอาหารสัตว์ป่วยประเภทอาหารสัตว์ที่ใช้ในการดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่วย ให้มีชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงตลอดช่วงอายุขัย รวมทั้งการให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมและโภชนาการอาหารสัตว์ ด้านบริหารทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง  

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปใช้ในการสื่อสาร เช่น การให้คำปรึกษาในการรักษา และการใช้ภาษาอังกฤษในสายงานวิชาชีพสัตวแพทย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr.Wouter Geerkens และ Mr. Kelly Askvig อาจารย์พิเศษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน โดยการใช้ภาษาอังกฤษ” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 และ หัวข้อ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ภายใต้ “โครงการเสริมทักษะการสมัครงาน ประจำปีการศึกษา 2565” เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต มีความพร้อม ความมั่นใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.สุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน และ ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา ให้การต้อนรับ

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณวันทนา ตั่งธนาพร ผู้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 โดยมี คุณวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ น้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2565 โดยมี คุณวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565

ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 และเป็นตัวแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2565 ให้กับ สัตวแพทย์หญิงบัณฑิตา สภาวจิตร โดยมีสัตวแพทย์หญิงพิมพ์ลดา อิงคนินันท์ เป็นตัวแทนรับมองรางวัลดังกล่าว ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบทุนการศึกษา "กองทุนหมอเจ้าฟ้า2" ให้กับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ณ ห้องประชุมชั้น15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและ ประธานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ และ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อรายงานถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมูลนิธิขาเทียมฯ ทั้งในด้านการศึกษา และการวิจัยในการพัฒนากายอุปกรณ์เทียม (ขาเทียม) สำหรับสัตว์ ด้านการบริการวิชาการ รวมถึงด้านการพัฒนาบุคลากรที่จะเกิดขึ้นต่อไป และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิขาเทียมฯ ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย ในโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเขียนหนังสือ ตำรา และงานวิจัยเพื่อก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" จัดโดยกลุ่มวิชาการและหลักสูตร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้แก่คณาจารย์ และผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ฯ ณ อาคารวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการระบบสืบพันธุ์ในโคนม” ให้กับสัตวบาล เจ้าหน้าที่ภายในฟาร์ม สหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการ บรรเทาปัญหา และลดการเสียโอกาสในการตรวจ ทั้งยังเป็นการช่วยวางแผนระบบสืบพันธุ์โคนมในฟาร์มให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้สามารถช่วยคัดกรองเฉพาะกลุ่มโคที่มีปัญหาก่อนนำส่งต่อให้สัตวแพทย์ ทำให้สัตวแพทย์ในพื้นที่สามารถดูแลรักษาโคนมหรือแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในฟาร์มได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการระบบสืบพันธุ์ในโคนม” ให้แก่สัตวบาล เจ้าหน้าที่ภายในฟาร์ม สหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จัดโดย โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ระหว่างวันที่ 21 –22 กันยายน 2565 ในโอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย บริรักษ์เลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ร่วมกล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา นำบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับ น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน ผ่าน 5 ฐานกิจกรรม สำหรับเป็นข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูเซลล์ของชิ้นเนื้อและอวัยวะภายในของสัตว์ รวมทั้งพยาธิ ปรสิต ชนิดต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ ทำความรู้จักและเรียนรู้กระบวนการจัดการ และดูแลรักษาสัตว์น้ำ ณ ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ เรียนรู้การให้บริการ การจัดการคอกม้า และดูแลรักษาม้า ณ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์ สัตวแพทย์สังกัดศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ามอบหนังสือ เรื่อง "แนวปฏิบัติของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับการุณยฆาตสัตว์ ฉบับปี ค.ศ.2020" เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ คณาจารย์ นักวิจัย และสัตวแพทย์ ได้ศึกษาและใช้เป็นข้อมูลในการเลือกวิธีทำการุณยฆาตให้สัตว์ตามหลักวิชาการ เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ โดยจะทำการเก็บไว้ให้บริการสืบค้นข้อมูล ณ ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

