รหัส
591431002
ชื่อ-สกุล
นางสาวชนากานต์  อารีวงศ์
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การพัฒนาชุดตรวจวิธีการเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอเบนท์ที่เตรียมขึ้น
เองเพื่อติดตามระดับแอนติบอดีของเสือต่อวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมว
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Development of an In-House Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Test Kit for Monitoring of Tiger Antibody Level against Feline Panleukopenia Vaccine
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591431004
ชื่อ-สกุล
นางสาวนันทฉัตร  แก้วเงินสอง
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
พยาธิกำเนิดของเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส แอกาแล็คเตียในปลานิลดำ
(Oreochromis niloticus) ภายหลังการใส่เชื้อทางปาก
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Pathogenesis of Streptococcus agalactiae in Nile tilapia
(Oreochromis niloticus) Following Oral Inoculation
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591431006
ชื่อ-สกุล
นางสาวศยามล  รักศรี
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ความเป็นไปได้ของการติดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส แอกาแล็คเตียในปลานิลดำ
(Oreochromis niloticus) โดยต่างช่องทาง
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Possibility of Streptococcus agalactiae Infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) by Different Routes
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591431007
ชื่อ-สกุล
นายกิตติพงษ์  คุณประทุม
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ผลของพลาสมาเย็นต่อจำนวนเชื้อแบคทีเรียของแผลเปิดใน
สุนัขและแมว
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Effect of Cold Plasma on Bacterial load of Open Wounds in
Dogs and Cats
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591431008
ชื่อ-สกุล
นายณฐกร  วิเศษ
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ผลการรักษาของ ไมโคปีโนเลต โมฟีทิล ร่วมกับ เพรดนิโซโลน ต่อ
ภาวะโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงแตกจากภูมิคุ้มกันในสุนัข
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Therapeutic Effects of Mycophenolate mofetil in Combinationwith Prednisolone against Immune-Mediated Hemolytic Anemia in Dogs
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591431009
ชื่อ-สกุล
นายธีร์ยธัตย  หอมสมบัติ
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ยีนเอนเทอโรทอกซินของเชื้อสแตฟไฟโลคอกคัสที่เพาะแยกได้จาก
น้ำนมโค
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Enterotoxin Genes of Staphylococci Isolated from Bovine Milk
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591431010
ชื่อ-สกุล
นายพีรภัทร  แสงสว่าง
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การศึกษาเชิงคุณภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกสุนัขกัดในจังหวัดเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
A Qualitative Study of Factors Related to Dog Bite Victims in Chiang Mai Province
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591431011
ชื่อ-สกุล
นางสาวภัณฑิรา เอมพรหม
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ผลการให้พลาสมาแช่แข็งและคอลลอยด์สังเคราะห์ในสุนัขที่มีเกล็ดเลือดต่ำ
ขณะศัลยกรรมกระดูก
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Effect of Fresh Frozen Plasma and Synthetic Colloid Administration in Dogs with Thrombocytopenia during Orthopedic Surgery
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591431012
ชื่อ-สกุล
นางสาวมนัสวี  ไขขุนทด
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ความชุก การระบุเอกลักษณ์และลักษณะทางพันธุกรรมของหนอนพยาธิฟิลาเรีย 
ของสุนัขและแมวในจังหวัดเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Prevalence, Identification and Genetic Characteristics of
Filarial Nematodes of Dogs and Cats in Chiang Mai
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591431013
ชื่อ-สกุล
นายยุทธนา  ชะนะญาติ
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ลักษณะแสดงออกและลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อสแตปฟิโลคอคไค
และเอนเทอโรคอคไค ที่ดื้อต่อสารต้านจุลชีพที่แยกได้จากโรงพยาบาล
สัตว์เล็กและโรงงานแปรรูปอาหาร

วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Phenotype and Genotype of Antimicrobial Resistant Staphylococci and Enterococci Isolated from Small Animals Hospital and Food Processing Plant
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591431014
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุภาพร  สมรูป
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในผู้สัมผัสโรค
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Factors Related to Rabies Prophylaxis in Post Exposure Person
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591431015
ชื่อ-สกุล
นางสาวอัญญรัตน์   เมฆบังวัน
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อเป้าหมายของการ         
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Assessment of Knowledge, Attitudes and Practice toward Goals of Good Agricultural Practice for Dairy Cattle Farm among Small Holder Dairy Farmers in Chiang Mai Province
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591431016
ชื่อ-สกุล
นางสาวกนกวรรณ  น้อยเครือ
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดเมล็ดน้อยหน่า (Annona squamosal Linn.) สำหรับฆ่าตัวอ่อนและตัวแก่ของเห็บในฟาร์มโคนม
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Product Development of Sugar Apple (Annona squamosal Linn.)Seed Extract for Killing Larvae and Adult Ticks in Dairy Farms
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591431017
ชื่อ-สกุล
นายธนัท  เอนกนันท์
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ประสิทธิภาพของไมโครอิมัลชันจากน้ำมันตะไคร้สำหรับการ
ควบคุมประชากรเห็บในโคนม

วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Efficacy of Lemongrass Oil Microemulsion for Controlling Tick
Population in Dairy Cattle
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591431018
ชื่อ-สกุล
นายศิริพัฒน์  คำมีศรี
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
เภสัชจลนศาสตร์และชีวปริมาณออกฤทธิ์ของยาอะไซโคลเวียร์ใน
ลูกช้างเอเชีย
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Pharmacokinetics and Bioavailability of Acyclovir in Asian
Elephant Calves (Elephas maximus)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

       
   
รหัส
591451001
ชื่อ-สกุล
นายเทิดศักดิ์  ญาโน
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การประเมินผลกระทบจากการใช้ระบบเฝ้าระวังโรคแบบมีส่วนร่วมด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
The Impact Evaluation of Participatory Digital Disease Detection System
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591451002
ชื่อ-สกุล
นายบุรินทร์  บุญศรี
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาของกระดูกสันหลังในแมวบ้าน (Felis catus)
เปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Vertebral Morphometric Study in Domestic Cat (Felis catus)
Compared with Other Mammalian Species
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591451003
ชื่อ-สกุล
นางสาวธีรรัตน์  ประเสริฐศรี
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ตลอดจีโนมของเชื้อซัลโมเนลลา เอ็นเทอริกา
ที่เพาะแยกได้จากเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคและผู้ป่วยในโรงพยาบาลเชียงใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Whole Genome Sequence Analysis of Salmonella enterica Isolated from Meat for Consumption and Hospitalized Patients in Chiang Mai Province, Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591451005
ชื่อ-สกุล
นางสาววรรณพิมล  เกรียงวานิช
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การระบุชนิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยดีเอ็นเอบาร์โค้ดและลายพิมพ์        
ดีเอ็นเอ ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ไฮเรโซลูชั่นเมลทติงสำหรับงาน  
นิติวิทยาศาสตร์       
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Mammalian Species Identification using DNA Barcode and DNA
Fingerprint Coupled with High Resolution Melting Analysis for
Forensic Science
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591451006
ชื่อ-สกุล
Mrs.Guoyi  NIU
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ลักษณะเฉพาะของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่สำคัญจากปลานิลที่เลี้ยงในยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และเชียงใหม่ ประเทศไทย
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Characteristic of Important Pathogenic Bacteria from Tilapia Cultured in Yunnan, China and Chiang Mai, Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591451007
ชื่อ-สกุล
นางสาวกรรณิการ์   พรมจีน
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
- อยู่ระหว่างการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ -
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
- อยู่ระหว่างการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ -
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591451008
ชื่อ-สกุล
นางสาวกฤตกานดา   กีรติธนโอฬาร
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันและการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในชุมชนท้องถิ่น
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Knowledge, Attitude and Practice regarding Rabies Prevention
and Control in Local Communities
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591451009
ชื่อ-สกุล
นายชากรณ์  ขันแก้ว
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
พารามิเตอร์ของคุณภาพน้ำเชื้อที่มีผลต่อความสามารถในการแช่แข็ง
ตัวอสุจิในไก่ประดู่หางดำ
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Parameters of Semen Quality Affecting Sperm Freezability in
Pradu-hangdum Chicken
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591451010
ชื่อ-สกุล
นางสาวอรพรรณ อาจคำภา
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
แบบจำลองการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยและการเฝ้าระวังโรคในโค
ภาคเหนือของประเทศไทย
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Model of Foot-and-Mouth Disease Outbreak and Surveillance
in Cattle in Northern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591451011
ชื่อ-สกุล
นายภาณุวัฒน์  แย้มสกุล
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การจับสัญญาณโรค ในระบบเฝ้าระวังแบบมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือดิจิทัล
และการประยุกต์ใช้ในฟาร์มสุกรเพื่อการค้า
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Disease Signal Capturing in Participatory Surveillance system
by Digital Equipment and Its Application in Commercial Swine
Farms
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591451013
ชื่อ-สกุล
นางสาววันวิสาข์  ศรีสวัสดิ์
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับเนื้องอกเต้านมในสุนัขโดยใช้
Melanoma Associated Antigen-1 และ Heat Shock Protein 110
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Production of Prototype Vaccine for Canine Mammary Gland Tumor using Melanoma Associated Antigen-1 and Heat Shock Protein 110
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
        
    
 
รหัส
591455801
ชื่อ-สกุล
Mr.Tingrui  Zhang
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ระบาดวิทยาของเชื้อ Streptococcus uberis ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับเต้านมอักเสบในโค
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Epidemiology of Antimicrobial Resistant Streptococcus uberis Associated with Bovine Mastitis
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
591455802
ชื่อ-สกุล
Ms.Alona Badua
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ความชุก ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล และการดื้อต่อยาปฏิชีวนะของ
เชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมทิซิลิน จากตัวอย่าง
น้ำนมและจมูกของกระบือนม
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Prevalence, Molecular Epidemiology and Antibiotic
Resistance of Methicillin Resistant Staphylococcus
aureus (MRSA) from Milk and Nasal Samples of Dairy Buffalos
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 
Vet-CMU Education

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. คลองชลประทาน ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.053-948009