ครอบครัวสัตวแพทย์ นำโดย ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความกตเวทิตาจิต เนื่องในโอกาสที่ นางสาวอรุณี ชุติมา เจ้าหน้าที่สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของกลุ่มผู้ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารเดินทางเข้านำเสนอโครงการ อันประกอบไปด้วย แนวทางการป้องกันและระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์และจากสัตว์สู่คน และ การดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ต่อ คุณอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะทำงาน พร้อมหารือแนวทางการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนท้องถิ่นให้มีความปลอดภัยด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณสมชัย สมัยสุต รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ในการร่วมพูดคุยความเป็นไปได้ในการขอความอนุเคราะห์ให้ท่านเป็นที่ปรึกษาในด้านการดำเนินเชิงธุรกิจด้านต่างๆ ของคณะฯ รวมทั้งพร้อมขอคำชี้แนะในการพัฒนาดำเนินกิจการต่อยอดด้านปศุสัตว์ ประกอบไปด้วย ไก่ และ สุกร ของศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มสัตว์ทดลอง (จังหวัดลำพูน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.น.สพ.ดร.สนธยา อ่ำสำอางค์ อาจารย์สังกัดหน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข เดินทางเข้าพบ รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ประธานบริษัท Specialty Innovation เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการผลิตผลิตภัณฑ์ กลุ่ม nutraceuticals ในสัตว์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ กรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่? ให้การต้อนรับ ศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะผู้บริหาร และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมเยือน ตามโครงการ Road to Faculties ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ด้านการท่องเที่ยวช้างสำหรับบุคลากรท่องเที่ยวช้าง" Elephant tourism potentialities and knowledge enhancement for elephant tourist staffs เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ ชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ อ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ คุณรุ่งโรจน์ อั้นอยู่ พยาบาลวิชาชีพ และ คุณสุกัลยา วงค์งาม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บุคลากรจากศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในโครงการสัตวแพทย์รุ่นใหม่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ในวันที่ 18, 25 สิงหาคม และ 8 กันยายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ คุณชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 และคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ งานวิจัย และการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ตลอดจนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานด้านปศุสัตว์ร่วมกัน ณ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรม 1-Day Pre-vet Workshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวน 30 คน ในโอกาสนี้ ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา กล่าวเปิดกิจกรรม และ ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนและคณาจารย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมปูเสื่อ โดยงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสายสนับสนุนเข้าประชุมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้อง E115 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร กราบนมัสการพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการธนาคารควาย-วัว สำหรับบูรณาการและสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ รวมถึงการหารือแนวทางการจัดเตรียมโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อระดมเงินทุนจัดหารถพยาบาลรักษาสัตว์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก และ ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน อาจารย์ประจำคลินิกสุกร สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ร่วมงาน SEAOHUN 2022 International Conference ภายใต้หัวข้อ Catalyzing One Health Citizens of the Future ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  

รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี อาจารย์ประจำคลินิกสุกร ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ อาจารย์ประจำคลินิกสัตว์น้ำ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี อาจารย์ประจำคลินิกสัตว์ปีก เข้าพบพูดคุยหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางด้านการทำงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอนร่วมกัน กับ Univ.Prof.Dr.Thomas Alter จาก Freie University Berlin ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก เข้าหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณไตรรัตน์ ทองปลอด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโปรตีน และคณะ ให้การต้อนรับพร้อมร่วมพูดคุย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) กรุงเทพมหานคร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะแนวแนวทางการเข้าศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงแนวทางการประกอบวิชาชีพด้านสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาคลินิกชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมแบ่งปันข้อมูล ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 โดยมี คุณครูเมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์ ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และคณะครู ให้การต้อนรับ

หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ ที่เริ่มปฏิบัติงานในรอบเดือน สิงหาคม 2565 เข้าแนะนำตัวต่อ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ คณบดีได้กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ เข้ามาเป็นครอบครัวสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ได้รับเกียรติจาก เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเชิญร่วมเป็นวิทยากร “โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ตำบลน้ำแพร่ ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลน้ำแพร่” มุ่งเน้นทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคที่สำคัญในโคเนื้อ รวมถึงการจัดการสุขภาพสัตว์เบื้องต้นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและอาสาปศุสัตว์ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ตำบลน้ำแพร่ให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Fred Unger, Regional Representative for East and Southeast Asia ของ International Livestock Research Institute (ILRI) ในโอกาสการมาเยือนเพื่อหารือการสร้างเสริมกิจกรรมทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย ร่วมให้การต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต และ ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย นำ Prof. Dr. Uwe Roesler พร้อมทีมงาน จาก Freie Universit?t Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าพบ ศ.นพ.ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะทำงานบริหารจัดการด้านการจัดตารางเวรปฏิบัติงานนอกเวลา ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและปรึกษาหารือด้านการจัดตารางเวรปฏิบัติงานนอกเวลา และการบริหารค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา โดยมี ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเป็นวิทยากร ในหัวข้อดังกล่าวฯ พร้อมทั้ง คุณพนิชสรณ์ เจริญภักดี หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณวัชรินทร์ ดีประสิทธิ์ปัญญา งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลด้วย ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 26 สิงหาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป เดินทางเข้ากราบนมัสการพระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฌโน และ พระมหาอุดม ทีปวํโส พระอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อถวายสังฆทาน พร้อมอาหารสำหรับสัตว์ และขอบพระคุณ ในโอกาสพระอาจารย์ทั้งสองได้มีเมตตามอบพระพุทธรูปพร้อมนามและบทสวด "พระพุทธสัตวแพทย์ บรมติโลกนาถประทานพร" เพื่อประดิษฐานกราบไหว้สักการะและจุดศูนย์รวมจิตใจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี คณะการสื่อสารมวลชน และครบรอบ 58 ปี การก่อตั้งภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง Learning Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Freie Universitaet Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดย Prof. Dr. Uwe Roesler, School of Veterinary Medicine, Freie Universitaet Berlin, Germany ร่วมลงนามกับ ศ.น.สพ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง 3 และอาจารย์จากโรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชม ศึกษา และเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงส์ ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ อ.น.สพ.ดร.สนธยา อ่ำสำอางค์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คุณปิยะมาศ คงถึง นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาปริญญาเอก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงาน “การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2565” ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565 มุ่งแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น เผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับช้าง ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการหาแนวทางการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาด้านช้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 อันจะเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ช้างอย่างต่อเนื่อง ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข นายกสัตวแพทยสภา เป็นประธานในพิธีเปิด

โอกาสนี้ รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรภายในการประชุมฯ ด้วย 

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย และ รศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง พร้อมด้วย นักศึกษาสัตวแพทย์ ร่วมกับโครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดโครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสุนัขในที่สาธารณะ และการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ “โครงการการจัดการสุนัขในที่สาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน” (MaCM) โดยมีแกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาปศุสัตว์ ให้ความสนใจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดย นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ลงนามกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจากสองหน่วยงานที่มีความเห็นสอดคล้องร่วมกันถึงความสำคัญและความจำเป็นในการบริการชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการจัดการปัญหาสุนัขในที่สาธารณะ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มาจากสัตว์ และความร่วมมือในการให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอิทธิเทพ แผ้วสกุณี ตำแหน่ง ผู้แทนฝ่ายขาย บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด ในโอกาสเข้ามอบหนังสือวิชาการจำนวน 3 ชุด สำหรับเป็นแหล่งความรู้และฐานข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญทางสัตวแพทย์ ให้กับห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ประกอบไปด้วย
 
- Urinary Tract Infection in Cats and Dogs
- Atlas of the External Ear and Tympanic Membrane
- Antibiotic Therapy in Exotics and Wild Animals 

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการสัมมนาเรื่อง “การประเมิน และแก้ไขภาวะฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น” (CODE RED!! “Brushing up on emergency medicine”) มุ่งเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการการคัดกรองสัตว์ป่วยฉุกเฉิน การจัดการภาวะฉุกเฉินของระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ ความผิดปกติของสมดุลกรดด่างและการแก้ไขภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลท์ และการจัดการสารพิษและพิษจากสัตว์ชนิดอื่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต เป็นประธานเปิดการสัมมนา

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 7 (พ.ศ. 2518-2519) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มี โครงการสัตวแพทย์รุ่นใหม่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ 18, 25 สิงหาคม และ 8 กันยายน 2565 จำนวน 3 เข็ม/คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ มาเป็นผู้ทำการฉีดวีคซีน และบุคลากรจากศูนย์สัตว์ทดลอง มาช่วยจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณวันละ 200 คน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สพ.ญ.ดวงกมล สุระเรืองชัย ฝ่ายวิชาการ บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในนาม MSD Animal Health ในโอกาสเข้ามอบหนังสือ The Merck Veterinary Manual ที่ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งความรู้และฐานข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญทางสัตวแพทย์ ให้กับห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 เล่ม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ "เราได้อะไรจากการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรพะยูน" เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ในงานสัปดาห์พะยูนแห่งชาติ (Thailand Dugong & Seagrass Week 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กายวิภาควิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ด้านการท่องเที่ยวช้างสำหรับบุคลากรท่องเที่ยวช้าง" Elephant tourism potentialities and knowledge enhancement for elephant tourist staffs เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำทีมครอบครัวสัตวแพทย์ ให้การต้อนรับนักปั่นร่วมงานหมอหมาพาปั่น ครั้งที่ 1 VET CMU RIDE 2022 นำรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบทุนจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาคลินิกชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรแนะแนวความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ด้านเกณฑ์การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และการจัดการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และคณะครู ให้การต้อนรับ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Vet Camp Series for Kids: Night at The Museum ครั้งที่ 1 รอบที่ 1และ 2 เพื่อส่งเสริมและเปืดประสบการณ์ให้กับ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้สังคมที่กว้างขึ้นมากกว่าในโรงเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเป็นนักสำรวจตัวน้อยตะลุยขุดหาโครงกระดูกที่ซ่อนอยู่ ณ จุดต่าง ๆ ต่อด้วยกิจกรรมเดินทางสำรวจชีวิตสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษหลากหลายสายพันธุ์ยามค่ำคืน และกิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ยามค่ำคืน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสเข้าหารือเพื่อสร้างความร่วมมือจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาย่อย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม Pet Wellness Health Checkup Program เนื่องในโอกาส ครบรอบ 28 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไอเด็กซ์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้่จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และถ่ายพยาธิ ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กิจกรรมบริจาคเลือดสำหรับสุนัข Blood Donation ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2565

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณธนธัส รักยงค์ ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เข้าแสดงความยินดีกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมร่วมพูดคุยหารือในด้านความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า และคณะทำงาน เข้าพบคณะกรรมการบริหารมูลนิธิขาเทียมฯ นำโดย รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร กรรมการและเลขาธิการ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างขาเทียมสำหรับสัตว์ อันจะส่งผลสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ต่อไป ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานครบรอบ 28 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญและทักษิณานุปทานแก่อาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ล่วงลับ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และแขกผู้มีเกียรติตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ในช่วงบ่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดมีกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิตบริจาคโลหิตเพื่อแม่ โดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เข้าร่วมบริจาคโลหิตพร้อมกันอย่างคับคลั่ง  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานครบรอบ 28 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญและทักษิณานุปทานแก่อาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ล่วงลับ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และแขกผู้มีเกียรติตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ในช่วงบ่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดมีกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิตบริจาคโลหิตเพื่อแม่ โดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เข้าร่วมบริจาคโลหิตพร้อมกันอย่างคับคลั่ง  

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ พลตรีหญิงกชกร ไชยบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านวิชาการ การจัดการเลี้ยงดู การขยายพันธุ์ การดูแลสุขภาพ สวัสดิภาพ และการอนุรักษ์เสือโคร่ง โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ เนื่องในโอกาส "วันอนุรักษ์เสือโลก" ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ วิชาการ "แนวโน้ม ทิศทาง การอนุรักษ์เสือโคร่ง: สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อันควรอนุรักษ์" ณ Tiger Kingdom Chiang Mai อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ด้วย

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  

ห้องปฏิบัติการวิจัยวัคซีน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากทุนวิจัยจากสหราชอาณาจักร (Newton fund) นำโดยคุณพิจารณา สมัครการ และคณะ ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยวัคซีน และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง Boardly protective vaccines for porcine reproductive and respiratory syndrome and swine influenza virus infections พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้รับทุนสำหรับประกอบการจัดทำคลิปวิดีโอของทุนวิจัยจากสหราชอาณาจักร (Newton fund) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีอัญเชิญ"พระพุทธสัตวแพทย์บรมติโลกนาถประทานพร" ขึ้นประดิษฐานไว้ประจำหอพระพุทธรูป คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรมุขทางเข้าด้านหน้าคณะฯ เพื่อเป็นที่สักการะและศูนย์รวมจิตใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธา ให้เกิดความร่มเย็น ผาสุก และปลอดภัยตลอดไป เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี คุณจิราทรัพย์ กิจการสังวร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด ลงนามกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ (หัวหน้าศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า) ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Skills4Life - The Missing Piece แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับทุกคนช่วงวัย โดยมี ศ.ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และ รศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช. กล่าวนำเสนอโครงการดังกล่าวฯ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ชมรมขี่ม้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการดูแลและจัดการม้าเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ คอกม้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมโครงการนี้เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับม้าเพื่อให้สมาชิกชมรมได้รู้จักกับธรรมชาติของม้า เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าหาม้าอย่างถูกวิธี การปฏิบัติงานกับม้า การดูแลทำความสะอาดม้า และการบังคับจับจูง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาตามหลัก CMU SMART STUDENTS ข้อที่ 3 Smart Character การมีบุคลิกภาพที่ดีและกล้าแสดงออก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ พี่ Staff ชมรมขี่ม้า และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 4-10 ขวบ และครอบครัว ภายใต้ชื่อว่า "Vet Camp Series for Kids" ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณรายการ Thailand today ที่ร่วมแบ่งปันเรื่องราวการดำเนินกิจกรรมของโครงการ MaCMU ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เชียงใหม่เพิ่มเติม ภายใต้ โครงการ MaCM โดยเริ่มจากเทศบาลเมืองแม่เหียะ

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ "อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ คุณศศิญา โสภาเสถียรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ โพชั่น เมคเกอร์ จำกัด และ ดร.วชิรพล สินธวถาวร ผู้จัดการฝ่าย R&D and Technical Sales ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยสมุนไพรเพื่อสุขภาพสัตว์ร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)” โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมออกบูธ จัดแสดงผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร. วิทยา สุริยาสถาพร และคณะผู้วิจัย เรื่องการพัฒนาชุดตรวจเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบสำหรับฟาร์มโคนมรายย่อยและสหกรณ์โคนม และ เรื่องฟาร์มโคนมอัจฉริยะ ในราคาที่เกษตรกรโคนมเอื้อมถึง ผลงานจาก กิจกรรมการพัฒนาอุปกรณ์และระบบสำหรับใช้ในฟาร์มโคนมยุค 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา ลงนามกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ และ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์นกธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความตื่นตัวของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงปัญหาและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่ากลุ่มนก อันจะเป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย เข้าพบ รศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง และ ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้นและกระบวนวิชาเรียนร่วมจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตวแพทย์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าหารือและวางแผนแนวทางการศึกษาวิจัยด้านพะยูน ร่วมกับ ผู้ใหญ่ประชุม เจริญฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในการดูแลพะยูนที่อาศัยบริเวณโดยรอบเกาะลิบง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีพะยูนอาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง และ อ.ดร.ศิลปชัย เสนารัตน์ เป็นผู้นำในการเดินทาง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง ในการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การทำวิจัย การผลิตผลงานวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและการเรียนการสอนร่วมกัน ณ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565  

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านร่างกายสำหรับประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565 ตลอดจนให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่และอาจารย์ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมเวียนฐานแนะนำชมรมต่าง ๆ ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม และ ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวให้โอวาท  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความเมตตาจาก พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย จำนวน 1 องค์ ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว เพื่อประดิษฐานไว้บริเวณหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับเป็นศูนย์รวมจิตใจในการเคารพสักการะแก่ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธา ให้เกิดความร่มเย็น ผาสุกตลอดไป เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.09 น.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมโต๊ะกลม ครั้งที่ 1/2565 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ นำทีมโดย รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับอาจารย์พุดคุยกันแบบ “จารย์” กับเส้นทางตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พร้อมแนวทางจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ชี้แจงเกณฑ์ภาระงานใหม่ และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในระบบบริหารจัดการ ผ่านระบบ Zoom meeting เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อร่วมสืบสานการประเพณีอันดีงาม และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และครอบครัวสัตวแพทย์ มช. เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดห้วยทราย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทําบุญศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น สร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ และเพื่อรองรับการขยายตัวต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ขอบคุณภาพจาก Facebook : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมปูเสื่อ ครั้งที่ 1/2565 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานสายปฏิบัติในสังกัดหน่วยงานสำนักงานคณะ และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะ ณ ห้องประชุม B402 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว “วิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน 2565 ครั้งที่ 6 (CMU - Chiang Mai Marathon 2022)” โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานแถลงข่าว โดยมีคุณอมรรัตน์ ขัติยศ หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานงานบริการทางคลินิก ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีและประธานคณะทำงานโครงการวิจัยด้านกัญชา กัญชงและพืชเสพติด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน คุณศุภเดช อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด กล่าวนโยบายของบริษัทในการสนับสนุนงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์ และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี กล่าวแสดงความขอบคุณ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย น.สพ.กิตติกร บุญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการชันสูตรโรคสัตว์และการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก และ ดร.ชรัชดา พันธุ์วิทยากูล รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการตัวอย่างและระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก หรือศูนย์สุขภาพพร้อม ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมีคุณพรชนก มะธุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกฯ และคุณชัยพล รินเชื้อ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ฯ

หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติงาน ในรอบเดือน กรกฎาคม2565 เข้าพบ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวพร้อมพูดคุยทำความรู้จัก โดยคณบดีได้กล่าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 4-10 ขวบ และครอบครัว ภายใต้ชื่อว่า "Vet Camp Series for Kids" ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม ณ ห้องปฏิบัติการ F103 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมงานครบรอบปีที่ 82 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.พรชัย พงษ์ศาธิวัฒน์ ผู้บริหารในเครือเวทโปรดักส์ พร้อมทีมงาน ในโอกาสร่วมหารือความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการรักษาสัตว์ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านสัตวแพทย์ต่อไป ณ คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Re and Up skill: Abdominal ultrasound in dogs and cats” จัดโดย คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า วัตถุประสงค์ของการอบรมคือการให้สัตวแพทย์ได้มีโอกาสทบทวน พร้อมเสริมทักษะการใช้เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นในสัตว์เลี้ยง ได้ฝึกหัตถการในภาคปฏิบัติ และลงมือตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงจริง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง รศ.สพ.ญ.ดร.แนน ช้อยสุนิรชร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภคและหัวหน้าหน่วยคลินิกสุกร พร้อมด้วยคณาจารย์สังกัดคลินิกสุกร ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวงจรการผลิตสุกรและความเสี่ยงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้กับ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ปศุสัตว์เขต 5 และทีมผู้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในวงจรการผลิตสุกรในประเทศไทย สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษาจากทุกชั้นปี ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งยังเป็นโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ และนักศึกษาใหม่ ได้ปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมในพิธี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการ ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนพิจารณาแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 - 2569 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ด้านต่าง ๆ ต่อไป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงาน Education Smarter Way to Learn and Collaboration – The New Trend เพื่อรับฟังข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด พร้อมทั้งอัปเดตโซลูชันสุดล้ำ ที่จะมาพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าสู่โลกดิจิตอลในอนาคต ณ Veranda High Resort จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565  

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.เกรียงกมล ชิดบุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สะพานขาวปศุสัตว์ 2021 จำกัด พร้อมด้วย ตัวแทนจากบริษัทภาคเอกชน ประกอบไปด้วย บริษัท น้ำปิงปศุสัตว์ (2000) จำกัด, บริษัท เคเอ็นเค อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด, บริษัท อะโกรเซอร์วิส จำกัด, บริษัท แอนนีมอล เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด, Ceetal Laboratoires ประเทศฝรั่งเศส ASP Ruminant ในเครือ vet product และ บริษัท Zoetis (thailand) จำกัด เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมร่วมพูดคุยแนวทางการสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและต่อสังคมร่วมกันในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 ในวาระที่ ศ.นสพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ดำรงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานการดำเนินงานช่วงสามเดือนที่ผ่านมา รวมถึงเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต่อไป โดยคณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมให้ความรู้ในการเขียนประเมินค่างานและการเขียนบทวิเคราะห์งานสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นชำนาญการ โดยมี น.สพ.กิตติกร บุญศรี สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สังกัด ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรสายปฏิบัติเข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปพร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการ Ma CM โดยทีมงานจากรายการ Thailand Today ช่อง NBT World ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการและการเรียนการสอน ร่วมกับ ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และทีมงาน ณ อาคารสำนักงาน บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ คุณสุมาลี ลู่ควร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน ในโอกาสเข้าแสดงความยินดี การเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมพูดคุยแนวทางการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้สนับสนุนงานด้านการศึกษาและการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชมรมศิษย์เก่าและศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 69 จัดงานแนะแนวน้องสัตวแพทย์ ประจำปี 2565 ระดับชั้น ปี 2 – 6 ในหัวข้อ “จบแล้วทำไรดี Looking for your perfect job?” แบ่งปันเรื่องราวการทำงาน การทำความเข้าใจบุคลิกภาพตนเองและผู้ร่วมงาน ภาพรวมของงานทางสัตวแพทย์ และการเสวนาของศิษย์เก่าในสายงานต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มงานรักษาสัตว์และดูแลสุขภาพ กลุ่มงานกรมปศุสัตว์และหน่วยงานราชการ กลุ่มงานธุรกิจยา เวชภัณฑ์ และอาหารสัตว์ และกลุ่มงานอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-15.00 น.

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ นำทีมคณะผู้บริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 วัตถุประสงค์ของงานจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ได้เข้าใจในบริบทการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ร่วมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บ ริหารสายบริหารวิชาการและสายปฏิบัติการ ในการนำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปใช้ในการบริหารงานภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นางสาววราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะฯ เป็นตัวแทนผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ที่มอบโครงกระดูกวาฬบรูด้า เพศผู้ ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจได้มาศึกษาต่อไป โดยการรับมอบโครงกระดูกวาฬบรูด้าในครั้งนี้ นำทีมโดย ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน สวัสดิการ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ พร้อมจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2565" ผ่านรูปแบบ ZOOM Conference โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ และ พี่ๆ นักศึกษา จากสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความขอบคุณ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา อดีตรองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ประจำคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้คณบดีเป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกที่ร่วมปฏิบัติงานมาตลอดระยะเวลา 19 ปี ด้วยความเสียสละและทุ่มเท เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นอาจารย์ที่มีศักยภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่มีความสำเร็จในการทำงานด้านวิจัย และเป็นที่รักของทุกคน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr.Laura Macfarlane สัตวแพทย์นักระบาดวิทยา จาก The Department of Agriculture, Water and the Environment ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมภายใต้โครงการ R-FETPV ในการนำความรู้จากการอบรมไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. โดยมี น.สพ.ปวเรศ ปัญญาสมบูรณ์ยิ่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมเดินทางมาในโอกาสนี้ด้วย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารร่วมงาน "ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565" ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและคณาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาให้กับผู้ปกครอง ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Smart Classroom คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณาจารย์ สัตวแพทย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2565 


ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สพ.ญ.กมลวรรณ ณ ลำพูน ผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี พร้อมกันนี้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์ของบริษัทฯ ตลอดจนพูดคุยแนวทางดำเนินงานการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 


ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปพร้อมให้สัมภาษณ์ "แนะนำห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์" โดยทีมงานจาก วีทีวี นิวส์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 

ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ ในหัวข้อ Organizational Management - A Corporate Veterinary Hospital’s Perspective โดยมี น.สพ.พงษ์ระวี แสนปัญญา ผู้จัดการเขตโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เป็นวิทยากร ณ ห้อง E408 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ น.สพ.เกรียงกมล ชิดบุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สะพานขาวปศุสัตว์ 2021 จำกัด และคุณณรงค์ฤทธิ์ วงค์ชมภู กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอ็นเค อินเตอร์เทรด จำกัด ในโอกาสเข้าหารือเพื่อนำงานวิจัยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจต่อไป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 256

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้แทนคณะผู้บริหารและคณาจารย์คลินิกม้า เข้าพบ พลตรี พนาเวศ จันทรังษี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เพื่อกล่าวสวัสดีพร้อมแนะนำทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ และร่วมพูดคุยหารือในการสร้างความร่วมมือกันด้านงานการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ งานวิจัย และโครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในอนาคต ณ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรใน โครงการอบรมการเขียนหนังสือหรือตำราวิชาการ ให้แก่บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการจัดทำแผนโครงการต่าง ๆ สำหรับรองรับการพัฒนาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในอนาคต ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับผู้แทนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าพบ พันเอก พัฒนะ ประยูรเทพ ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ในโอกาสแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้ความร่วมมือด้านงานการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการเพื่อชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร นำผู้แทนคณะทำงาน เข้าศึกษา ดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรต่อไป เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำกล่าวถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณกันย์ จำนงค์ภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบกจังหวัดเชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมและงานด้านวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าร่วมกัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณแม่สมศรี ไชยสิน มารดา ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มช. ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 5 โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก กล่าวต้อนรับผู้ฝึกอบรม ซึ่งจะร่วมปฏิบัติงานหน่วยต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำตัวแทนผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Nonaka Nariaka, PhD และ Dr.Hayashi Naoki (นักศึกษาปริญญาเอก) จาก Faculty of Veterinary Medicine, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยียมเยือน ติดตามการดำเนินโครงการวิจัยร่วม "Construction of genome database and development of multi-diagnostic system for strongyle nematodes of bovine species in Thailand" ภายใต้ SATREPS Project ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Japan Science and Technology Agency (JST) and Japan International Cooperation Agency (JICA) พร้อมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย และทีมงาน สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Rankings) ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้อง E408 โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม กล่าวต้อนรับ และ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 เข้าพบ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรใหม่ รวมทั้งพูดคุยแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน ในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นกันเอง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน echocardiography: พื้นฐานและการนำไปใช้ (รุ่นที่ 1) โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ผศ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์จาก บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดกิจกรรม Royal Canin Club เพื่อให้ความรู้ทางโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับสุนัขและแมวให้กับเจ้าของน้องหมา น้องแมว ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีจบหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 4 ให้แก่สัตวแพทย์ จำนวน 8 คน โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณาจารย์ และบุคลากร กล่าวแสดงความยินดี ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณาจารย์คลินิกม้า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม และ ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีย์ ไหลกุล และคณะ จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ พร้อมหารือความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกทักษะความชำนาญการผ่าตัดโคลิกในสัตว์ตระกูลม้า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนโยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี 2566 – 2569) เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันวางแผน เสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้อง Smart classroom E408 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความขอบคุณ นายจิรศิลป์ ศรีทอง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ หนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความขอบคุณ น.สพ.กิตติพงษ์ คุณประทุม สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ที่ร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์และปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังมาตลอดเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคการเขียนบทความในวารสารนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Expert views: Success story ในกิจกรรม “Road to Scopus #2” จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรูปแบบ Zoom Online เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สพ.ญ.ดีรติรา ยะกันทะ ผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกธุรกิจสัตว์เลี้ยง บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จํากัด ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ให้การต้อนรับคุณสิริศักดิ์ ปิ่นประชานันท์ ตัวแทนจากบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮมี แอนิมอลเฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบคุณอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ในอนาคต ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ และ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและการจัดหารายได้ ตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมบริหาร ให้การต้อนรับ น.สพ.ดร.ประพืด อักษรพันธ์ และคุณบุบผา สุวรรณโมก จากบริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ และพาเยี่ยมชมพร้อมแนะนำห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในถ่ายทำเผยแพร่วิดีโอ ในประเด็น One day in CMU โดยทีมงานจากศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ และร่วมงานประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เภสัชกรหญิง เปี่ยมสุข แดงเครือ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด พร้อมด้วย สพ.ญ.วรรณิดา จิตนภากาญจน์ ที่เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565


หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติงานในรอบเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 เข้าพบ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยทำความรู้จัก สร้างความผูกพันในองค์กร พร้อมต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  


ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบคุณจิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมหารือการให้ความร่วมมือในงานด้านในการบริการวิชาการ วิจัย และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565   

 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบคุณสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อพบปะหารือแนวทางในการให้ความร่วมมือในงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการวิชาการ วิจัย และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม ในโอกาสนี้ได้แนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 


ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบคุณสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยคุณฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมพูดคุยหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 4-10 ขวบ และครอบครัว ภายใต้ชื่อว่า "Vet Camp Series for Kids" ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม ณ ห้องปฏิบัติการ F103 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ ผศ.น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ งานด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าในสังกัดโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางยาสลบและทันตกรรมในสัตว์ตระกูลเสือ (Big Cat Anesthesia and Dentistry Workshop) ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม และ พลตรีหญิง กชกร ไชยบุตร กรรมการผู้จัดการ คุ้มเสือตระการ จำกัด ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ คุ้มเสือเชียงใหม่ (Tiger Kingdom) อ.แม่ริม และ คุ้มเสือ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด และคณะทำงาน ในโอกาสเข้าติดตามและรับฟังการนำเสนอโครงการ “การปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด พร้อมร่วมให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ The Success ช่อง SUCCESS CHANNEL ต่อประเด็นการให้ความสำคัญในการต่อยอดและพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพช้าง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและการจัดหารายได้ เข้าพบคุณคุณสิริพงษ์ ตระการกมล ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เพื่อแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ น.สพ.อนุรักษ์ สมกิตติธรรม ผู้อํานวยการธุรกิจสัตว์ปีก บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จํากัด และคณะทำงาน ในโอกาสร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ และการให้บริการรับใช้สังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 12) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติในโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน และคุณภาพห้องปฏิบัติการ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ต้อนรับน้อง ๆ อายุระหว่าง 4-10 ขวบ และครอบครัว ที่เข้าร่วมในกิจกรรม "Vet Camp Series for Kids" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ F103

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี และ ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า อาจารย์สังกัดคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ในโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจากคุณพ่อนสิษฐ์ ป้องกัน และ ผศ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน พร้อมครอบครัว จากการทำบุญฌาปนกิจคุณแม่รสสวรรค์ ป้องกัน เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท สมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร ให้การต้อนรับ สพ.ญ.วิทิตา แก้วประจุ ผู้จัดการธุรกิจสัตว์ปีก บริษัท ฮิปรา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการทางด้านเวชภัณฑ์สัตว์ ตลอดจนแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์และการให้บริการรับใช้สังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2565 นำทีมโดย ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 ณ คลินิก 108 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ให้การต้อนรับ คุณดำริ ลิ้มมหาคุณ กรรมการผู้จัดการบริษัท โอโซนา อินเตอร์ จำกัด ที่ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และบริจาคเครื่องอบโอโซน จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร นำผู้แทนคณะทำงาน เข้าศึกษา ดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี ผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม ผู้ช่วยคณบดี และคุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ ร่วมพูดคุย และแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข พร้อมด้วย คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 5 ปี ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบคุณชิตศักดิ์ เวชชากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ พี เอ็ม ฟาร์มแอนด์ฟีด จำกัด เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ บริษัท อาร์ พี เอ็ม ฟาร์มแอนด์ฟีด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร นำผู้แทนคณะทำงาน เข้าดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับมาปรับใช้ เพื่อการพัฒนาแนวทางการสื่อสารของคณะต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และร่วมพูดคุย ตลอดการดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที กล่าวขอขมาลาโทษ ต่อศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์อาวุโส พร้อมขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีงานสงกรานต์แบบล้านนา ให้คงอยู่ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลตรวจ ATK ก่อนการเข้าร่วมงานภายใน 24 ชั่วโมง

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ฯ ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและไว้อาลัยต่อการจากไป ของ คุณแม่รสสวรรค์ ป้องกัน มารดาของ ผศ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน (อาจารย์ปั๊ก) ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ณ วัดศรีอรุณ (บ้านไร่) ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ คุณดิษฐกร พันธาภา ประธานชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์ จ.เชียงใหม่ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ สนามขี่ม้าลัดดาแลนด์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ คุณพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

วันที่ 9 เมษายน 2565 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหารและบุคลากร ครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมประกอบพิธีถอนศาลเก่าเพื่อสร้างศาลใหม่ โดยจะมีการจัดพิธีบวงสรวงสมโภชพระภูมิ ศาลใหม่ อีกครั้งในวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวสัตวแพทย์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อ.ดร.ชลระดา หนันติ๊ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมให้สัมภาษณ์ โครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและความพร้อมในการพัฒนาศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของจังหวัดเชียงใหม่" ซึ่งได้รับการสนับสนุนการทำวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565


คุณสุปริญญา วาระนัง ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ คุณวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานในการจัดการและการดูแลรักษาสัตว์ป่า และสัตว์พิเศษ (Exotic) ณ อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวัน 7 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาบรรยาย เรื่อง ยาตัวใหม่ที่ใช้ในการควบคุมการเจ็บปวดของแมว (New Drug in Cat Pain Management) สำหรับใช้เป็นแนวทางหรือทางเลือกการใช้ยาเพื่อการรักษาทางด้านอายุรกรรม และศัลยกรรม ซึ่งมี อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง กณวีร์ วาฤทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม (E115) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย น.สพ.ปฐมวัฒน์ ยงสถาพรพิสิฐ ประธานชมรมฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์และการให้บริการรับใช้สังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ น.สพ.เอกชัย ลัยยะ ผู้จัดการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงาน ตัวแทน รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ในโอกาสเข้าพบปะและพูดคุยวางแผนความร่วมมือการดำเนินงาน พร้อมแสดงความยินดีกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ คุณธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ณ ห้องรับรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อหารือและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเมืองแม่เหียะ พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

รองผู้อำนวยการ ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน นายสัตวแพทย์กิตติกร บุญศรี และ ดร.ชรัชดา พันธุ์วิทยากูล ร่วมพิธีเปิดตัวสตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม “Basecamp24” อันเป็นพื้นที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทุกระดับในภาคเหนือ แวดล้อมด้วย Startup Ecosystem แบบครบวงจร 24 ชั่วโมง ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP) ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 2” ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน และคณภาพห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2565 (ครอบรอบ 58 ปี) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ สนามกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้นำเสนอแผนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2566-2569 (ฉบับร่าง) เพื่อถ่ายทอด และรับฟังข้อเสนอแนะ จากคณาจารย์และบุคลากร ชาวสัตวแพทย์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปีของคณะฯ วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting และ Onsite ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีส่งมอบงาน โดยคณบดี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ ส่งมอบงานบริหารคณะฯ ให้กับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ที่จะดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมีตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม E115

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 20 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 56) พร้อมมอบของที่ระลึก และกล่าวให้โอวาส โดย ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกพิธีซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 20 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 56) ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณให้กับ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับช่อดอกไม้ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 11) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำทีมคณาจารย์ให้การต้อนรับ น้องๆ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน สำหรับเป็นข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม และ รศ.สพ.ญ.ศรุดา ติวะนันทกร นำทีมงาน ให้การต้อนรับ Prof. Naoaki Mizawa Director, Center for Animal Diseases Control (CADIC), University of Miyazaki ประเทศญี่ป่น และคณะ ในโอกาสเข้าหารือโครงการวิจัย "The Project for the Acceleration of Livestock Revolution in Thailand aiming to be the Kitchen of the World through the Development of Novel Technologies for Stable Livestock Production and Food Safety” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development หรือ SATREPS) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ สังกัดหน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “นักศึกษาเก่าเกียรติยศ” ด้านบริหารองค์กรการศึกษา ในวาระการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 7 รายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามกอล์ฟ North Hill Club อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ 

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุยความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน ในโอกาสเป็นตัวแทน Keynote Speaker Panelist Moderator และผู้ร่วมงาน จากงานประชุมทางวิชาการ AAPBS 2021 Virtual Academic Conference เข้ามอบเงินบริจาคให้กับศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า ( Center of Elephant and Wildlife Health FVM CMU ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือช้างในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ช้างเอเชียไว้เพื่อการศึกษา การวิจัย และสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวต่อไป เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษา เดินทางไปมอบของเล่น อุปกรณ์การเรียน และเสื้อผ้าที่ได้รับการบริจาค จากโครงการสัตวแพทย์เชียงใหม่ ปันน้ำใจให้สังคม ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 10) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็กให้การต้อนรับ ผศ.น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากร เข้าดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Healthy VET CMU ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเริ่มกิจกรรมวันแรกในวันที่ 19 มกราคม 2565 และได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มาเป็นผู้นำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กับบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก่อนออกเดิน-วิ่งออกกำลังกายร่วมกันภายในไร่แม่เหียะ

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหน่วยกิจการนักศึกษาให้การต้อนรับ สพ.ญ.จิตต์พิสุทธิ์ แก้วดวงแสง ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ และ คุณธัญญลักษณ์ โมกขะรัตน์ รองผู้จัดการ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ในโอกาสเข้ามอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวณัชชา ธนะขว้าง นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้คะแนนสูงสุดในกระบวนวิชาของสาขาคลินิกสัตว์เล็ก ในชั้นที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 19 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 55) พร้อมมอบของที่ระลึก และกล่าวให้โอวาส โดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกพิธีซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 19 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55) ในวันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 19 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55) ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ไร่ฟอร์ด มหาวิยาลัยเชียงใหม่

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการ นำบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานตลอดปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

ที่อยู่

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อสอบถาม 
Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

Follow Us
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • tel.053 948031

 • โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 • tel.053-948038

 • โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
 • tel.053-037071

 • ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า
 • tel.053 948097

 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • tel.053-948041

 • ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP)
 • tel.053-948073
Mobirise.com

Made with Mobirise ‌

Web Page Creator